Bli medlem

English

Kontakt oss

Strategi

Strategisk satsing for HivNorge i perioden 2016–2018

HivNorge skal være en interessepolitisk organisasjon for mennesker som lever med hiv og være den samlende organisasjonen på feltet!

 

1)      Styrke rollen som interesseorganisasjon for mennesker som lever med hiv

2)      Styrke vår rolle som den samlende organisasjonen på feltet

3)      Styrke forebyggende arbeid

4)      Styrke påvirkningsarbeidet

5)      Styrke vårt utadrettede informasjonsarbeid

6)      Få framgang og felles strategi på feltet om straffelovens § 237

7)      Økt fokus på rus og psykososiale utfordringer

8)      Internasjonalt

1. Styrke vår rolle som interesseorganisasjon for mennesker som lever med hiv

 • Involvere og aktivt engasjere mennesker som lever med hiv og pårørende i organisasjonens arbeid. Analysere vårt arbeid med og for de frivillige, og se på ulike modeller og muligheter for hvordan vi kan forbedre, øke og utvikle dette arbeidet.
 • Styrke likemannsarbeidet i organisasjonen, særlig med fokus på samtaler og erfaringsutveksling.
 • Bruke styret mer aktivt som samtalepartnere i aktuelle saker. Ha en spesielt god dialog med de i styret som lever med hiv i saker der deres erfaring er avgjørende.
 • Styrke hjelp til selvhjelp for mennesker som lever med hiv
 • Synliggjøre mennesker som lever med hiv og deres erfaringer.
 • Utarbeide tiltak for å øke antall medlemmer.
  • Øke antall frivillige blant innvandrere.
  • Synliggjøre de ulike tilbudene for mennesker som lever med hiv på feltet.
  • Utarbeide dokumenter som synliggjør juridiske sider ved å være leve med hivdiagnosen.
  • Utvikle vår rådgivningstjeneste i takt med de erfaringer vi henter fra mennesker som lever med hiv og pårørende.

2. Styrke vår rolle som den samlende organisasjon på hivfeltet

 • Vi skal ha en tydelig rolle som den samlende organisasjon på hivfeltet.
 • Sikre samordning av aktuelle saker og prioriteringer, gjennom dialog med de ulike aktørene på feltet.
 • Bidra til økt samarbeid med og mellom de ulike aktørene på hivfeltet og ha et overordnet ansvar for helhetlig ivaretakelse av mennesker som lever med hiv.
 • Utarbeide saksgrunnlag, anbefalinger, vurderinger og levere gode faglige innspill som et tilbud til Helsedirektoratet, departementet, andre aktører og det politiske miljøet.
 • Etablere tettere dialog med Helsedirektoratet for å utveksle kunnskap. Bli en premissleverandør for direktoratet.
 • Bruke vår rådgivningstjeneste aktivt i all utadrettet innsats.
 • Effektivisere driften av organisasjonen og i samarbeid med andre øke innsatsen for mennesker som lever med hiv.

3. Styrke forebyggende arbeid

 • Kartlegge kunnskapen i førstelinjetjenesten innenfor helsevesenet
 • Arrangere en større konferanse for helsepersonell med deltakelse fra aktuelle internasjonale fagfolk som kan bringe sine erfaringer til norsk helsevesen.
 • Utarbeide nettbasert standard for hvordan pasienter med hiv skal møtes og følges opp. Arbeide systematisk inn mot helsepersonell og mennesker som lever med hiv.
 • Se på muligheten for å bruke bladet ”Positiv”, ulike dokument, informasjonsskriv, nettsider og digitale medier, i vårt arbeid overfor leger og annet helsepersonell.
 • Samarbeide med ulike organisasjoner og aktører som arbeider med helsespørsmål.
 • Menn som har sex med menn og personer med risikoadferd som er hovedmålgrupper i arbeidet med forebygging, samtidig som man skal arbeide overfor andre grupper.
 • Rette fokus på testing, PrEP, vellykket behandling og kondombruk som de viktigste elementene i arbeidet med forebygging
 • Ha fokus på andre SOI og spesielt sikre god informasjon om gonore og syfilis til alle som lever med hiv.
 • Utvikle prosjekt/tiltak overfor innvandrere og asylsøkere. Formidle kunnskap om hiv gjennom organisasjoner med tilknytning til innvandrere og asylsøkere for at de skal kunne gjennomføre dette på sin egen måte. Søke samarbeid med andre organisasjoner på hivfeltet som arbeider med innvandrere og asylsøkere. 

