camera_altFoto: Shutterstock

เอชไอวี สิทธิ covid-19 และ HivNorge

อชไอวี หน่อร์ก่ะ (HivNorge) 

เอชไอวี หน่อร์ก่ะ (HivNorge) นอกจากจะเป็นองค์กรสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี (hiv) เพียงแห่งเดียวในประเทศนอร์เวย์แล้ว ก็ยังเป็นองค์กรที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ทางการเมืองให้กับทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวี (hiv) รวมไปถึงผู้ที่ใช้ยาเพร็พ (PrEP – ยาต้านไวรัสเอชไอวีก่อนการสัมผัสโรค) และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี (hiv)  

ข้อมูลมากกว่านี้

อะไรคือเชื้อเอชไอวี    

เชื้อเอชไอวี (hiv) คือ เชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งมีเป้าหมายในการทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เมื่อเชื้อไวรัสชนิดนี้เข้าสู่ร่างกาย มันจะค่อยๆ บุกโจมตีการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันจนในที่สุดระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายของผู้ติดเชื้อจะอ่อนแอลงจนทำให้เจ็บป่วยและติดเชื้อได้ง่าย หากผู้ติดเชื้อไม่ได้รับยาเพื่อช่วยยับยั้งการบุกทำลายและแพร่กระจายของเชื้อไวรัส  

ข้อมูลมากกว่านี้

การแพร่กระจายเชื้อ และวิธีการป้องกันตนเอง 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ซึ่งประสบผลสำเร็จในการรักษา จะมีระดับเชื้อไวรัสในเลือดที่ต่ำมากจนไม่สามารถตรวจพบได้ จึงทำให้ไม่สามารถแพร่กระจายเชื้อเอชไอวี (hiv) ไปสู่ผู้อื่นได้ นอกจากนี้ เชื้อเอชไอวี (hiv) ยังไม่สามารถแพร่กระจายได้โดยการสัมผัสระหว่างบุคคล หรือโดยการกอด การจูบ หรือการใช้ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านใด ๆ ร่วมกัน 

สาเหตุของการแพร่กระจายเชื้อเอชไอวี (hiv) ส่วนใหญ่มาจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันกับผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี (hiv) และผู้ที่มีเชื้อดังกล่าวไม่ได้เข้ารับการรักษา หรืออาจเกิดจากการกระจายผ่านตัวกลางบางอย่างเช่น ทางสายเลือดจากมารดาสู่บุตรระหว่างการตั้งครรถ์ จากการคลอด หรือจากการให้นมบุตร  

วิธีการป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อเอชไอวี ทำได้หลายวิธี: ข้อมูลมากกว่านี้

การขอรับการตรวจเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี (hiv)  

มีเพียงวิธีการเดียวที่จะทำให้ทราบว่าท่านติดเชื้อเอชไอวี (hiv) หรือไม่ โดยการขอรับการตรวจเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี (hiv) จากแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (แพทย์ประจำตัว) ของท่าน (fastlege) หรือท่านสามารถขอรับการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ได้จากองค์กรต่างๆ ที่ให้บริการตรวจหาเชื้อ (noen organisasjoner) หรือตามคลินิกเพื่อสุขภาพทางเพศ เช่น คลินิกโอลาเฟีย (Olafiaklinikken) คลินิกเพศและสังคม Sex og samfunn (สำหรับท่านที่มีอายุต่ำกว่า ๒๕ ปี) ทั้งนี้การเข้ารับการตรวจเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี (hiv) เป็นบริการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหากท่านเป็นบุคคลที่ตกอยู่ในสถานการณ์ซึ่งต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการติดหรือแพร่กระจายเชื้อ 

ข้อมูลมากกว่านี้

เมื่อผลการตรวจวินิจฉัยมีค่าเป็นบวก (positiv)   

หากพบว่าผลการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ของท่านมีค่าเป็นบวก (positiv) แสดงว่าท่านติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ท่านจะได้รับการส่งตัวต่อไปยังแผนกรักษาโรคติดเชื้อ (infeksjonsmedisiner) เพื่อรับทราบข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางในการดูแลตนเอง การรักษาใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ในประเทศนอร์เวย์เป็นการรักษาที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

ข้อมูลมากกว่านี้

คุณคือผู้ที่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ในนอร์เวย์และต้องการยารักษาเอชไอวีหรือไม่?

