Bli medlem

English

Kontakt oss

Samarbeidspartnere

HivNorge legger stor vekt på å samarbeide med andre organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner for å oppnå våre mål. Brukermedvirkning fra mennesker som lever med hiv, er en vital del av organisasjonens arbeid. Gjennom samarbeid med andre får vi bredere kompetanse, større tyngde i interessepolitiske viktige saker og en bedret rådgivningstjeneste. Vi når ut til flere og kan tilby tjenester vi i utgangspunktet ikke har som f.eks. å bidra til testing. HivNorge er aktive i arbeidet med å samle flest mulige aktører på feltet.

Aksept – senter for alle berørt av hiv. Aksept er et psykososialt støttesenter for alle som er berørt av hiv. Huset har et miljøtilbud, en poliklinikk og et døgntilbud. I Aksepts miljø kan du møte mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. Det er et mangfold av livserfaring og kunnskap. Det alle har felles, er erfaring i å leve med hiv eller nær en som lever med hiv.

Helseutvalget er politisk uavhengig og arbeider helsefremmende og sykdomsforebyggende overfor lesbiske, homofile og bifile samt andre kvinner og menn som har sex med personer av samme kjønn. Helseutvalgets tiltak er forankret i epidemiologisk og sosialmedisinsk kunnskap, det vil si funn og resultater fra registerdata eller studier med stor grad av representativitet, samt evalueringsdata av virksomheten. Helseutvalget er en landsdekkende organisasjon med en rekke aktiviteter gjennom hele året. Helseutvalget tilbyr chat og samtaler, testing for hiv, kurs og seminarer, oppsøkende utelivsvirksomhet, kondomer, glid og informasjonsmateriell.

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualmangfold. FRI arbeider for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Norge og i resten av verden. FRI har vært en tydelig stemme og en premissleverandør for lhbt-rettigheter siden 1950.

Nye Pluss – Hivpositives landsforening er av, med og for personer som lever med hiv. Vi jobber helhetlig for å bedre hverdagen til alle som lever med hiv. Vår oppgave er å være et demokratisk talerør for alle grupper hivpositive, uavhengig av seksuell orientering, kjønn og etnisk opprinnelse. Nye Pluss jobber for at hivpositives stemme blir hørt. Vi er en pådriver for brukermedvirkning på sykehusene. Dette gjør vi primært gjennom lærings- og mestringskurs for å sikre en bedre helhetlig ivaretagelse av den enkelte pasient.

Skeiv ungdom er en partipolitisk og religiøs uavhengig, frivillig organisasjon for ungdom under 30 år. Målgruppa vår er lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, skeive og andre som faller utenfor heteronormen eller de tradisjonelle kjønnsbåsene, men alle som støtter organisasjonens formål er velkomne som medlemmer. Skeiv Ungdom jobber på den ene siden rettighetspolitisk for å sikre likeverdige, juridiske rettigheter for målgruppa vår, samtidig er vi en organisasjon som jobber for å skape sosiale tilbud for skeive ungdommer over hele landet.

Røde Kors Ungdom arbeider for at unge skal ha et sunt forhold til sex og seksualitet. Frivillige i Røde Kors Ungdom skaper trygge og uformelle arenaer hvor unge kan snakke med og lære av andre unge.  Målgruppen er ungdom mellom 13 og 19 år. HivNorges hivinformanter gir opplæring om hiv og aids på kursene til Aktivt Valgs egne instruktører.

Olafiaklinikken er et senter for rådgiving, undersøkelse og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner. Klinikken er et lavterskeltilbud i spesialisthelsetjenesten og har både drop in-tilbud og timeavtale etter henvisning.

PION – Prostituertes Interesseorganisasjon i Norge – ble stiftet i 1990 og er et kontaktsted og politisk talerør for kvinner og menn med prostitusjonserfaring. Arbeider for å ivareta rettigheter og interesser for kvinner og menn som jobber i prostitusjon. Driver forebyggende helse- og opplysningsarbeid, spesielt om hiv/aids og andre seksuelt og overførbare infeksjoner. Arbeider mot undertrykkelse, diskriminering og sosial ekskludering. Tar opp spørsmål relatert til politi eller andre offentlige myndigheter på vegne av enkelt personer. Gir juridisk rådgivning og hjelp i spørsmål som angår registrering av foretak, familiesaker og offentlig forvaltning. Deltar i offentlig diskusjon om prostitusjon, nasjonalt og internasjonalt. Formidler seriøs kunnskap og informasjon om prostitusjon.

Pro Sentret ble opprettet i 1983 som Oslo kommunes hjelpetilbud for kvinner og menn med prostitusjonserfaring. I 1993 utnevnte daværende sosialminister Grethe Knudsen Pro Sentret til et nasjonalt kompetansesenter. Administrativt tilhører sentret Oslo kommune. Driften finansieres dels med statlige, dels med kommunale midler. På Pro Sentret er det ansatt fagfolk med ulik bakgrunn. Vi har totalt 24 ansatte og en del frivillige arbeidere samt studenter og praktikanter.

Foreningen for human narkotikapolitikk  (FHN) deltar i forskjellige brukerråd og referansegrupper på rusfeltet. Vi tilbyr foredrag, ruspolitiske innlegg og forebyggingssamtaler. For studenter og elever, institusjoner, på rusfeltets fagkonferanser, seminarer og stiller til ruspolitisk debatt. FHN driver oppsøkende virksomhet i Oslo sentrum, vi tilbyr bistand, oppfølging og deler ut smitteforebyggende og skadereduserende utstyr, utover kommunens tilbud.  Vi samarbeider med øvrige brukerorganisasjoner og andre instanser på rusfeltet.