4. Styrke påvirkningsarbeidet (herunder det politiske arbeidet)

 • Øke bevisstheten i befolkningen om hiv.
 • Bidra aktivt i det offentlige ordskiftet, i ulike diskusjonsfora og sette dagsorden.
 • Bidra til å øke kunnskapen hos politikere og sikre mer fokus på aktuelle politiske saker innenfor området og mer midler til hele feltet. Bli en premissleverandør.
 • Systematisere vårt politiske arbeid gjennom å prioritere viktige saker vi ønsker å oppnå resultater på, og utarbeide gode faglige dokumenter med forslag til løsninger.
 • Jobbe systematisk og fortløpende overfor både politikere på Stortinget, i de politiske partiene og til ulike departementer og delta i aktuelle høringer hvor hiv er/bør være et tema.
 • Ha særskilt fokus på politikkutviklingen av finansiering og organisering av hivmedisinering.
 • Sette eldre med hiv på agendaen, særskilt overfor kommunenes helse og omsorgstjenester.
 • Inngå allianser og etablere samarbeid med andre aktører på folkehelsefeltet og større organisasjoner som arbeider med menneskerettighetsspørsmål.
 • Satse på salg av hivsløyfen for å øke folk bevissthet og kunnskap. Vise til hvem som får støtte fra Hivfondet og det store behovet for slik økonomisk støtte.

5. Styrke vårt utadrettede informasjonsarbeid

 • Øke vår tilstedeværelse i ulike fora og arrangementer for å sikre at ulike målgrupper får økt kunnskap om hiv.
 • Prioritere fokus på informasjon overfor menn som har sex med menn og personer med risikoatferd.
 • Øke bruken av sosiale medier, flere interaktive tjenester som nyhetsbrev og brosjyrer på flere språk.
 • Delta i dagsaktuelle debatter i det offentlige rom og i ulike fora.
 • Arbeide aktivt overfor mediene, med både aktuelle mediesaker, informasjonsutveksling, debattinnlegg og kronikker.
 • Utvikle plan for bladet ”Positiv” for å nå ut til de målgrupper vi har definert som viktige å kommunisere med.
 • Utvikle lett forståelig informasjonsmateriell både på papirformat og nettbasert om smitte, leve med hiv og annen relevant informasjon på norsk og engelsk. Tilrettelegge for at dette materiellet lett kan oversettes til andre språk.

6. Få framgang og felles strategi på feltet om straffelovens § 237

 • Arbeide fram en felles strategi blant organisasjonene på hivfeltet om straffelovens § 237.
 • Jobbe aktivt opp mot fagmiljøene innenfor helsevesenet for å få enighet om at mennesker som lever med hiv og er på vellykket behandling er smittefri.
 • Få fram straffesakene der § 237 er brukt, og støtte med juridisk bistand mennesker som lever med hiv i deres sak.
 • Jobbe aktivt med myndighetene på området.

7. Rus og psykososial oppfølging

 • HivNorge vil arbeide for lavterskeltilbud som kan bidra til å redusere smitte av både hiv og hepatitt C.
 • Rette fokus over på at avhengighet til rusmidler skal ses på som et helseproblem og ikke som kriminalitet.
 • Jobbe for utdeling av brukerutstyr som kokekar og sprøyter, utvidet behandling i LAR, flere sprøyterom, med mulighet for å røyke heroin.
 • Se på muligheten for å etablere lavterskeltilbud til rusbruk i msm-miljøet og spesielt innenfor chemsex-miljøet.
 • Arbeide tett med sykehusene for å sikre at mennesker som lever med hiv og som har psykososiale utfordringer får nødvendig hjelp og oppfølging.

8. Internasjonalt

 • HivNorge skal jobbe internasjonalt for å tilegne oss ny kunnskap og erfaring, samt dele vår egen med andre.
 • Vårt hovedfokus blir på eksisterende samarbeid, deltagelse og kontakter. HivNorge deltar aktivt i Hiv-Norden og de prosjekter som der er startet i de baltiske landene. Videre deltagelse i PCB UNAIDS. HivNorge vil delta på store internasjonale konferanser som IAS og AIDS2018.

Les også

schedule14.08.2019

→ Å leve som LHBTI+ i Norge

Bli med å synliggjøre Norge i Unaids og LGBT Foundation sin internasjonale undersøkelse om lykke, sex og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interseksuelle+.

schedule11.07.2019

→ Bli med på helgetreff til høsten

Tre av HivNorges seminartilbud til høsten har nå fastsatt dato. HivNorge kan by på helgetreff for menn som har sex med menn, workshop for kvinner og et allment mestringskurs for alle som lever med hiv.

Scroll Up