Hiv, rettigheter, covid-19 og HivNorge

Hva er hiv og hvordan smitter det? Hvilke rettigheter har jeg som lever med hiv? Har jeg større risiko for å bli syk av covid-19 når jeg lever med hiv?

scheduleOppdatert: 16.12.2022

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

HivNorge

HivNorge er Norges eneste pasientorganisasjon for personer som lever med hiv, og er i tillegg en interessepolitisk organisasjon for alle som er berørt av hiv, inkludert PrEP-brukere og personer med forhøyet risiko for hivsmitte.

HivNorges viktigste oppgave er å sikre og ivareta rettighetene og interessene til mennesker som lever med eller er berørt av hiv, herunder også pårørende, PrEP-brukere, personer med økt risiko for smitte og personer og organisasjoner som møter disse målgruppene i sitt virke.

Hva er hiv

Hiv er et virus som angriper immunforsvaret. Når viruset kommer inn i kroppen, brytes forsvaret gradvis ned og kroppen blir mer mottagelig for infeksjoner og sykdom, hvis man ikke får medisiner som stopper dette.

Aids (acquired immunodeficiency syndrome) er et samlebegrep for en rekke sykdommer som har det til felles at de skyldes et nedsatt immunforsvar som følge av en hivinfeksjon. Det er en lite brukt diagnose i Norge. Når man begynner på behandling for hiv, vil immunforsvaret øke og man fyller ikke lenger vilkårene for en aidsdiagnose.

Det finnes ingen behandling som kurerer hiv, men dagens effektive behandling reduserer risikoen for alvorlige sykdomskomplikasjoner og fjerner risikoen for å smitte andre.

Smitteveier og hvordan beskytte seg

Mennesker som lever med hiv, som er på vellykket behandling og som ikke har målbart virusnivå i blodet kan ikke smitte andre med hiv. Hiv smitter heller ikke gjennom sosial omgang, kyssing, klemming, deling av samme kopp etc.

Hiv kan i hovedsak smitte ved ubeskyttet sex med en som har hiv og som ikke er på behandling, ved blodoverføring og fra mor til barn gjennom svangerskap, fødsel og amming

Det er flere måter å beskytte seg mot hiv:

Vellykket behandling. Det er ingen risiko for å bli smittet med hiv fra personer som har hiv og som er på vellykket behandling. Det betyr at personen følger behandlingen, tar medisinene fast og dermed holdes virusnivået så lavt at det ikke kan smitte, verken via ubeskyttet sex, gjennom graviditet eller fødsel.

Kondomer beskytter mot hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner og kan bestilles gratis på www.gratiskondomer.no

PrEP (preeksponeringsprofylakse) er hivmedisiner som gis hivnegative for å forebygge å bli smittet med hiv. For å få PrEP må man ha en henvising fra sin fastlege, til Olafiaklinikken eller infeksjonsmedisinske avdelinger ved sykehuset man hører til.

Om man har vært utsatt for en betydelig risikosituasjon, kan PEP (posteksponeringsprofylakse) gis som medisiner som kan hindre at hivviruset kommer seg inn i cellene og reproduserer seg. PEP skal tas snarest mulig og inntil 48 timer etter at man har vært utsatt for hivsmitte. PEP tar man i 28 dager. Alle akuttmottak og storbylegevakter i Norge skal kunne administrere PEP uten konsultasjon med en infeksjonsmedisiner.

Teste seg for hiv

Den eneste måten å finne ut om man er smittet med hiv er ved å ta en hivtest. Den kan tas hos fastleger, i noen organisasjoner og ved noen klinikker for seksuell helse som Olafiaklinikken og Sex og samfunn (for de under 25 år). Å teste seg for hiv er gratis når man har vært i en risikosituasjon.

Det finnes to typer tester. En ordinær blodprøve som det tar ca. en uke å få svar på. Flere organisasjoner tilbyr også en hurtigtest, hvor man får svar i løpet av et minutt. Dette er eksempelvis Helseutvalget og Minuttesten.

For de fleste som har blitt smittet med hiv vil det vises på en test 2-6 uker etter at man ble smittet. For noen få kan det ta litt lenger tid, derfor anbefales det å ta en kontrolltest 12 uker etter at man var i en smittesituasjon.

Testen er positiv

Hvis man tester positivt for hiv vil man bli henvist til en infeksjonsmedisiner og få tilbud om behandling. All hivrelatert behandling i Norge er gratis.

