Høring: Endring av straffegjennomføringsloven

Regjeringen inviterer til innspill til endring av straffegjennomføringsloven. — Vi er skeptiske til de foreslåtte endringene i straffegjennomføringsloven sier juridisk rådgiver Halvor Frihagen. Det har ingen hast med å gi nye bestemmelser i straffegjennomføringsloven, og da bør vi vente til vi har lært av erfaringene fra covid-19-pandemien.

scheduleOppdatert: 05.02.2021

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Straffegjennomføringsloven kapittel 3 A inneholder særskilte regler om tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19. Her kan du lese høringsbrevet og øvrige grunnlagsdokumenter.

HivNorge vil innledningsvis uttrykke skepsis til å innføre nytt varig regelverk under en krise, eller pandemi. Det kan ikke sees at det er noe akutt behov for å innføre dette regelverket for å beskytte befolkningen generelt eller fengelsbefolkningen mot covid-19-sykdommen. Varige endringer i regelverket bør slik kunne vente til vi får den nødvendige avstand til problemstillingene for å kunne gi en nøktern vurdering.  

Vi vil peke på at lovforslaget omtaler “utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom” uten å definere hva et slikt utbrudd er. Dette er heller ikke definert i annen lovgivning.  

Det er en lang rekke allmenfarlige smittsomme sykdommer det må legges til grunn at til enhver tid bæres av medlemmer av fengselsbefolkningen, uten at det kan anføres å være noe utbrudd av slik sykdom. Dette vil typisk gjelde hiv, hepatitt A-F, chlamydia, gonoré og syfilis. HivNorge kan slik ikke se at terskelen for at en sykdom er definert som allmenfarlig smittsom sykdom er spesielt høy, i motsetning til det som anføres i høringsnotatet, spesielt i lys av at chlamydia og gonoré er på denne listen. Dette er sykdommer som det finnes effektiv og god behandling mot, det finnes effektivt smittevern og de er lette å diagnostisere. Vi vil også fremheve særskilt at majoriteten av de som lever med hiv i dag er på vellykket hivmedisinering og de er derfor ikke smitteførende. Dette gjelder også de som lever med hiv blant fengselsbefolkningen. 

Alternativt må loven selv gjøre rede for hva som utgjør et utbrudd, som ikke er et alvorlig utbrudd, av allmenfarlig smittsom sykdom. Vi kan dog ikke se at dette er hensiktsmessig, og heller ikke at det er nødvendig å innføre sterkt innskrenkende soningsvilkår og andre ulemper for fengselsbefolkningen før situasjonen kan sies å være “alvorlig”.  

Vi har inngitt høringsvar fordi vi har mye erfaring med tiltak etter smittevernloven, forteller juridisk rådgiver Halvor Frihagen. Justisdepartementet ønsker hjemmel til å innføre strenge tiltak i fengslene ved ethvert utbrudd av allmenfarlig smittsom sykdom. Vi mener at det bare er ved alvorlige tilfeller med stor risiko for smittespredning at det er grunnlag for bruk av isolasjon og andre alvorlige inngrep i fengselsinnsattes liv.  For eksempel vil ikke hiv eller hepatitt, som er allmenfarlige smittsomme sykdommer, kunne begrunne slike tiltak. 

Her kan du lese hele HivNorges høringssvar.

Les også

schedule15.03.2023

→ Årsrapporten over seksuelt overførbare infeksjoner er klar

Folkehelseinstituttet lanserte i dag sin årlige rapport om overvåkning over seksuelt overførbare sykdommer i Norge. Dette inkluderer en oversikt over hivsituasjonen i Norge i 2022. Effektive tiltak som tidlig diagnostikk, vellykket hivbehandling og den hivforebyggende behandlingen PrEP, har resultert i et lavt antall personer som er smittet i Norge, med en nedgang på 80% de siste ti årene.

schedule09.03.2023

→ Informasjon til årsmøtets deltagere 

Vi har innkalt til ordinært årsmøte 23. mars 2023, kl. 18.30. Møtet holdes i HivNorges lokaler i Rosenkrantz' gate 4 i Oslo. Det er kun lagt til rette for fysisk oppmøte. For å kunne delta på årsmøtet må du være medlem og ha betalt kontingent for 2022.