Justiskomiteen

I forrige uke avla justiskomiteen sin innstilling til endringer i straffeloven. Komiteen foreslår at forslaget til §§ 237 og 238 vedtas slik de ble avgitt fra Justiskomiteen. Saken skal behandles i Odelstinget i neste uke.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter:

labelEmner:

Det er imidlertid verdt å merke seg at komiteens flertall ved medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre og Sosialistisk Venstreparti har en lang kommentar til blant annet tolkningen av bestemmelsene. Flertallet understreker blant annet at det ikke er tilstrekkelig for å pådra seg strafferettslig ansvar at man har hatt ubeskytta sex uten å teste seg, de kommenterer også at medisiner reduserer smittefaren. Sistnevnte fører ikke til automatisk fritak fra straff, men det må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle om lovens vilkår er oppfylt.

Flertallet påpeker også at det er viktig å få kunnskap om denne typen straffetrusler virker forebyggende. De viser i denne sammenheng både til et initiativ fra blant annet Unaids og til det pågående arbeidet med strategiplanen.

hiv

Medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet mener det er behov for en gjennomgang av smittevernbestemmelsene i straffeloven hvor det foretas en bred, helsefaglig vurdering basert på oppdatert kunnskap samt gjennomgang av rettspraksis.

HivNorge gir uttrykk for at forslaget fra justiskomiteen er fjernt fra det organisasjonen har jobbet for når det kommer til smittevernbestemmelsene i straffeloven. HivNorge håper imidlertid at de kritiske kommentarene som er kommet med i Innstilling til Odelstinget er et uttrykk for en politisk vilje til å jobbe videre med saken.

– Dersom regjeringen nå følger opp med å involvere seg i Unaids sitt arbeid og ved å nedsette et faglig bredt sammensatt utvalg slik at de nevnte bestemmelsene blir gjenstand for en bred faglig diskusjon så vil dette kunne være ett skritt i riktig retning, heter det i en uttalelse fra HivNorge. – Det er i denne sammenheng viktig at Norge tar en aktiv rolle både internasjonalt og nasjonalt.

– Dersom de nevnte kommentarer ikke følges opp med videre arbeid blir kommentarene kun publikumsfrieri. Regjeringen vil da også opprettholde situasjonen med at Norge ikke følger anbefalningene fra Unaids. Som påpekt av oss tidligere bør dette være ganske pinlig for regjeringen – og det vil ikke minst skape problemer når det gjelder Norges troverdighet i forhold til å ta opp vanskelig temaer knyttet til hiv og aids internasjonalt.

her

Les også

schedule16.02.2024

→ Oppdaterte retningslinjer for hivbehandling

De nasjonale retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv er oppdaterte og inneholder noen endringer fra 2023-utgaven. Injeksjonsbehandling, koinfeksjon med hepatitt B og vaksinering mot lungebetennelse er blant endringene som løftes frem.

schedule02.02.2024

→ Å bli eldre med hiv

—Det er fint at vi diskuterer temaet å bli eldre med hiv, da det sier noe om hvordan det medisinske bildet på hiv har endret seg. Nå retter vi fokus mot å leve lengre med livskvalitet, og ikke bare å overleve, slo overlege Birgitte Stiksrud fast under HivNorges temamøte om å bli eldre med hiv.