Glad for nye allianser

Liss-Tone Bakkehaug er leder av Kirkens Bymisjons tiltak Aksept og Mestring i Trondheim. Hun er godt fornøyd med den nye finasieringsordningen for hivfeltet i Norge. Hensikten med den er å skape nye allianser og samarbeidsformer. – Det har den gjort, mener Bakkehaug.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Olav André Manum – tekst og foto

labelEmner:

Bakkehaug er overbevist om at dette vil bidra til å sikre et kvalitativt bedre tilbud for hivpositive og styrke arbeidet for denne gruppen.

Bakkehaug er leder, og foreløpig eneste ansatte, i virksomheten Aksept og Mestring ved Kirkens Bymisjon i Trondheim. Hun representerer en av flere lokale bymisjoner rundt om i landet som har inngått samarbeidsavtale med HivNorge og Nye Pluss for nettopp å sørge for et bedre tilbud for å ivareta hivpositives livskvalitet.

Helsedirektoratet har gjennom flere år forsøkt å effektivisere hivarbeidet her til lands. Meningen er å få mer igjen for hver krone som bevilges til tiltak, og gjøre både det ivaretagende og det forebyggende arbeidet mer effektivt og helhetlig. For første gang får organisasjonene bevilgninger for tre år. Det gjør at tiltakene kan planlegges over tid og verden både for brukerne og organisasjonene blir langt mer forutsigbar enn den har vært på hivfeltet mer eller mindre siden epidemien startet på 1980-tallet. Et krav fra direktoratets side har imidlertid vært at organisasjonene på feltet må samarbeide mer.

Glad: Liss-Tone Bakkehaug

Begge deler er Bakkehaug veldig godt fornøyd med: – Treårige avtaler sikrer både kvaliteten og seriøsiteten til prosjektene våre, mener hun, det setter oss i stand til å styre etter folks behov på en helt annen måte enn hva ettårig planlegging kan bidra med.

Det er det ene. Bakkehaug påpeker også at det sitter mange ressurspersoner med mye kunnskap og kompetanse på hivfeltet på svært ulike steder i organisasjonene og rundt i landet. Samarbeid øker mulighetene for at ressurspersonene kan utnytte sin kompetanse bedre, mener hun. Bakkehaug legger til at en organisasjon som HivNorge vil bli et ressurssenter for arbeidet med ivaretakelse av hivpositive. – Kirkens Bymisjons hivtiltak i de ulike byene, HivNorge og infeksjonsavdelingene vi samarbeider med, sitter på ulik type kompetanse på hivfeltet, sier hun. – Gjennom det utvidete og styrkete samarbeidet styrkes også fagligheten og tilbudet. Det kan bare være bra!

Vi møtes i parken utenfor Radisson hotell i Oslo. Bakkehaug er på ferie med mann og sine to barn. Parken er et godt møtested, for der kan ungene spille sjakk mens mor intervjues. De fire er på tur fra Trondheim og skal videre til Danmark og Legoland. Oslo måtte man innom på grunn av Pride og hagekonserten på Aksept som er blitt et viktig innslag i Pride-uka. – Sønnen min falt helt for dragshowet, forteller Bakkehaug og ler.

Bakkehaug poengterer imidlertid at Kirkens Bymisjon i Trondheim er en likeverdig partner som også HivNorge vil ha nytte av å samarbeide med. Bymisjonen har infrastruktur og et godt etablert nettverk av hivpositive som HivNorge vil få anledning til å knytte direkte kontakt med. Bymisjonen i Trondheim kan legge til rette for gode møter slik at en organisasjon som HivNorge kan få mest mulig ut av kontakter i Trondheim og Midt-Norge for øvrig. Bakkehaug er imidlertid også veldig tydelig på at det er og bør være liten konkurranse samarbeidspartnerne imellom: – Arbeidet som skal gjøres skal først og fremst komme hivpositive til gode, poenget er at man kan strukturere programmene sine bedre og få mer igjen for pengene gjennom samarbeid. Vi kan legge tiltakene bedre til rette for at den enkelte hivpositive kan skape seg gode kontaktnett og få bedre livskvalitet, som jo er noen av hovedpoengene med helhetlig ivaretagelse.

Billigere og mer effektive– Alt henger i hop med alt, sier Bakkehaug! – For eksempel, fortsetter hun, er det litt dumt om vi alle arrangerer ulike seminarer og mestringskurs og lignende på samme tidspunkt, i hver vår del av landet, når vi i stedet kunne arrangere kurs eller seminar i fellesskap med tilbud til folk i flere regioner. Dette bør da også kunne spres utover landet slik at flere kan ha muligheten til å delta. Det ville gjøre kursene billigere, mer effektive og mangfoldige, og skaper muligheter til å treffe flere hivpositive og etablere nye kontakter og nettverk som kan bidra til at deltagerne selv får bedret livskvalitet.

Billigere og mer effektive

– Gjennom samarbeid legger vi dessuten også bedre til rette for at folk kan velge selv, fortsetter Bakkehaug og forklarer: – Mange er ensomme og i skapet med diagnosen. Samarbeidet organisasjonene imellom skaper flere møteplasser og større nettverk. Om en person synes det er vanskelig å bryte ut av isolasjonen lokalt, kan han eller hun ta kontakt med hivpositive og organisasjoner andre steder i landet og på den måten skape nye muligheter. Dermed har vi som organisasjoner og den enkelte hivpositive bedre redskaper for å overkomme hindre og få den enkelte til å komme seg videre. Ofte er det veldig lite som skal til.

– Vi har for eksempel en del folk her i Trondheim som ikke ønsker å være veldig åpne om sin hivstatus i lokalmiljøet. De frykter sladder og utfrysning i en situasjon hvor mange i utgangspunktet er svært sårbare. Et nettverk av organisasjoner i bakhånden vil hjelpe oss til å få folk inn i prosesser som kan bedre livskvaliteten. Samarbeid og flere møteplasser åpner dessuten muligheten for at flere hivpositive blir ressurspersoner i hivmiljøet, i hivarbeidet og i egne miljøer. De som viser ansikt og er med på å avdramatisere hiv, gjør allerede en kjempeinnsats! sier hun videre og håper denne delen av arbeidet vil bli styrket gjennom økt samarbeid og styrking av nettverk, gjennom likepersonsarbeid og informasjonsarbeid.

MuligheterDerfor er hun veldig glad for det som skjer nå og for at organisasjonene har brukt en del av 2016 til å samkjøre seg, bli kjent og diskutere muligheter. Og hun frykter ikke at Kirkens Bymisjons hivarbeid i Trondheim skal svekkes og bli usynlig. Tvert imot. Det styrkes og blir mer effektivt.

Muligheter

– Vi har mer enn ett bein å stå på, sier hun, og en del av det lokale arbeidet kan også gjøres lettere av en lokal organisasjon som oss. Det å kunne tilby individuelle samtaler og støtte inn mot de lokale hjelpeinstanser som NAV, tannlege, advokater og lignende, så er det vi som kjenner forholdene best i Trondheim. Vi kan også støtte folk i jobbsøknader, finne bolig , være med dem på møter og så videre. Vi erfarer at dette tilbudet på individnivå blir brukt av mange. Det individuelle tilbudet er også viktig for å skape trygghet og motivasjon til å møte andre hivpositive – lokalt eller nasjonalt. Vi vil opprettholde vårt lokale tilbud om et møtested, være en del av et faglig nettverk lokalt og videreutvikle vårt lokale forebyggingsarbeid.

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.