Ingen utvikling for hiv-feltet i statsbudsjettet

Den sittende regjeringen har ikke fulgt opp innspillene fra HivNorge og viderefører tilskudd og satsning på hiv-feltet på samme nivå som tidligere år.

scheduleOppdatert: 13.10.2021

createForfatter: Anne-Karin Kolstad

labelEmner:

Det haster å få forebyggende hivmedisin PrEP tilbake på blå resept. PrEP har vist seg som et av de viktigste virkemidlene i å forebygge nye hivtilfeller og har siden det ble innført i 2017 bidratt til en markant nedgang i nye hivtilfeller blant de av oss som er mest utsatt. PrEP og tidlig oppstart med behandling er hovedgrunnen til at man i praksis har kontroll på hiv-epidemien i Norge. Tidlig behandlingsstart bremset veksten i nye hivtilfeller, men først da PrEP ble innført så vi starten på slutten. Ved et arbeidsuhell ble PrEP overført fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten, og det fører til lange køer for å få PrEP.  

For å sikre at alle som trenger PrEP får det må fastleger og klinikker som arbeider med seksuell helse, som har nødvendig kompetanse, kunne foreskrive PrEP. Dette er forebygging, ikke behandling og hører ikke hjemme i spesialisthelsetjenesten.  

Morsmelkerstatning 

HivNorge er skuffet over at regjeringen ikke nå sikrer at hivpositive kvinner som føder barn får støtte til morsmelkerstatning. Dette er et anbefalt smitteverntiltak for å verne de aller mest forsvarsløse og utsatte, spebarn. Kvinner som lever med hiv er velmedisinert og føder barn på naturlig måte uten at barnet blir smittet, men det anbefales at man ikke ammer barnet. For enkelte kvinner kan kostnaden med morsmelkerstatning for barnet de første to leveårene være høy i en allerede anstrengt økonomi, men dette gjelder så vidt få barn at i budsjettsammenheng er kostnaden svært liten. HivNorge satser nå på at dette kommer inn i budsjettbehandlingen i Stortinget, eller at den påtroppende regjeringen rydder opp i dette. I våre samtaler med politikere ser vi at det er bred enighet om dette tiltaket.  

Nye Metoder 

HivNorge er spent på den pågående evalueringen av Nye Metoder og har sendt inn i en rekke innspill til hvordan Sykehusinnkjøp forvalter ansvaret med anbud på legemidler. Vi forventer at den kommende regjeringen sikrer at evalueringen havner på Stortinget og at det blir gjennomført en offentlig høring der sivilsamfunnet og særlig bruker- og pasientorganisasjonene blir lyttet til. Det er utilfredsstillende eller ingen brukermedvirkning i viktige prosesser når Sykehusinnkjøp gjennomfører anbud på legemidler. Her fattes beslutninger som har store konsekvenser for store og små kronikergrupper. Pasientens stemme er avgjørende i disse prosessene.  HivNorge mener at Sykehusinnkjøp gjennom systemet innenfor Nye Metoder ikke forvalter dette på en tilfredsstillende måte. Det ber vi storting og regjering om å ta alvorlig.  

Godtgjørelse til brukermedvirkere 

Mange pasienter og brukere som bidrar som brukermedvirkere er uføretrygdet. Forslaget i statsbudsjettet om at disse skal få kutt i uføretrygd for slike oppdrag kan føre til at mange ser seg nødt til å frasi seg vervet av økonomiske hensyn. Om uføre ikke kan bidra som brukermedvirkere mister vi omfattende kompetanse og erfaring i disse prosessene. HivNorge mener den kommende regjering må reversere og sikre at uføretrygdede kan motta slik godtgjørelse uten avkortning i uføretrygden.  

Regjeringen svikter UNAIDS  

HivNorge ber om at støtten til UNAIDS økes betraktelig i forhold til forslaget som ligger i dagens statsbudsjett.  

I statsbudsjetter bekrefter Regjeringen at de er svært tilfredse med utviklingen i arbeidet til UNAIDS og at organisasjonens arbeid er viktig, både når det gjelder covidpandemien og hiv og aidsepidemien.  Imidlertid opprettholdes det kraftige kuttet i stønad til UNAIDS som ble gjort for få år siden, grunnet i dårlig forvaltning i UNAIDS. Da ble det lovet at når UNAIDS hadde ryddet opp skulle støtten tilbake til opprinnelig nivå. Dette løftet har regjeringen brutt, når stønadsnivået for andre år på rad etter oppryddingen er på bare en tredel av tidligere.  

UNAIDS arbeid er inne i en kritisk fase i arbeidet med å få kontroll på hiv og aidsepidemien internasjonalt og er en viktig aktør i arbeidet med covidpandemien. Hiv og aidsepidemien er forverret av covid, med redusert tilgang til medikamenter, forebygging og helsehjelp. Det er derfor avgjørende at støtten økes betraktelig og at det settes penger bak den positive beskrivelsen av UNAIDS arbeid.  

Gjennomgang av tilskuddsordningene for hivfeltet 

Vi registrerer at det for neste års statsbudsjett varsles en gjennomgang av tilskuddsordningene for hivfeltet og seksuell helse. HivNorge ser frem til å delta aktivt inn i denne prosessen. Tilskuddordningene og satsingen på hivfeltet må tilpasses hvor langt vi har kommet når det gjelder hiv i Norge. Også Oslo Kommune har også varslet en gjennomgang av hivfeltet. HivNorge bidrar gjerne inn i disse prosessene og ansvarsfordelingen mellom stat, kommune og sivilsamfunn. Særlig Oslo kommune er viktig, fordi omtrent halvparten av alle som lever med hiv i Norge bor i Oslo, og det må finnes en riktig fordeling av oppgaver og finansiering mellom staten og kommunene som sikrer best mulig smittevern, god helsehjelp og gode tiltak for de av oss som lever med hiv.  

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.