ทุกคนที่อาศัยอยู่ในนอร์เวย์และติดเชื้อเอชไอวีมีสิทธิที่จะรักษาเอชไอวีได้ฟรี  รับการรักษาฟรีได้จากแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีแผนกโรคติดเชื้อ

ข้อมูลมากกว่านี้

ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจและสังคม 

เนื่องจากในสังคมปัจจุบันยังคงขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ดังนั้นการถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดเชื้อเอชไอวี (hiv) จึงอาจทำให้ต้องเผชิญกับการดำรงชีวิตอยู่ภายใต้การตีตราจากสังคม มันจึงจำเป็นที่ท่านควรจะมีใครสักคนซึ่งสามารถให้กำลังใจกับท่านได้ 

ข้อมูลมากกว่านี้

ข้อกฎหมายเกี่ยวกับเอชไอวี (hiv) 

เมื่อท่านเป็นผู้หนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) ท่านจึงมีสิทธิและหน้าที่บางประการที่จะต้องปฏิบัติ จากที่ระบุไว้ในกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ทำให้การรักษาทุกชนิดที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ในประเทศนอร์เวย์เป็นการรักษาที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้รวมไปถึงการได้รับการยกเว้นการชำระค่าบริการส่วนแรก (egenandel) นอกเหนือจากนี้ในบางกรณีท่านอาจสามารถทำเรื่องขอรับเงินค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระให้กับทันตแพทย์ไปคืนได้เป็นบางส่วน

ข้อมูลมากกว่านี้

การประกันภัย (Forsikring) 

ในการทำสัญญาประกันภัยนั้น ผู้เอาประกันอาจถูกร้องขอให้ชี้แจงข้อมูลด้านสุขภาพ (helseopplysninger) ในการทำประกันบางประเภท ตัวอย่างเช่น ประกันชีวิต และ ประกันทุพพลภาพ (livs- og uføreforsikringer)

ข้อมูลมากกว่านี้

การประกันภัยประเภทอื่น ๆ  

เชื้อเอชไอวี (hiv) เป็นปัจจัยที่มีสาระสำคัญต่อการเอาประกันภัยประเภทอื่น ๆ กฎหมายอนุญาตให้ผู้รับประกันมีสิทธิขอใบรับรองสุขภาพ (helseattester) จากผู้เอาประกันได้ในเฉพาะกรณีที่การเอาประกันภัยมีผลโดยตรงต่อสุขภาพเท่านั้น การประกันภัยดังกล่าวได้แก่ การประกันความเสี่ยงจากการสูญเสียชีวิต (dødsrisikoforsikring) การประกันความเสี่ยงที่เกิดจากการทุพพลภาพ (uførerisikoforsikring) การประกันการรักษาพยาบาล (behandlingsforsikring) การประกันสุขภาพ (helseforsikring) การประกันการขาดงาน (sykefraværsforsikring) และการประกันความเจ็บป่วยที่เกิดจากโรคร้ายแรง (sykdomsforsikring)

ข้อมูลมากกว่านี้

การประกันการเดินทาง (Reiseforsikring) 

การประกันการเดินทางให้กับผู้ติดเชื้อเอชไอวี (hiv) เป็นเรื่องที่ต้องใช้สามัญสำนึกที่สมเหตุสมผลในการพิจารณา ทั้งนี้หากผู้ติดเชื้อได้เข้ารับการรักษาการติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ในขณะที่ยังอยู่ในประเทศนอร์เวย์และมีผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ ทั้งมีภาพรวมของอาการค่อนข้างคงที่ก่อนออกเดินทาง ผู้ติดเชื้อจะได้รับความคุ้มครองจากการเอาประกันภัย แม้ต่อมาภายหลังปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากโรคติดเชื้อเอชไอวี (hiv) อย่างกะทันหันและไม่คาดคิดก็ตาม 

