Bli medlem

English

Kontakt oss

Hemmelighold i helsetjenesten

HivNorge er bekymret for hvordan beslutninger om hvilke medisiner hivpositive skal få er omfattet av for mye hemmelighold. Avslag for bruk av nye og bedre medisiner begrunnes ikke og verken spesialistutvalget eller andre får innsyn i grunnlaget for avslaget.

scheduleOppdatert: 09.04.2019

createForfatter: Arne Walderhaug

labelEmner:

Beslutningsforum, som består av direktørene fra de fire helseforetakene samt en brukerrepresentant, bestemmer hvilke medisiner som sykehusene i helseforetakene kan kjøpe inn til bruk. Beslutningsforum trenger ikke begrunne sine avslag og verken spesialistutvalget til Sykehusinnkjøp eller andre spesialister får innsyn i grunnlaget for avslaget.  – Når så Beslutningsforum avslår hiv-legemidler som tas i bruk i andre sammenlignbare land, som godkjenner disse med begrunnelsen av at de aktuelle legemidler er både mer effektive og verd kostnaden, er dette vanskelig å forholde seg til, sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad i HivNorge.

Kafka-prosesser i helsevesenet

– Det skapt et vanntett system der kun aktører knyttet til helseforetakene kan ha noen som helst påvirkning på resultatet, sier Anne-Karin Kolstad, generalsekretær i HivNorge. Foto: Reidar Engesbak

– HivNorge har fått bekreftet at Beslutningsforum selv har besluttet at de legemidler som forumet ikke godkjenner, fratas muligheten til å delta i kommende anbud.  HivNorge mener Beslutningsforums eget vedtak om å frata legemiddelprodusenter mulighet til å delta på kommende anbud med bakgrunn i at de ikke har gitt legemiddelet godkjenning er uheldig og begrenser pasientenes muligheter til å få tilgang til bedre og mer effektiv medisin. – Vi mener dette er svært uheldig da det kommer stadig nye og forbedrede produkter fra legemiddelindustrien som kan tenkes å kunne konkurrere på pris i et kommende anbud, sier generalsekretæren og legger til at dette kan gjelde hivlegemidler som vil være særskilt viktig for enkelte grupper av hivpositive med andre diagnoser eller medisinsk tilstand. – Innen ett år foreligger de første medisinene som kan tas gjennom injeksjoner maks en gang pr måned. Dette vil være av stor betydning å få tilgang til for barn og grupper som sliter med inntak av medisiner oralt, sier Anne-Karin Kolstad.

Utsatt anbudsrunde og endringer i medisintilbudet

– Slik vi opplever situasjon nå foran neste anbudsrunde, er det skapt et vanntett system der kun aktører knyttet til helseforetakene kan ha noen som helst påvirkning på resultatet. Beslutningsforum tar viktige avgjørelser som ikke kan etterprøves og er hemmeligstemplet, sier generalsekretæren. Aktørene som danner grunnlaget for å ta avgjørelsene om hvilke legemidler pasientene til slutt får tilgang til er enten direkte underlagt helseforetakene (Sykehusinnkjøp, Sykehusapotekene) eller ansatt på sykehusene underlagt Helseforetakene. – Og, helseforetakene sitter med styringen av budsjettene, påpeker HivNorges generalsekretær.

HivNorge mener det er uheldig at viktig erfaring og fagkunnskap som sitter utenfor Helseforetakenes ledelse er utelukket fra å kunne bringe inn verdifull kompetanse i anbudsprosesser som kan få store konsekvenser for pasientene.

Beslutningsforum har nå også begrenset muligheten til å se Legemiddelverkets konklusjoner av kost nytte-vurdering når Legemiddelverket godkjenner og gir markedstillatelse til et nytt legemiddel. – Nå er det altså kun Beslutningsforum som kan ha tilgang til denne vurderingen. Vi mener at slik situasjonen har utviklet seg knyttet til Beslutningsforums stadig økte hemmelighold, bør politikerne nå vurdere om Beslutningsforum jobber i henhold til «Stortingsmelding 23 Verdier i pasientens helsetjeneste – Melding om prioritering» og de føringer som Stortinget ga i den forbindelse, poengterer Anne-Karin Kolstad.

HivNorge har bedt departementet begrunne hvordan Beslutningsforum kan ta slike avgjørelser, all den tid statsråden selv i Dagens Medisin har påpekt at Beslutningsforum er et samarbeidsorgan og ikke et eget forvaltningsorgan.

Les også

schedule28.03.2020

→ Råd og informasjon om koronaviruset

Hvordan smitter det og hvordan forebygger man smitte? Hvar er symptomene på korona? Hva gjør man hvis man mistenker at man har blitt smittet?

schedule12.03.2020

→ Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved OUS stenger

Infeksjonsmedisinsk poliklinikk på Ullevål stenger nå for alle hivpasienter. Dersom du skulle fornye din resept på planlagt kontroll vil dette nå skje automatisk uten at du møter opp. Resepter kan fornyes via Min Journal på www.helsenorge.no ved behov.

schedule19.05.2020

→ Gradually opening of the outpatient clinic at Ullevål

The outpatient clinic for infectious diseases at OUS is now open for blood tests prior to your consultation, for anyone with an appointment from week 22 onwards. Some patients will have the option of going to the clinic for their consultation.

schedule19.05.2020

→ La policlinica de enfermedades infecciosas en Ullevål reabre sucesivamente

La policlinica de enfermedades infecciosas de Ullevål permite que las personas que tienen su consulta desde la semana numero 22 se presente para pruebas de sangre antes de la consulta. A muchos pacientes tambien se ofrece una consulta normal con su medico.

Scroll Up