FRI Oslo og Akershus er det største fylkeslaget til FRI. Organisasjonen driver, i tillegg til aktivitetsgruppenes aktiviteter, et omfattende politisk arbeid rettet mot Akershus fylkesting og Oslo kommune. Organisasjonen har et mangfold av aktivitetsgrupper innen kultur, sport, familie og andre områder. FRI Oslo og Akershus arrangerer temamøter og bidrar til debatt og diskusjon om hvordan levekårene og livssituasjonen til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Oslo og Akershus kan forbedres.

Kirkens bymisjon, Bergen – Prosjekt Leve med hiv er et tilbud til deg som er hivpositiv eller berørt av hiv på annen måte – gjennom for eksempel å være pårørende, nær venn eller annet. Prosjekt Leve med hiv ønsker deg velkommen til en uforpliktende samtale i trygge omgivelser – i respekt for alle livssyn og religioner. Du møter en person med erfaring og kompetanse på feltet og som har taushetsplikt.

Kirkens bymisjon, Stavanger – Kirkens Bymisjon har sitt grunnlag i et frivillig engasjement for mennesker og samfunn. De som kommer i kontakt med våre ansatte og frivillige skal møte mennesker med et personlig engasjement som er strukturert gjennom faglig kompetanse.

Kirkens bymisjon, Trondheim – Aksept og Mestring er Kirkens Bymisjons samtaletilbud og møtested for hivpositive og andre som er berørt av hiv i Trondheim. Aksept og Mestring er et sted der du kan komme og dele dine tanker og spørsmål. Her skapes rom og tid for støtte, veiledning, omsorg og utveksling av erfaringer. Du vil møte fagpersoner som du kan snakke om hvordan du har det og hvilke muligheter og alternativer som finnes i ditt liv.

Kirkens bymisjon, Haugalandet utfører sitt oppdrag gjennom ti virksomhetsområder og prosjekter. Bymisjonen samarbeider med kommunene Tysvær, Haugesund, Stord og Odda om oppdrag innen forebygging, frivillighet, bolig og bo-oppfølging, arbeidstrening og nettverksbygging. Et nært og tillitsfullt samarbeid muliggjør at menneskene på Haugalandet opplever respekt, omsorg og rettferdighet.

Oslo universitetssykehus Ullevål, infeksjonsmedisinsk avdeling – HivNorge bistår med juridisk kompetanse og veiledning i rettigheter for sykehusets personale.

Sørlandet sykehus, Kristiansand – HivNorge bistår med juridisk kompetanse og veiledning i rettigheter for sykehusets personale.

St. Olavs hospital, Trondheim – HivNorge bistår med juridisk kompetanse og veiledning i rettigheter for sykehusets personale.

Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø – HivNorge bistår med juridisk kompetanse og veiledning i rettigheter for sykehusets personale.

Haukeland sykehus, Bergen– HivNorge bistår med juridisk kompetanse og veiledning i rettigheter for sykehusets personale.

Skeiv Verden er til for personer med minoritetsbakgrunn som opplever forelskelse, seksualitet og tiltrekning til en av samme kjønn, enten disse definerer seg som homofile, lesbiske, bifile, skeive, transpersoner, queer, heterofile, ingen av delene eller noe helt annet.

Verdens aidsdagskomité. Verdens aidsdag (VAD) er et årlig internasjonalt arrangement som gjennomføres i Norge av en rekke organisasjoner som jobber med hiv/aids i til daglig, men med forskjellige innfallsvinkler.

Hiv-Norden er et samarbeidsorgan for hivpositives interesse- og pasientorganisasjoner i de nordiske landene. Medlemmer er Hiv-Danmark, HivFinland, Hiv-Island, HivNorge og HIV-Sverige.

HivEurope er en paraplyorganisasjon for hivpositives interesse- og pasientorganisasjoner i Europa. Organisasjonen har for tiden 29 medlemmer i 26 land.

Det nasjonale hiv- og aidsrådet. HivNorge har en fast plass i rådet og er en viktig bidragsyter.

UNAIDS. HivNorge er fast representert i den norske delegasjonen til Unaids.

Hivfondet. ­ HivNorges generalsekretær har fast styreplass i fondet.

Fri rettshjelp er et offentlig rettshjelpstiltak som driftes av Oslo kommune med statlig tilskudd. Kontoret er organisert som en byomfattende tjeneste i Velferdsetaten. HivNorge har etablert et advokattilbud til hivpositive i samarbeid med Fri rettshjelp.

Les også

schedule10.12.2018

→ Sex med hivpositive er risikofritt

På aidskonferansen i Amsterdam ble den mye omtalte Partner 2-studien lagt frem som slo fast én gang for alle at kondomløs sex med hivpositive på vellykket behandling var risikofritt. I november var prosjektkoordinator for studien, spesialistsykepleier Tina Bruun, i Oslo og presenterte tallene på fagkonferansen for hivfeltet.

schedule07.12.2018

→ Ingrid er motstandens stemme

Ingrid Slørdal er sykepleier ved St. Olavs hospital i Trondheim og har alltid satt pasientenes ve og vel først ved at hun har gått inn i rollen som den som er tilgjengelig. Nå har hun målbært protestene mot den nye anbudsordningen som har resultert i at mange hivpasienter har måttet skifte medisiner.

Scroll Up