Friskere folk og økonomisk vekst

Stigmatiseringen av hivpositive forbindes med smittsom sykdom og en tidlig død. Når mennesker med hiv får behandling som forlenger livet deres og reduserer smitterisiko, reduseres også noe av stigmaet.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum

labelEmner:

Kvinner og jenter i mange land mangler ferdigheter og selvtillit til å forhandle om eller når de skal ha sex, og om kondomer skal brukes, sier Meetali Kakad.

Stanses denne utviklingen på grunn av mangel på bevilgninger til forebyggende tiltak og ARV-behandling er det selvsagt en katastrofe for menneskene som lever med hiv. Det er dessuten en katastrofe for den videre utviklingen i landene de bor og til syvende og sist også en katastrofe for oss i den vestlige verden.

Dette mener Meetali Kakad som er spesialrådgiver for mødrehelse og seksuell og reproduktiv helse i CARE. CARE er en organisasjon som retter sitt arbeid mot kvinner og jenters rettigheter. CARE mener at hjelp til jenter og kvinner hjelper flere. Organisasjonen er involvert med kvinnerettede prosjekter i mer enn 70 land.

– Behandling med ARV representerer et stort skritt i riktig retning i kampen for forebygging av hivsmitte og i kampen mot stigmatisering og diskriminering, sier Kakad.

Vekst og utvikling– Effektiv behandling gir ikke bare lengre liv og reduserer risiko for smitte, den enkelte hivpositive blir friskere og får anledning til å jobbe, ta seg av barna sine og bidra til utvikling og vekst. Dermed kan noe av grunnlaget for stigmatiseringen reduseres og forholdene ligger bedre til rette for at enkeltmennesker våger å teste seg. Et liv med hiv er ikke lenger som noen dødsdom.

Vekst og utvikling

Å kutte bevilgninger til det hivforebyggende arbeidet, inklusive ARV-behandling, vil gi en menneskelig, medisinsk og økonomisk katastrofe. Vi ville frata mennesker som øyner en fremtid for seg og sine alt håp.

Kakad understreker imidlertid at tankegangen rundt ”behandling som forebygging” må suppleres av andre forebyggende tiltak: – Man må også fremheve behovet for å satse på andre forebyggingstiltak, sier hun. – Dette inkluderer å jobbe med likestilling, mot stigmatisering og diskriminering. I tillegg må vi jobbe med holdninger, atferd og praksis som vi vet kan beskytte mot HIV smitte.

Likestilling er en hovedforutsetningEn hovedforutsetning for at man skal lykkes i dette arbeidet er at man jobber mot likestilling mellom menn og kvinner: – I mange land er kvinner – og særlig yngre jenter – ikke i stand til å beskytte seg selv mot hivsmitte, sier Kakad. – Dette har mange ulike årsaker: Kvinnene og jentene mangler ferdigheter og selvtillit til å forhandle om eller når de skal ha sex, og om kondomer skal brukes. I mange land er dessuten vold, inkludert seksualisert vold mot kvinner utbredt – noe som også øker risikoen for at de smittes av hiv. Det er ingen enkel måte å beskytte seg mot hiv smitte på og derfor er det viktig at “behandling som forebygging” ses som en del av en helhetlig pakke som inkluderer alle effektive tiltak for å forebygge hiv.

Likestilling er en hovedforutsetning

KvinneperspektivFor mer enn halvparten av alle hivpositive i verden er kvinner. Globalt er hiv og aids den viktigste årsaken til at kvinner og jenter mellom 15 og 49 år dør. Det er derfor nødvendig å sørge for at kvinner og jenter overalt får lik tilgang til helsetjenester, råd og behandling. Det gjøres ved å arbeide for likestilling og for å sikre kvinner like rettigheter, helt på linje med menns. Kvinner må kunne ta selvstendige valg i forhold til seksualitet og kondombruk. Kvinner må sikres lik rett til eiendom og arv, like økonomiske rettigheter, rett til å ta seg av barna sine, rett til å leve et liv uten vold, lik rett til medisiner og medisinsk behandling inklusive ARV, og lik rett til forebyggende tiltak mot hiv som kvinner kan styre selv.

Kvinneperspektiv

– Dette er helt nødvendig om vi skal få bukt med hivepidemien, sier Kakad. – I denne forbindelsen må grasrota ta et oppgjør med skadelige tradisjoner, fordommer og lovgivning. Og vi må jobbe for å få myndighetene i land hvor hiv er utbredt til å se at likestillinger blant de viktigste løsningene. – Vi må også få myndighetene til å innse at alle kvinner – uavhengig av hivstatus – kan og vil levere helt vesentlige bidrag til utvikling og økonomisk hjelp.

Menn må medDette er fullt mulig, mener hun, men understreker at mye av det vi har oppnådd i forhold til hivforebygging og likestilling vil gå tapt om det ikke finnes midler til effektive forebyggende tiltak mot hiv og behandling av hivpositive verden over.

Menn må med

Kakad tror heller ikke på at kampen for å sikre kvinners rettigheter vil lykkes ved å utelukke menn. CARE jobber derfor aktivt for å motvirke en slik tendens: – vi er nødt til å jobbe med menn og få dem til å innse nødvendigheten av og fordelene med likestilling mellom kjønnene sier hun. Uten at vi også har menn med oss, vil vi ikke lykkes fullt og helt.

Les også

schedule28.02.2024

→ Hiv er ikke en forbrytelse 

I dag, 28. februar markerer vi at hiv ikke er en forbrytelse, på den globale HIV Is Not A Crime Awareness Day.

schedule26.02.2024

→ Er du ny i Norge og trenger hivmedisiner?

Alle som oppholder seg i Norge og lever med hiv, har rett til gratis hivbehandling. Denne får man hos leger på nærmeste sykehus med infeksjonsmedisinsk avdeling.