Trygg covid-19-vaksine

schedule13.01.2023

→ คุณคือผู้ที่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ในนอร์เวย์และต้องการยารักษาเอชไอวีหรือไม่?

ทุกคนที่อาศัยอยู่ในนอร์เวย์และติดเชื้อเอชไอวีมีสิทธิที่จะรักษาเอชไอวีได้ฟรี รับการรักษาฟรีได้จากแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีแผนกโรคติดเชื้อ

schedule06.01.2022

→ วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เป็นวัคซีนที่ปลอดภัย

NYHETER

โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) หรือ UNAIDS ชี้แจงว่าวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เป็นวัคซีนที่ปลอดภัยต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HiV) ซึ่งคำชี้แจงดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากแผนกโรคติดเชื้อในประเทศนอร์เวย์ และมีความปรารถนาที่จะเชิญชวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HiV) ทุกท่านให้เข้ารับการฉีดวัคซีน

schedule17.12.2021

→ คําแนะนําการทดสอบโควิด 19 ด้วยตนเอง

INFORMASJON

Pdf: คำแนะนำการทดสอบโควิด 19 ด้วยตนเอง

schedule17.12.2021

→ การเปลี่ยนแปลงวิธีการรักษาทางการแพทย์ที่ อุลเล่อโวล (Ullevål)

NYHETER

เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าที่รุนแรงขึ้น ทำให้ทางคลินิกผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อ อุลเล่อโวล แห่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโล (Oslo universitetssykehus Ullevål) เกิดปัญหาการคลาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์ ดังนั้นทางคลีนิกจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงวิธีการรักษาโดยการเข้าพบแพทย์ไปเป็นการให้คำปรึกษาด้านการรักษาทางโทรศัพท์ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส แต่ทั้งนี้ยังคงให้บริการด้านการตรวจเจาะเลือดตามปกติ

schedule23.07.2021

→ เชื้อเอชไอวี (hiv) และ โรคโควิด-๑๙ (covid-19)

เมื่อท่านเป็นผู้หนึ่งซึ่งต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี (hiv) มันมิได้หมายความว่า ท่านจะมีความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพิ่มขึ้น หรือจะต้องป่วยหนักด้วยโรคโควิด-๑๙ (covid-19) แต่ทั้งนี้หากว่าท่านมีระบบภูมิคุ้มกันที่ต่ำ (ในที่นี่หมายความว่า มีระดับซีดี ๔ (CD-4) ต่ำกว่า ๒๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร) และมีโรคร้ายแรงอื่น ๆ แทรกซ้อน ท่านก็อาจจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

schedule23.07.2021

→ ท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือได้จากที่ไหน

ทั่วประเทศนอร์เวย์มีองค์กรหลายแห่งที่ให้บริการแก่ผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างรายชื่อขององค์กรที่ให้บริการ ท่านจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและมีโอกาสที่จะได้ติดต่อกับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) ท่านอื่น ๆ ตามสถานที่เหล่านี้

schedule23.07.2021

→ บริการของเอชไอวี หน่อร์ก่ะ (HivNorge)

หากท่านมีความประสงค์จะขอรับคำแนะนำทางด้านกฎหมาย หรือต้องการความช่วยเหลือที่เกี่ยวกับการวินิจัยโรคซึ่งเกิดจากการติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ทาง เอชไอวี หน่อร์ก่ะ (HivNorge) สามารถช่วยท่านได้ นอกจากนี้เรายังมีบริการให้คำปรึกษาในเรื่องทั่วๆ ไป หากว่าท่านมีข้อสงสัยอื่นใดที่เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี (hiv)

schedule23.07.2021

→ การประกันภัย (Forsikring)

ในการทำสัญญาประกันภัยนั้น ผู้เอาประกันอาจถูกร้องขอให้ชี้แจงข้อมูลด้านสุขภาพ (helseopplysninger) ในการทำประกันบางประเภท ตัวอย่างเช่น ประกันชีวิต และ ประกันทุพพลภาพ (livs- og uføreforsikringer)

schedule23.07.2021

→ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับเอชไอวี (hiv)

