Arbeiderpartiet vil ha PrEP hos fastlegen

Individuell vurdering ved hivbehandling og at oppfølging av PrEP-brukere skal flyttes til fastlegene var blant sakene Homonettverket i Arbeiderpartiet fikk gjennomslag for på Oslo Arbeiderpartis årsmøte.

scheduleOppdatert: 22.03.2021

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

Årsmøtet vedtok å fjerne køene for å få PrEP. Det vil de gjøre ved å tilføre de infeksjonsmedisinske poliklinikkene tilstrekkelige ressurser og overføre oppfølgingen av brukerne til fastleger med tilstrekkelig kompetanse. I tillegg vedtok årsmøtet at den enkelte hivpasients helsemessige behov skal vektes ved vurdering av hvilken hivbehandling man skal få. Når det er begrunnet i den enkeltes helsetilstand må det også gis dispensasjon for ethvert tilgjengelig medikament til bruk i behandlingen av hiv, også om medikamentet ikke har deltatt i anbudsprosessen, ifølge vedtaket. 

— Dette er viktige seire, sier generalsekretær i HivNorge, Anne-Karin Kolstad. — HivNorge er svært glade for vedtakene til årsmøtet i Oslo Arbeiderparti som Homonettverket har fått gjennomslag for. Å få oppfølging av PrEP-brukere over til fastlegene er noe vi i HivNorge har jobbet med i flere år. At PrEP nå kun kan skrives ut i spesialisthelsetjenesten var en utilsiktet virkning da finansiering av hivbehandling, inkludert PrEP, ble flyttet fra folketrygden og over til helseforetakene. Dette har tvunget fram prioriteringer innenfor helseforetakenes økonomi som har resultert i at personer ikke har fått PrEP eller har måttet vente uforholdsmessig lenge, og at det er blitt lange køer for dem som slipper gjennom. Vi har spilt inn våre bekymringer til Arbeiderpartiet og Homonettverket på lik linje med andre politiske partier og organisasjoner. Vi har hatt en god dialog og føler at vi blir sett og hørt, sier Kolstad.

Engasjert Homonettverk 

Jon Reidar Øyan er leder av Homonettverket i arbeiderpartiet og har vært en aktiv pådriver til å løfte disse sakene i egen organisasjon. I tillegg er Øyan bystyrerepresentant i Oslo, helse- og sosialpolitisk talsperson for Oslo Arbeiderparti og stortingskandidat for Oslo Arbeiderparti høsten 2021. 

Kan du si litt om engasjementet Homonettverket har rundt hiv? 

— Homonettverket i Arbeiderpartiet har siden vi ble opprettet i 2005 vært opptatt av spørsmål som knytter seg til hiv, forebygging, behandling og lovverk. Vi engasjerte oss tydelig i debatten rundt å få fjernet «hivparagrafen» i straffeloven, § 155, forteller Øyan. — Vi har jevnlig kontakt med organisasjonene for å høre hvordan vi kan bidra politisk til å sette hivspørsmål på dagsorden. Med bakgrunn i dette vedtok vi på årsmøtet allerede i 2016 at myndighetene burde innføre PrEP.  

I 2018 tok vi til motmæle da norske helsemyndigheter vedtok nye retningslinjer for hvilke medisiner hivpasienter skulle få tilgang til, forteller Øyan. — Vi uttrykte stor bekymring for at anbudsregimet og lavere kostnad skulle gå på bekostning av livskvalitet for mennesker som lever med hiv i Norge. 

