Får diagnosen for sent

Et forholdsvis høyt antall personer diagnostiseres som hivpositive først etter at de har symptomer på en hivinfeksjon eller har utviklet aids. 40 av de registrerte smittede i gruppen msm i 2013 kom i denne kategorien, 11 av disse hadde aids og 13 akutt hivinfeksjon. Dette er en utvikling som bekymrer HivNorges, og styreleder Moira Eknes setter spørsmålstegn ved primærhelsetjenestens kompetanse på hivfeltet

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Olav André Manum

labelEmner:

De siste årene har tallene for nysmitte av totalt sett vist en nedadgående tendens i den generelle befolkningen. Totalt kom antallet nye tilfeller av hivsmitte i fjor opp i 233, hvorav 68 prosent var menn. Det er en nedgang fra året før da det tilsvarende tallet var 242, og bekrefter den nedadgående tendensen vi har hatt siden toppåret 2008 da 299 mennesker pådro seg hivsmitte.

Styreleder Moira Eknes i HivNorge mener det tross alt er positivt med en nedgang i nye smittetall. Hun er imidlertid usikker på hva nedgangen skyldes. – Tallene er såpass små og det kan være helt urelaterte årsaker som forklarer nedgangen, sier Eknes.

Bryter man ned tallene fra Folkehelsa ser man imidlertid at det er grunn til en viss bekymring. Nysmitten blant menn som har sex med menn (msm) er den høyeste noensinne for ett enkelt år, og nesten halvparten av de nye tilfellene er blant menn med innvandrerbakgrunn. Dette er en gruppe som det er vanskelig å nå i det forebyggende arbeidet, og med høye syfilis- og gonore-tall blant msm generelt, er det åpenbart mye usikker sex i disse gruppene. Det øker smittepresset.

Økning blant innvandrere

Folkehelsa understreker i sin pressemelding at et forholdsvis høyt antall personer i denne gruppen diagnostiseres som hivpositive først etter at de har symptomer på en hivinfeksjon eller har utviklet aids. 40 av de smittede kom i denne kategorien, 11 av disse hadde aids og 13 akutt hivinfeksjon. Dette er en utvikling som virkelig bekymrer HivNorges styreleder, og hun setter også spørsmålstegn ved primærhelsetjenestens kompetanse på hivfeltet:

Les Folkehelsas statistikk

– Det som er særlig bekymringsverdig er tallene blant MSM, og at diagnostisering ofte foretas så sent. Det at folk først tester seg eller blir testet når man har symptomer på hiv, og til og med har fått utviklet aids er oppsiktsvekkende, sier Eknes.

– Dette bør kunne fanges opp tidligere, og det indikerer et behov for større satsing på testaktiviteter, men det kan også virke som helsepersonell må blir mer proaktive i å foreslå hivtesting som en naturlig test å ta på linje med andre tester, fortsetter styrelederen.

Folkehelsa ser ut til å være enig, for en av konklusjonene i pressemeldingen er at arbeidet med tidlig diagnostikk bør intensiveres, spesielt for disse gruppene.

Blant de som er smittet heteroseksuelt, er flertallet av utenlandsk opprinnelse melder Folkehelsa. Også her er det en generell nedgang: 31 personer ble i fjor smittet mens de var bosatt i Norge, mot 46 året før. I denne gruppen er det spesielt antallet nysmittede menn som har gått ned, de fleste menn som ble smittet ble smittet i utlandet og nok en gang med Thailand som det oftest forekommende smittested. De fleste kvinner som blir smittet i Norge blir smittet av sine ektefeller eller faste partnere. Tallet på dem som var heteroseksuelt smittet før ankomst til Norge var i fjor 92, de fleste fra Afrika, nærmere bestemt Afrikas Horn. Dette, sier Folkehelsa, er som oftest asylsøkere eller mennesker som kommer til Norge på familiegjenforening.

Men Folkehelsa understreker at antallet heteroseksuelle hivpositive fortsetter å øke også i Norge, og så lenge denne delen av befolkningen har en lav trusseloppfatning i forhold til smitterisiko, og i liten grad bruker kondom ved tilfeldig sex, så øker smitterisikoen også for denne gruppen.

Totalt var det per 31.12.13 det registrert 5371 hivsmittede i Norge.

KILDE: FOLKEHELSA

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.