Bli medlem

English

Kontakt oss

Vedtekter

VEDTEKTER FOR HivNorge

 • 1 HivNorge er en ideell, partipolitisk og religiøst uavhengig landsomfattende organisasjon.
 • 2 Formål

HivNorge har som oppgave å ivareta hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet og bidra til forebygging av hiv og aids.

 • 3 Virke

HivNorge skal gjennom sitt virke:

 • Sikre hivpositives rettigheter og interesser på alle nivåer i samfunnet, og at dette blir tatt hensyn til når avgjørelser blir tatt.
 • Tilby et selvutviklende miljø og aktiviteter for mennesker som er berørt av hiv.
 • Skape større forståelse i offentligheten for hivpositives situasjon, og bekjempe frykt, fordommer og diskriminering av hivpositive.
 • Spre informasjon og kunnskap om hiv og dets smitteveier for å hindre videre spredning av viruset.
 • Være aktiv i internasjonalt solidaritetsarbeid.
 • 4 Medlemskap

HivNorge er en organisasjon for hivpositive og deres pårørende, samt andre interesserte enkeltpersoner, og organisasjoner som ønsker å arbeide for organisasjonens formål. Organisasjonen har to typer medlemskap:

 1. Personmedlemskap
 2. Organisasjonsmedlemskap
 • 5 Taushetsplikt

HivNorge skal gjennom sin virksomhet arbeide for åpenhet og synlighet av mennesker som er berørt av hiv og aids, men skal aldri krenke medlemmers valg eller ønsker om åpenhet.

Det påhviler taushetsplikt for alle som ut fra sin stilling, tillitsverv eller på annen måte tilegner seg kunnskap om enkeltmedlemmer.

En egen taushetserklæring benyttes til dette formål.

 • 6 Organisering

HivNorge er en landsomfattende organisasjon med sete i Oslo.

HivNorge forpliktes ved to underskrifter i fellesskap av leder, nestleder eller sekretariatsleder. Styret avgir ellers prokura. HivNorges regnskap skal revideres av autorisert revisor. Kalenderåret er HivNorges regnskapsår.

 • 7 Styrende organer

HivNorge har følgende styrende organer:

 • Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ. Årsmøtet vedtar organisasjonens overordnede politikk.  (Jf. § 8)
 • Styret har politisk og økonomisk ansvar for organisasjonen, og er dens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styremedlemmer velges av årsmøte. (Jf. § 12)
 • Arbeidsutvalget (AU) har ansvaret for den daglige oppfølging i tråd med fattede vedtak, og for beslutninger som ikke kan utsettes til et ordinært styremøte. (Jf. § 13)
 • 8 Årsmøte

Årsmøtet holdes innen utgangen av mars måned. Styret innkaller til årsmøte med minst to måneders varsel.

Årsmøtet skal ha følgende dagsorden:

 1. valg av ordstyrer
 2. valg av referent
 3. valg av tellekorps og protokollunderskrivere
 4. godkjenning av innkalling
 5. godkjenning av dagsorden
 6. godkjenning av fullmakter
 7. godkjenning av årsmelding og regnskap
 8. godkjenning av budsjett/økonomiplan, herunder medlemskontingent og arbeidsprogram
 9. innkomne saker
 10. valg av leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer
 11. valg av valgkomité.

Personmedlemmer har tale-, forslags- og stemmerett ved årsmøtet.

Hvert organisasjonsmedlem kan stille med en representant til årsmøtet. Organisasjonsmedlemmer har tale-, forslags- og stemmerett ved årsmøtet, og hver organisasjon har én stemme.

Alle betalende medlemmer har stemmerett.

Innkomne forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sekretariatet i hende minst en måned før årsmøtet. Oversikt over innkomne forslag og saker som skal behandlet på årsmøtet skal gjøres tilgjengelig for organisasjonens medlemmer senest to uker før møtet.

 • 9 Fullmakter

Personmedlemmer og organisasjonsmedlemmer kan representeres ved fullmakt på årsmøtet. Ingen kan stemme for mer enn 4 andre medlemmer på årsmøtet. Ansatte kan ikke opptre som representanter for fraværende medlemmer.

 • 10 Valgkomité

Valgkomiteen har 4 medlemmer og velges av årsmøtet for ett år av gangen. Medlemmene skal reflektere medlemsmassen.

 • 11 Ekstraordinært årsmøte

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom 1/3 av medlemsmassen eller et flertall i styret krever det. Innkalling skal skje med minst 14 dagers varsel.

 • 12 Styret

Valgbare til styret er personmedlemmer og personer foreslått av organisasjonsmedlemmene. Styret skal avspeile medlemsmassen i organisasjonen på en rimelig måte. Styreleder skal være hivpositiv og personmedlem.

Styret består av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Flertallet av styrets medlemmer må være hivpositive eller pårørende.

Varamedlemmene velges i prioritert rekkefølge. Varamedlemmer har møte- og talerett på styremøter.

Valgperioden er to år, og det velges slik at halvparten av styrets medlemmer står på valg hvert annet år. Leder og nestleder står skiftevis på valg annethvert år.

De ansatte kan oppnevne en fast observatør til styret. Observatøren har tale- og forslagsrett i alle administrative saker og andre saker som angår personalet.

Styret ansetter sekretariatsleder og har arbeidsgiveransvar for de ansatte.

Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 4 av de faste styremedlemmene kan kreve at ekstraordinært styremøte avholdes. Styret skal avholde minst 4 styremøter i året.

 • 13 Arbeidsutvalget

Styret kan oppnevne et arbeidsutvalg (AU) bestående av opp til 3 medlemmer, hvorav leder og nestleder alltid har fast plass. Styret vedtar AUs oppgaver og fullmakter. AU har innstillingsrett til styrets saker. I AU møter sekretariatslederen.

 • 14 Sekretariatet

Sekretariatet står for den daglige drift og gjennomføringen av organisasjonens politikk. Sekretariatet ledes av en sekretariatsleder.

 • 15 Vedtektsendringer

Styret kan gi innstilling til vedtektsendringer overfor årsmøtet.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede, inkludert fullmakter på to påfølgende årsmøter, hvorav ett må være ordinært. Mellom de to årsmøtene skal det være minst to måneder.

 • 16 Eksklusjon

Tillitsvalgte som opptrer i strid med HivNorges vedtekter eller formelle vedtak, kan bli ekskludert. Styret foretar en suspensjon og beslutning om eksklusjon vedtas på årsmøte, ordinært eller ekstraordinært.

 • 17 Oppløsning

Ved oppløsning av organisasjonen kreves 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede, inkludert fullmaktene på to påfølgende årsmøter, hvorav ett må være ordinært. Mellom de to årsmøtene skal det være minst to måneder.

Oppløses organisasjonen, skal midlene disponeres for organisasjonens formål.

Vedtatt av årsmøte 15. mars 2014 og bekreftet i ekstraordinært årsmøte 22. mai 2014.

Les også

schedule23.05.2019

→ Enda en hivmedisin godkjent

Beslutningsforum godkjente nylig nok et hivlegemiddel til bruk ved sykehusene. Hvorvidt det kan tas i bruk avhenger av anbudsrunden, som er utsatt med tre måneder.

schedule16.05.2019

→ Europeisk testuke

På selveste grunnlovsdagen 17. mai igangsettes vårens «europeiske testuke». Kampanjen har til hensikt å øke kunnskap om fordelene ved å regelmessig teste seg for hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner.

Scroll Up