Helse

Hiv er en medisinsk diagnose og omfattes dermed av helselovgivningen. Her finner du informasjon om lover og regler som omhandler rettigheter og plikter til mennesker som lever med hiv samt informasjon om helsearbeideres forpliktelser i forhold til pasientgruppen.

Smittevernloven Helt sentralt i forhold til rettigheter og plikter for hivpositive er smittevernloven. Som hivpositiv har man etter smittevernloven krav på bl.a. nødvendig behandling eller annen smittevernhjelp. All helsehjelp som er hivrelatert skal være gratis og den kan ikke nektes den hivpositive under påskudd av at det ikke finnes midler på budsjett. [Les mer]

Rett til behandling  Spørsmålet om retten til behandling inneholder to spørsmål; for det første om personen som etterspør tjenesten har krav på den, for det andre om tjenesten er gratis eller om man må dekke utgiftene eller deler av utgiftene selv. [Les mer]

HivNorge har også utarbeidet et rettighetshefte for hivpositive. Det kan bestilles hos sekretariatet, eller lastes ned her som pdf-dokument.

Tannlegebehandling  Det finnes ingen faglig grunn for å nekte å behandle kjente smittebærere. Hygienerutinene på enhver tannklinikk skal vær så gode at det er trygt å behandle også ukjente smittebærere. [Les mer]