Fafoundersøkelse

HivNorge trenger mer kunnskap om hvordan hivpositive lever, hvordan livet faktisk arter seg for å kunne ivareta hivpositives rettigheter. Fafo skal nå gjøre en undersøkelse.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum (tekst og foto)

labelEmner:

Resultatene fra forrige levekårsundersøkelse har vært mye etterspurt, men de trenger å oppdateres. Derfor har HivNorge sammen med Forskningsstiftelsen Fafo tatt initiativ til å få gjennomført en ny levekårsundersøkelse blant hivpositive som lever i Norge.

– Resultatene i en slik undersøkelse vil på mange måter kunne legge grunnlaget for vår og myndighetenes strategi for hvordan arbeide med hiv og de som rammes av hiv i årene fremover, sier Miljeteig videre. Dette innser også norske helsemyndigheter som har sagt ja til å finansiere arbeidet med rapporten.

Miljeteig sier derfor at HivNorge vil bistå med sine kontakter slik at spørreskjemaet Fafo utarbeider vil kunne distribueres til flest mulig av de ca 3.000 som lever med hiv i Norge i dag. Vi vil gjerne samarbeide med infeksjonsavdelinger over det ganske land i utdelingen av det anonyme spørreskjemaet til alle det gjelder.

– Jo flere som deltar, jo riktigere bli konklusjonene, og jo bedre blir politikkutarbeidelsen, fortsetter Miljeteig. – HivNorge vil sterkt oppfordre alle som lever med hiv i Norge til å delta.

Samtlige grupper er viktige å få med, men det er et sterkt ønske at særlig hivpositive innvandrere kommer med i undersøkelsen. Denne gruppen var underrepresentert i forrige undersøkelse og må ut av usynligheten. Arne Backer Grønningsæter (bildet) som skal lede arbeidet med den nye undersøkelsen sammen med kollegene Bjørn Nuland og Roland Mandal. Grønningsæter deltok også i arbeidet med den første levekårsundersøkelsen. Han sier at hivpositive nå lever like lenge som hivnegative. Vi trenger derfor mer kunnskap om hiv som en kronisk diagnose, hivpositives planlegging av livet må sees i et mer helhetlig helseperspektiv. 

– Det blir viktig å finne ut hvordan man kan tenke mest mulig langsiktig: Hvordan kan man legge forholdene til rette slik at kroppen tåler medisinen best mulig. Og hvordan skal helsevesenet organiseres for å kunne ta seg av en stadig voksende gruppe? Hvordan skal for eksempel eldreomsorgen og fastlegene forberedes på å takle hivpositive pasienter.

Forskningslederen slår fast at dette er bare noen av aspektene ved undersøkelsen som omfatter både sosiale og helsemessige forhold, men han understreker også at det viktig at flest mulig deltar slik at funnene kan bidra til å utvikle en best mulig politikk for å bedre hivpositives livssituasjon og levekår. – Det er i hivpositives egen interesse at de deltar i undersøkelsen, poengterer Grønningsæter.

Les også

schedule02.12.2022

En stemme som brukerrepresentant

"Det har vært en konfliktfri prosess og jeg er godt fornøyd med forarbeidet og det endelige resultatet av anbudet på hiv-legemidler" – Per Miljeteig, brukerrepresentant

schedule02.12.2022

→ Dagens Medisin inviterer til fagseminar

Tirsdag 6. desember kl 16-18 inviterer Dagens Medisin til fagseminar om hiv på Legenes hus. Fagseminaret er gratis for helsepersonell, ansatte i helsevesenet, organisasjoner og offentlig ansatte. Fagseminaret går inn på flere dagsaktuelle tema knyttet til hivsituasjonen.