Innkalling til årsmøte HivNorge 2022

HivNorge inviterer medlemmer til årsmøte 17. mars 2022, kl. 17.00.

scheduleOppdatert: 15.03.2022

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Det vises til vedtektenes § 5 der det heter: «Styret innkaller til årsmøte med minst to måneders varsel».  Årsmøtet er fastsatt til:

TID: Torsdag 17. mars 2022 kl. 17.00

STED: Oslo Kongressenter har adresse: Youngs gate 21, 0181 Oslo

Vi har innkalt til ordinært årsmøte 17. mars 2022. Av praktiske årsaker holdes møtet i Oslo Kongressenter.

Personmedlemmer har tale-, forslags- og stemmerett ved årsmøtet. Hvert organisasjonsmedlem kan stille med en representant til årsmøtet. Organisasjonsmedlemmer har tale- og forslagsrett ved årsmøtet, og hver organisasjon har én representant. Vi minner om at stemmegivning ved fullmakt ikke lenger er mulig. 

Som et ekstra tilbud, ønsker vi også å legge til rette for at de av våre medlemmer som av forskjellige grunner ikke har mulighet til å være fysisk til stede på årsmøtet, kan delta på møtet digitalt via Zoom. De som ikke kan delta fysisk på årsmøtet, må melde seg på for digital deltakelse dagen før årsmøtet, slik at vi kan sikre at lenke til møtet og informasjon om gjennomføring blir sendt ut i god tid. 

For å kunne delta på årsmøtet må du være medlem og ha betalt kontingent for 2021. Digitale deltagere får bekreftelse fra oss med personlig lenke til det digitale møtet når vi har sjekket medlemsstatus i vårt register. Les mer her.

For å delta på årsmøtet og ha stemmerett må man ha betalt kontingent for 2021.

Innkomne forslag bes mottatt innen mandag 31. januar 2022 kl. 15.00.

Oversikt over innkomne forslag og saker som skal behandles på årsmøtet skal gjøres tilgjengelig for medlemmene senest to uker før møtet, via denne lenken. Her finner du og sakspapirer og forretningsorden.

Forslagsfrist til valgkomiteen følger i eget brev.

Dagsorden ifølge vedtektenes § 5:

 1. Valg av ordstyrer
 2. Valg av referent.
 3. Valg av tellekorps og to personer til å undertegne protokollen.
 4. Godkjenning av innkalling.
 5. Godkjenning av dagsorden.
 6. Godkjenning av årsmelding og regnskap fra foregående kalenderår.
 7. Godkjenning av budsjett/økonomiplan for inneværende år, herunder medlemskontingent.
 8. Vedtak om overordnet politikk- og arbeidsprogram.
 9. Innkomne saker.
 10. Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer, jf. § 6.
 11. Valg av valgkomité, jf. § 8

MERK: Vi ber om at organisasjonsmedlemmer gir beskjed senest mandag 14. mars 2022 om hvem som vil representere organisasjonen på årsmøtet. Dette må gjøres skriftlig på epost til post@hivnorge.no.

Dersom smittevernhensyn tilsier at møtet ikke kan holdes fysisk, vil det arrangeres digitalt årsmøte. 

Påmelding kommer sammen med sakspapirene senest 14 dager før møtet.

Har du forslag til kandidater for styret i HivNorge kan disse rettes til valgkomiteen ved Olav Andre Manum på telefon +47 907 92 972 eller mail manum@online.no

Oslo, 13. januar 2022

Leif-Ove Hansen/s                                                                                         Anne-Karin Kolstad/s

Styreleder                                                                                                         Generalsekretær

Les også

schedule05.06.2023

→ Hjelp til å kartlegge hverdagsdiskriminering

Opplever du eller noen du kjenner stygge eller sårende kommentarer, vitser eller blikk? Er du ung og lever med en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom? Bidra med å svare på en anonym undersøkelse av Fafo for å kartlegge hverdagsdiskriminering mot funksjonshemmede.

schedule23.05.2023

→ Apekopper blir mpox

Siden november i fjor, har mpox vært det offisielle navnet internasjonalt på det som tidligere ble kalt monkeypox. Nå vil også Norge følge rådene til verdens helseorganisasjon (WHO) og endre navnet på sykdommen apekopper til mpox.