Øyan fortsetter: — Da bystyret i Oslo jobbet med handlingsplanen «stolt og fri» arbeidet vi aktivt med å få inn tre konkrete punkter om verdig behandling av personer med hiv:  

  • Oslo kommune vil ta initiativ til at fastleger, leger på sykehjem og ansatte i hjemmetjenesten tilbys kompetanseheving med oppdatert informasjon om hvordan hiv smitter og hvordan dagens behandling. 
  • Velferdsetaten skal forberede kommunen på riktig og verdig behandling av personer som lever med hiv og som får demens.  
  • Oslo kommune skal sikre at anonymitet i helsesektoren overholdes, og at det i henvendelser ikke oppgis at personer lever med hiv der det ikke er nødvendig eller relevant. 
Jon Reidar Øyan. Foto: Oslo kommune/Sturlason

Lange PrEP-køer 

På spørsmål om hva som er bakgrunnen for at Homonettverket satte PrEP og hivbehandling på dagsorden under dette årsmøtet, viser Øyan til de lange PrEP-køene vi erfarer over hele landet og spesielt i de store byene.  

— I Oslo og mange andre byer er det dessverre lang ventetid for å få PrEP, på grunn av kapasiteten i spesialisthelsetjenesten. HivNorge har gjort oss oppmerksom på at de kjenner til personer som er smittet av hiv mens de sto i PrEP-kø. Da har smittevernet sviktet. PrEP til personer som er spesielt utsatte for hiv, er god helseøkonomi, sier Øyan. 
 
Årsmøtet i Homonettverket og årsmøtet i Oslo Ap vedtok følgende:  
Arbeiderpartiet vil fjerne køene for å få HIV-medisinen PrEP, ved å tilføre infeksjonsmedisinske poliklinikkene tilstrekkelig ressurser og oppfølgingen overføres til fastleger. 

Pasientens behov skal vektlegges 

— Hivlegemidler er kommet på anbud. Dette innebærer at mange hivpasienter må bytte medikamenter jevnlig uten at det er begrunnet i deres helse, sier Øyan. — Det kan også begrense tilgangen til de nyeste og beste legemidlene, og allerede har noen legemiddelprodusenter unnlatt å legge inn anbud, slik at viktige nye legemidler ikke er tilgjengelige for norske hivpasienter. Dette er et problem for hivpasienter med resistensproblematikk eller som av andre helsemessige grunner ikke tåler eller ikke har god effekt av medikamentene som er antatt i anbudsprosessen. Anbudsmodellen må endres slik at hivpasienter slipper hyppige medikamentbytter som ikke er begrunnet i deres helse, og det må sikres at også de beste medikamentene er tilgjengelige for dem som trenger disse, slår Øyan fast. 

Årsmøtet i Homonettverket og årsmøtet i Oslo Ap vedtok følgende:  
Den enkelte hiv-pasients helsemessige behov skal vektes ved vurdering av hvilket medikament som foreskrives, og når det er begrunnet i den enkeltes helsetilstand kan det også gis dispensasjon for ethvert tilgjengelig medikament til bruk i behandlingen av hiv. 

Veien videre 

Hvordan vil Homonettverket og Oslo Arbeiderparti jobbe videre for å få gjennomslag for vedtakene? 

— I 2. utkastet til partiprogram for Arbeiderpartiet er ikke dette omtalt. Derfor har vi i Homonettverket sendt inn de to konkrete forslagene over som tilleggsforslag til partiprogrammet. Jeg skal være delegat på landsmøtet, som starter 15. april, og vil jobbe hardt for at vi skal få vedtatt dette.  

Støtter rusreformen og transpersoners rett til forsvarlig helsetilbud 

Homonettverket fikk også gjennomslag blant annet for støtte til rusreformen og til å sikre transpersoners rett til et tilpasset og faglig forsvarlig helsetilbud ved at de nasjonale faglige retningslinjene gjennomføres fullt ut og sikres nødvendig finansiering, blant annet til oppbygging av regionsentre i hver helseregion. 

Les også

schedule13.05.2024

→ Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

schedule08.05.2024

→ HivNorge søker ny rådgiver

Vi søker nå etter en rådgiver i 100% stilling til å bli en del av laget. I dag er vi 7 personer som jobber både selvstendig og i team, vi har en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretær. Vi lover spennende utfordringer og muligheten til å gjøre en forskjell.