camera_altFoto: Bente Bendiksen

Strategi

Strategi for HivNorge i perioden 2019-2021

HivNorge skal være den ledende interessepolitiske pasientorganisasjonen på hivfeltet, av og for mennesker som lever med hiv!

I perioden 2019-2021 vil HivNorges hovedfokus være:

 1. Styrke rollen som pasient- og interesseorganisasjon for mennesker som lever med hiv
 2. Organisasjonsbygging
 3. Styrke vårt forebyggende arbeid
 4. Styrke vårt påvirkningsarbeid
 5. Styrke vårt utadrettede informasjonsarbeid
 6. Styrke fokuset på rus og psykososiale utfordringer
 7. Internasjonalt arbeid

 

 1. Styrke vår rolle som eneste pasient- og interesseorganisasjon for mennesker som lever med hiv
 • Involvere og aktivt engasjere mennesker som lever med hiv og pårørende i organisasjonens arbeid.
 • Analysere vårt arbeid med og for de frivillige, og se på ulike modeller og muligheter for hvordan vi kan forbedre, øke omfanget av og utvikle dette arbeidet.
 • Ha et særlig fokus på eldre med hiv og særskilte tiltak rettet mot pionerer som levde med hiv før effektive medisiner kom i 1996. Msm og migranter prioriteres før man sikrer tiltak overfor flere grupper.
 • Styrke likepersonarbeidet i organisasjonen, særlig med fokus på samtaler og erfaringsutveksling.
 • Bruke styret mer aktivt som samtalepartnere i aktuelle saker. Ha en spesielt god dialog med styremedlemmer som lever med hiv i saker der deres erfaring er avgjørende.
 • Styrke arbeidet med hjelp til selvhjelp for mennesker som lever med hiv.
 • Synliggjøre menneskers erfaringer knyttet til å leve med hiv overfor forvaltning og øvrig befolkning.
 • Utarbeide tiltak for å øke antall medlemmer.
 • Øke antall frivillige migranter.
 • Synliggjøre de ulike tilbudene for mennesker som lever med hiv på feltet.
 • Utarbeide dokumenter som synliggjør juridiske sider ved å leve med hivdiagnosen.
 • Utvikle vår rådgivningstjeneste i takt med de erfaringer vi henter fra mennesker som lever med hiv og pårørende.
 • Sikre samordning mellom aktører i aktuelle saker og prioriteringer, gjennom dialog innad på hivfeltet.
 • Bidra til økt samarbeid med og mellom de ulike aktørene på hivfeltet og ha et overordnet ansvar for helhetlig ivaretakelse av mennesker som lever med hiv.
 • Utarbeide saksgrunnlag, anbefalinger, vurderinger og levere gode faglige innspill som et tilbud til Helsedirektoratet, departementet, andre aktører og det politiske miljøet.
 • Etablere tettere dialog med Helsedirektoratet for å utveksle kunnskap. Bli en premissleverandør for direktoratet.
 • Bruke vår rådgivningstjeneste aktivt i all utadrettet innsats.

 

 1. Styrke organisasjonen som pasientorganisasjon for mennesker som lever med hiv
 • Bygge videre på, og involvere flere i de demokratiske strukturene i organisasjonen for å få fram stemmen til bredden blant mennesker som lever med hiv.
 • Effektivisere driften av organisasjonen og i samarbeid med andre øke innsatsen for mennesker som lever med hiv.
 • Prioritere de områdene som er relatert til hiv.
 • Finne nye kilder eller prosjekter til finansiering.

 

 1. Styrke forebyggende arbeid
 • Ha fokus på førstelinjetjenesten innenfor helsevesenet.
 • Utarbeide nettbasert standard for hvordan pasienter med hiv skal møtes og følges opp. Arbeide systematisk inn mot helsepersonell og mennesker som lever med hiv.
 • Samarbeide med ulike organisasjoner og aktører som arbeider med helsespørsmål.
 • Menn som har sex med menn og innvandrere er hovedmålgrupper i arbeidet med forebygging, samtidig som man skal arbeide overfor andre grupper.
 • Rette fokus på testing, følge opp og styrke informasjon om PrEP, vellykket behandling og kondombruk som de viktigste elementene i arbeidet med forebygging.
 • Ha et fokus på andre SOI og spesielt sikre god informasjon om gonoré og syfilis til alle som lever med hiv og andre grupper der dette nødvendig.
 • Utvikle prosjekt/tiltak overfor migranter og asylsøkere. Formidle kunnskap om hiv gjennom organisasjoner med tilknytning til migranter og asylsøkere for at de skal kunne gjennomføre dette på egne premisser. Søke samarbeid med andre organisasjoner på hivfeltet som har migranter og asylsøkere som målgrupper.