เมื่อท่านเป็นผู้หนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) ท่านจึงมีสิทธิและหน้าที่บางประการที่จะต้องปฏิบัติ จากที่ระบุไว้ในกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ทำให้การรักษาทุกชนิดที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ในประเทศนอร์เวย์เป็นการรักษาที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้รวมไปถึงการได้รับการยกเว้นการชำระค่าบริการส่วนแรก (egenandel) นอกเหนือจากนี้ในบางกรณีท่านอาจสามารถทำเรื่องขอรับเงินค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระให้กับทันตแพทย์ไปคืนได้เป็นบางส่วน

schedule23.07.2021

→ ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจและสังคม

เนื่องจากในสังคมปัจจุบันยังคงขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ดังนั้นการถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดเชื้อเอชไอวี (hiv) จึงอาจทำให้ต้องเผชิญกับการดำรงชีวิตอยู่ภายใต้การตีตราจากสังคม มันจึงจำเป็นที่ท่านควรจะมีใครสักคนซึ่งสามารถให้กำลังใจกับท่านได้

schedule23.07.2021

→ เมื่อผลการตรวจวินิจฉัยมีค่าเป็นบวก (positiv)

หากพบว่าผลการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ของท่านมีค่าเป็นบวก (positiv) แสดงว่าท่านติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ท่านจะได้รับการส่งตัวต่อไปยังแผนกรักษาโรคติดเชื้อ (infeksjonsmedisiner) เพื่อรับทราบข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางในการดูแลตนเอง การรักษาใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ในประเทศนอร์เวย์เป็นการรักษาที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

schedule23.07.2021

→ การขอรับการตรวจเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี (hiv)

มีเพียงวิธีการเดียวที่จะทำให้ทราบว่าท่านติดเชื้อเอชไอวี (hiv) หรือไม่ โดยการขอรับการตรวจเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี (hiv)

schedule23.07.2021

→ การแพร่กระจายเชื้อ และวิธีการป้องกันตนเอง

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ซึ่งประสบผลสำเร็จในการรักษา จะมีระดับเชื้อไวรัสในเลือดที่ต่ำมากจนไม่สามารถตรวจพบได้ จึงทำให้ไม่สามารถแพร่กระจายเชื้อเอชไอวี (hiv) ไปสู่ผู้อื่นได้ นอกจากนี้ เชื้อเอชไอวี (hiv) ยังไม่สามารถแพร่กระจายได้โดยการสัมผัสระหว่างบุคคล หรือโดยการกอด การจูบ หรือการใช้ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านใด ๆ ร่วมกัน

schedule23.07.2021

→ อะไรคือเชื้อเอชไอวี

เชื้อเอชไอวี (hiv) คือ เชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งมีเป้าหมายในการทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เมื่อเชื้อไวรัสชนิดนี้เข้าสู่ร่างกาย มันจะค่อยๆ บุกโจมตีการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันจนในที่สุดระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายของผู้ติดเชื้อจะอ่อนแอลงจนทำให้เจ็บป่วยและติดเชื้อได้ง่าย หากผู้ติดเชื้อไม่ได้รับยาเพื่อช่วยยับยั้งการบุกทำลายและแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

schedule22.07.2021

→ เอชไอวี หน่อร์ก่ะ (HivNorge)

เอชไอวี หน่อร์ก่ะ (HivNorge) นอกจากจะเป็นองค์กรสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี (hiv) เพียงแห่งเดียวในประเทศนอร์เวย์แล้ว ก็ยังเป็นองค์กรที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ทางการเมืองให้กับทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวี (hiv) รวมไปถึงผู้ที่ใช้ยาเพร็พ (PrEP – ยาต้านไวรัสเอชไอวีก่อนการสัมผัสโรค) และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี (hiv)