Hiv er i dag en kronisk diagnose, og man kommer til å leve like lenge som alle andre. For at det skal skje, er det viktig å starte med hivbehandling med en gang. Dette er ikke bare for ens egen del, det har også den fordelen at man blir smittefri etter relativt kort tid på behandling. Oppfølgingen skjer på sykehus med infeksjonsavdeling. Når behandlingen er startet og man har kontrollert at den virker, holder det med kontroll én til to ganger i året. Hivbehandling i dag har svært få bivirkninger og er som oftest bare én pille om dagen.

Psykisk og sosial støtte

Hiv kan oppleves som en vanskelig diagnose å leve med fordi det er mange fordommer og lite kunnskap om hiv i samfunnet. Derfor vil det være viktig at du har noen som kan gi deg støtte. Det kan være venner, familie, andre som lever med hiv eller du kan for eksempel delta på seminarer eller møter hos HivNorge.  Leger og sykepleiere på infeksjonsavdelinger er god støtte, men det er vår erfaring at det å møte andre som lever med hiv gir deg best innsikt og kunnskap om hvordan et liv med hiv faktisk fortoner seg. HivNorges likepersontilbud er et tilbud til mennesker som lever med hiv eller pårørende hvor de kan møte og dele erfaringer med andre som lever med hiv eller andre pårørende.

Jus

Når man lever med hiv er det noen rettigheter og plikter man har. All behandling av hiv-infeksjonen i Norge er gratis og uten egenandel, ifølge smittevernloven med forskrifter. I noen få tilfeller kan man også få refusjon for noen kostnader hos tannlege.  

Man har ingen opplysningsplikt om at man lever med hiv. Vi anbefaler likevel at man er åpen ovenfor legen sin. For at legen skal kunne følge opp helsen på en god måte, og også passe på at annen behandling man får ikke påvirker hivmedisinene, er det viktig at legen til kjenner pasientens hivdiagnose.  

Straffelovens paragraf 237 gjelder smitteoverføring av alvorlige sykdommer mellom mennesker. Den omtaler smitteoverføring og det å utsette noen for risiko for smitte, men bare der hvor det er reell fare for at smitte kan bli overført. Å utsette noen for hivsmitte kan komme innunder denne paragrafen, men det finnes mange unntak.   

  • Dersom man er på vellykket behandling er det ingen risiko for at andre kan bli smittet. Dersom man gjør det som er mulig for å forhindre smitte ved seksuell omgang, skal man være fritatt for straff. Dette betyr at mennesker som lever med hiv og som enten er på behandling eller bruker kondom ikke kan straffes.   
  • Man kan ikke bli straffet for å overføre smitte eller utsette en seksualpartner for smittefare dersom vedkommende på forhånd hadde samtykket i å bli utsatt for smittefare. Det betyr ikke at det er noen plikt til å informere, men at man ikke kan straffes dersom partneren er informert og likevel velger å «utsette seg for smitterisiko».  Hvis man derimot ikke er på behandling, og ikke tar andre nødvendige og tilstrekkelige tiltak for å forhindre smitte, kan man straffes hvis man ikke informerer seksualpartneren sin, enten smitte overføres eller ikke.  
  • Fritatt for straff er også smitte fra sexarbeidere og injiserende rusbrukere, samt overføring fra mor til barn.  

Forsikring  

Ved tegning av forsikringer, er det noen typer forsikringer som krever at man oppgir helseopplysninger. Blant disse er livs- og uføreforsikringer.  

Når man skal tegne helserelaterte forsikringer blir man bedt om å fylle ut en helseerklæring. De opplysningene man gir her er grunnlaget for selskapets helsebedømmelse. Informasjonen brukes for å fastsette riktig pris og vilkår for din forsikring. Den som søker forsikring har plikt til å gi slik informasjon. Dersom informasjonen ikke er riktig, vil man ikke få utbetalt erstatning om forsikringen blir utløst. Helseopplysningene blir behandlet strengt konfidensielt.  

Mennesker som lever med hiv, på linje med andre, kan også tegne livs- og uføreforsikring. Risiko skal beregnes ut fra den enkelte sakens individuelle forutsetninger. Det kan innebære at de som sliter med alvorlige helseplager, kan risikere å bli nektet forsikring. Men de som har kommet raskt på vellykket behandling, bør få forsikring på vanlige vilkår, alternativt med litt høyere premie.  

