— Det trengs en revolusjon

Kvinner representerer over halvparten av alle som lever med hiv. Likevel er kunnskapen om kvinner og hiv lav. Mye forskning ser ikke på ulikheter mellom kjønn eller tar inn over seg situasjonen mange kvinner lever i.

scheduleOppdatert: 17.07.2020

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

— Det trengs en datarevolusjon, slo Lucy Wanjiku Njenga fra Positive Young Women’s Voices fast under AIDS2020. — Tallene fra forskningen forteller ikke myndighetene noen ting om kvinners liv. Bak disse tallene ligger det et mangfold av historier, blant annet om brudd på menneskerettighetene.

— Bedre data er avgjørende hvis vi forventer at myndigheter skal kunne utføre en meningsfull respons på hivsituasjonen, fortsetter hun. — Dataene som samles inn er ikke brutt tilstrekkelig ned på blant annet kjønn, alder, målgrupper. Eksempelvis er transkvinner, kvinner som selger sex og kvinner som bruker rusmidler ikke synlige på statistikkene i mange land. Kvinner som lever med hiv må bli aktivt involvert i forskningen, de vet selv best hvor utfordringene ligger. Det må jobbes for reell likestilling, seksuelle og reproduktive rettigheter, og mot sexisme, rasisme og fattigdom.

Ulikheter

Og det er viktig å rette fokus på kvinner som lever med hiv, både når det gjelder den medisinske oppfølgingen og i det forebyggende arbeidet. Kvinner opplever andre utfordringer enn menn, både når det gjelder fysiske ulikheter, men også likestilling, menneskerettigheter, muligheten til å ivareta egen seksuell helse og til å sette grenser for egen kropp. Kvinner skårer generelt også lavere når det gjelder psykisk helse og etterlevelse av hivbehandling, og forskning ignorerer gjerne overgangsalder i forskning på aldring og man tar heller ikke høyde for at overgangsalder er en påkjenning i seg selv.

Når forskning på virkning og bivirkning av nye hivmedisiner legges frem, er i mange tilfeller ikke kvinners erfaringer skilt ut eller synlig i datagrunnlaget. Og det kan være betydelige og relevante forskjeller. Tall fra ADVANCE-studiet, som ble presentert av Simiso Sokhela under konferansen, viste eksempelvis at vektøkning er en bivirkning av dolutegravir, men også at kvinner fra Afrika sør for Sahara erfarte en merkbar større vektøkning enn menn.

Kvinner omtales ofte som utsatte grupper, selv om de utgjør over halvparten av alle som lever med hiv. Til å utgjøre en så betydelig andel av antallet mennesker som lever med hiv, har vi bemerkelsesverdig lite kunnskap om hiv og overgangsalder, livmorshalskreft og betydningen hivmedisiner kan ha på svangerskap/fødsel.  

Lucy Wanjiku Njenga (bildet) slo det tydelig fast i sitt engasjerte innlegg: handle nå! Responder på vårt rop om likestiling – nå! Invester i vår ekspertise – nå!

Foto: Women4GF

Les også

schedule27.10.2020

→ Innspill til statsbudsjettet

Tirsdag 27.10 er det høring i Helse- og omsorgskomiteen. Juridisk rådgiver Halvor Frihagen deltar på vegne av HivNorge med våre innspill til statsbudsjettet. HivNorge ber komiteen om å sikre reell brukermedvirkning i evalueringen av Beslutningsforum. Vi ber videre om at egenandelstaket reduseres når ny egenandelsordning etableres. Vi ber komiteen om å tilbakeføre den hivforebyggende behandlingen PrEP til blåreseptordningen og vi ber komiteen unngå øremerkinger og sikre at midlene tilpasses dagens behov og nye utfordringer innen seksuell helse.

schedule26.10.2020

→ Forslag om obligatorisk testing for covid-19 ved innreise til Norge

Stortingsrepresentantene Siv Jensen og Sylvi Listhaug foreslår at det innføres obligatorisk testing for covid-19 ved innreise til Norge. Covid-19 er en allmennfaglig smittsom sykdom og HivNorge mener derfor at viktige erfaringer fra hivepidemien kan gi veiledning i hvordan covid-19-epidemien bør behandles.

Scroll Up