ข้อมูลมากกว่านี้

บริการของเอชไอวี หน่อร์ก่ะ (HivNorge) 

หากท่านมีความประสงค์จะขอรับคำแนะนำทางด้านกฎหมาย หรือต้องการความช่วยเหลือที่เกี่ยวกับการวินิจัยโรคซึ่งเกิดจากการติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ทาง เอชไอวี หน่อร์ก่ะ (HivNorge) สามารถช่วยท่านได้ นอกจากนี้เรายังมีบริการให้คำปรึกษาในเรื่องทั่วๆ ไป หากว่าท่านมีข้อสงสัยอื่นใดที่เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี (hiv)  

เอชไอวี หน่อร์ก่ะ (HivNorge) มีบริการให้คำปรึกษาซึ่งมิใช่การบำบัดรักษา (ikke-terapeutisk samtaletilbud) สำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อทุกท่าน รวมไปถึงผู้ที่ใช้ยาเพร็พ (PrEP) 

ด้วยความร่วมมือจากองค์กร เช่มเฟรนลี่ (Chemfriendly) เราจึงมีบริการให้คำปรึกษาพูดคุยสำหรับกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายด้วยกัน (chemsexbrukere) และกลุ่มรักร่วมเพศ หรือ เควียร์ (skeive) ซึ่งเป็นผู้ใช้ยาเสพติด ทั้งนี้หากเราได้ทำการประเมินร่วมกันแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้ล่าม เราจะจัดหาล่ามให้ 

ข้อมูลมากกว่านี้

ท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือได้จากที่ไหน 

ทั่วประเทศนอร์เวย์มีองค์กรหลายแห่งที่ให้บริการแก่ผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างรายชื่อขององค์กรที่ให้บริการ ท่านจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและมีโอกาสที่จะได้ติดต่อกับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) ท่านอื่น ๆ ตามสถานที่เหล่านี้ 

ข้อมูลมากกว่านี้

เชื้อเอชไอวี (hiv) และ โรคโควิด-๑๙ (covid-19) 

เมื่อท่านเป็นผู้หนึ่งซึ่งต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี (hiv) มันมิได้หมายความว่า ท่านจะมีความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพิ่มขึ้น หรือจะต้องป่วยหนักด้วยโรคโควิด-๑๙ (covid-19) แต่ทั้งนี้หากว่าท่านมีระบบภูมิคุ้มกันที่ต่ำ (ในที่นี่หมายความว่า มีระดับซีดี ๔ (CD-4) ต่ำกว่า ๒๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร) และมีโรคร้ายแรงอื่น ๆ แทรกซ้อน ท่านก็อาจจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย  

ทั้งนี้ ทางเอชไอวี หน่อร์ก่ะ (HivNorge) ได้จัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ เชื้อเอชไอวี (hiv) และ โรคโควิด-๑๙ (covid-19) ในภาษาต่างๆ อีกหลายภาษา 

ข้อมูลมากกว่านี้

Les også

schedule13.01.2023

→ คุณคือผู้ที่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ในนอร์เวย์และต้องการยารักษาเอชไอวีหรือไม่?

ทุกคนที่อาศัยอยู่ในนอร์เวย์และติดเชื้อเอชไอวีมีสิทธิที่จะรักษาเอชไอวีได้ฟรี รับการรักษาฟรีได้จากแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีแผนกโรคติดเชื้อ

schedule06.01.2022

→ วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เป็นวัคซีนที่ปลอดภัย

โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) หรือ UNAIDS ชี้แจงว่าวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เป็นวัคซีนที่ปลอดภัยต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HiV) ซึ่งคำชี้แจงดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากแผนกโรคติดเชื้อในประเทศนอร์เวย์ และมีความปรารถนาที่จะเชิญชวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HiV) ทุกท่านให้เข้ารับการฉีดวัคซีน