Andre forsikringer  

Når det gjelder betydningen hiv har for andre forsikringer, så er det slik at det kun er tillatt å be om helseattester ved forsikringer som har direkte med helse å gjøre. Det vil si dødsrisikoforsikring, uførerisikoforsikring, behandlingsforsikring, helseforsikring, sykefraværsforsikring og kritisk sykdomsforsikring.  

Helse vil ikke være relevant ved tegning av innbo- eller reiseforsikring. De fleste forsikringsselskaper ber heller ikke om helseerklæring for ulykkesforsikring. Ulykkesforsikring er en personforsikring, ikke en skadeforsikring, og befinner seg i samme gruppe som forsikringene der man kan be om helseattest. Likevel vil helseopplysninger ikke være relevant for en slik forsikring, og det er dermed heller ikke lov å be om det i forbindelse med en ulykkesforsikring.  

Reiseforsikring  

Ved reiseforsikring og hiv så er det rimelig sunn fornuft som gjelder. Hvis man har en velbehandlet hivinfeksjon, får oppfølging for denne i Norge og er stabil ved avreise, vil man få dekning ved tilfeller som skyldes akutt og uventet endring i hivsykdommen.  

Forhold som kan gjøre at reiseforsikring ikke dekker helsehjelp knyttet til hiv kan være hvis man har hyppige sykehusinnleggelser som følge av hiv eller hvis man nylig har hatt medikamentskifte, enten dette skyldes anbud eller medisinske forhold.  

Hvis medikamentene blir stjålet vil reiseforsikringen som hovedregel dekke erverv av nye, men sjelden dekke for tidlig hjemtransport. Men man må i samråd med lege vurdere om man kan fullføre reisen uten medikamenter eller ikke.  

HivNorges tilbud

Dersom du har behov for juridiske råd eller bistand som er direkte relatert til hivdiagnosen, kan HivNorge bistå. Vi har også en generell rådgivningstjeneste om du har andre spørsmål knyttet til hiv.

HivNorge har et ikke-terapeutisk samtaletilbud for alle som lever med hiv eller er berørt av hiv, bruker PrEP. I samarbeid med organisasjonen Chemfriendly har vi også et samtaletilbud for chemsexbrukere og andre skeive som bruker rusmidler. Dersom vi sammen vurderer at det er behov for tolk, så ordner vi det.

I tillegg har vi mange aktiviteter for mennesker som lever med hiv eller er berørt, for PrEP-brukere og andre interesserte. Følg med i vår kalender for våre tilbud og aktiviteter.

Dersom du ønsker å snakke med noen andre som lever med hiv, så har vi mange likepersoner som gjerne tar en prat. Våre likepersoner snakker også flere språk.

HivNorge kan nås på telefonnummer 21314580, e-post eller via vår Facebook-side.

Hvor kan man få støtte:

Rundt om i Norge finnes det flere organisasjoner som har tilbud til mennesker som lever med hiv. Under finner du noen eksempler. På alle disse stedene vil du møte fagfolk og har mulighet til å få kontakt med andre som lever med hiv.

Oslo: HivNorge og Aksept
Bergen: Leve med hiv, Kirkens bymisjon Bergen
Haugalandet: Leve med hiv Kirkens bymisjon Haugesund
Trondheim: Aksept og mestring, Kirkens bymisjon Trondheim
Kristiansand: Sørlandet sykehus, HIV-poliklinikken
Tromsø: UNN infeksjonsposten og Sosialmedisinsk senter i Tromsø

I tillegg er Zanzu.no er en informasjonsside om kropp, helse, seksuell helse og hiv, på mange ulike språk.

Hiv og covid-19

Når man lever med hiv har man ikke økt risiko for å bli smittet med koronaviruset eller bli alvorlig syk av Covid-19. Dersom man har lavt immunforsvar (dvs. under 200 CD4-tall) og andre alvorlige sykdommer, kan man ha høyere risiko.

Infeksjonsmedisinske avdelinger ved sykehusene i Norge er ofte er de som behandler koronapasienter, og derfor kan de til tider kan ha svært mye å gjøre. Dette kan det påvirke oppfølgingen av mennesker som lever med hiv, slik at noe av oppfølgingen kan foregå via telefon eller digital, i stedet for ved personlig oppmøte.

HivNorge har laget informasjon om hiv og covid-19 på flere språk.

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.