 

 1. Styrke påvirkningsarbeidet (herunder det politiske arbeidet)
 • Øke bevisstheten i befolkningen om hiv.
 • Bidra aktivt i det offentlige ordskiftet, i ulike diskusjonsfora og sette dagsorden.
 • Bidra til å øke kunnskapen hos politikere og sikre mer fokus på aktuelle politiske saker innenfor området og mer midler til hele feltet. Bli en premissleverandør.
 • Systematisere vårt politiske arbeid gjennom å prioritere viktige saker vi ønsker å oppnå resultater på, og utarbeide gode faglige dokumenter med forslag til løsninger.
 • Jobbe systematisk og fortløpende overfor både politikere på Stortinget, i de politiske partiene og til ulike departementer og delta i aktuelle høringer hvor hiv er/bør være et tema.
 • Ha et særskilt fokus på finansiering, anbud og organisering av hivlegemidler og behandlingstilbud i helseforetakene.
 • Sette eldre med hiv på agendaen, særskilt overfor kommunenes helse- og omsorgstjenester.
 • Inngå allianser og etablere samarbeid med andre aktører på folkehelsefeltet og med større organisasjoner som arbeider med menneskerettighetsspørsmål.

 

 1. Styrke vårt utadrettede informasjonsarbeid
 • Øke vår tilstedeværelse i ulike fora og arrangementer for å sikre at ulike målgrupper får økt kunnskap om hiv.
 • Prioritere fokus på informasjon overfor menn som har sex med menn og migranter med økt risiko for hiv.
 • Øke bruken av sosiale medier, flere interaktive tjenester som nyhetsbrev og skriftlig materiell på flere språk.
 • Delta i dagsaktuelle debatter i det offentlige rom og i ulike fora.
 • Arbeide aktivt overfor mediene, med både aktuelle mediesaker, informasjonsutveksling, debattinnlegg og kronikker.
 • Utvikle lett forståelig informasjonsmateriell om smitte, å leve med hiv og annen relevant informasjon på norsk og engelsk. Tilrettelegge for at dette materiellet lett kan oversettes til andre språk.
 • Videreutvikle vårt hivinformant- og likepersonarbeid.
 • Øke kontakten med spesialisthelsetjenesten og klinikker for seksuell helse med informasjon om våre tiltak og tilbud til mennesker som lever med hiv.
 • Arrangere stort sosialt arrangement for alle i Oslo på verdens aidsdag i samarbeid med andre.

 

 1. Rus og psykososial oppfølging
 • HivNorge vil arbeide for lavterskeltilbud som kan bidra til å redusere smitte av både hiv og hepatitt C
 • Rette fokus på at avhengighet til rusmidler skal ses på som et helseproblem og ikke som kriminalitet.
 • Jobbe for skadereduksjon gjennom utdeling av brukerutstyr som kokekar og sprøyter, utvidet behandling i LAR, flere sprøyterom, med mulighet for å røyke heroin.
 • Jobbe videre med skadereduksjon innenfor chemsex-miljøet, gjennom aksjonsgruppen Chemfriendly.
 • Arbeide tett med sykehusene for å sikre at mennesker som lever med hiv og som har psykososiale utfordringer får nødvendig hjelp og oppfølging.

 

 1. Internasjonalt
 • HivNorge skal jobbe internasjonalt for å tilegne oss ny kunnskap og erfaring, samt dele vår egen med andre.
 • Vårt hovedfokus blir på eksisterende samarbeid, deltagelse og kontakter.

Les også

schedule13.04.2021

→ Søknadsfrist til Hivfondet 1. mai

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.

schedule07.04.2021

→ HivNorge søker jurist til deltidsstilling

Vi ønsker å utvide vårt tilbud med rettshjelp til mennesker som lever med hiv eller på annen måte er berørt av hiv. Vi vil derfor ansette en jurist i deltidsstilling som hovedsakelig vil arbeide med å gi rettshjelp til våre medlemmer og brukere.

Scroll Up