Krafttak

Høye smittetall og diskriminering av hivpositive må møtes med forsterket innsats, fastslår LLH-leder Bård Nylund. Han mener helsemyndighetene mangler engasjement og at politiske myndigheter nå må ta grep

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Tekst: Olav André Manum Foto: Ida Bergstrøm/LLH

labelEmner:

Som leder i Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) mener Nylund at det på det hivpolitiske området her i landet er et stort potensial for forbedring.

– På alle andre helseområder engasjerer myndighetene seg for å skape endring og forbedring enten det dreier seg om psykiske lidelser, røykeslutt eller hjerte- og karsykdommer. På hivfronten overlater helsemyndighetene dette arbeidet helt og fullt til frivillige organisasjoner. Helsemyndighetene og de politiske myndighetene må ta mer aktive grep.

Det synes han kunne ha vært greit dersom de samme myndighetene hadde lagt til rette for en økonomisk forutsigbar tilværelse for de frivillige organisasjonene og bidratt til å skape trygge rammer for deres virksomhet. – Når bevilgningene for det første ikke har økt på mer enn ti år og organisasjonene først får vite hvor mye penger de har å rutte med ut på sommeren blir det hivpolitiske og det hivforebyggende arbeidet svært vanskelig, slår Nylund fast. – Dette har vi gitt klart uttrykk for i forhold til de omtalte myndighetene, understreker han.

Tallene fra Helse VestLederen i LLH peker på at antallet nysmittede har holdt seg stabilt høyt de siste årene og at dette tallet er høyere enn da hivfrykten var på sitt sterkeste. – Med så lav interesse fra myndighetenes side, og lave, uforutsigbare bevilgninger er det kanskje ikke så rart, spør han. Nylund viser også til de foruroligende tallene som er rapportert fra Vestlandet tidligere i sommer. Disse tallene viser en sterk økning i gruppa menn som har sex med menn.

Tallene fra Helse Vest

 

HivNorge er en viktig partner for LLH for å bekjempe diskriminering og utestengning av hivpositive, sier LLH-leder Bård Nylund. Her sammen men HivNorges generalsekretær Evy-Aina Røe under årets Skeive dager i Oslo.

Nylund understreker at det foreløpig er for tidlig å si noe sikkert om hvordan disse tallene skal tolkes, men peker på flere forhold som kan gi grunn til bekymring. Menn som har sex med menn utgjorde omtrent halvparten av antallet nydiagnostiserte i Helse Vest, sier Nylund. Tidligere har Oslo utgjort episenteret for smitte i denne gruppen. – Hvis viruset begynner å spre seg i stor skala også utenfor Oslo, er det fare på ferde, advarer lederen i LLH.

Han peker også på at alle grupper i samfunnet var representert blant de smittede. Det er et annet moment med dissene tallene som det er grunn til å ta på alvor, men kanskje enda verre er det at alderen på de smittede ser ut til å være lavere enn det vi har sett tidligere. Dersom dette er riktig, er det grunn til å frykte en ny epidemi, slår han fast. – Ungdom i dag eksperimenterer mer med seksualiteten sin på tvers av kjønn. Dermed er det en reell fare for at viruset kan spre seg til nye grupper, frykter han.

LLHs rolleDét er en av årsakene til at Nylund etterlyser et sterkere engasjement fra myndighetenes side, men han mener også at en organisasjon som LLH skal og bør ha en rolle å spille både i det forebyggende arbeidet og i kampen for å sikre dem som allerede er smittet grunnleggende rettigheter. Nylund innrømmer at dette nok kan ha sviktet litt etter at splittelsen mellom LLH og Helseutvalget for bedre homohelse var et faktum i begynnelsen av 2010.

LLHs rolle

– Det oppsto en ny situasjon i forhold til hvilket fokus LLH skulle ha på hivpolitiske og forebyggende spørsmål etter splittelsen, sier Nylund. – På landsmøtet i 2010 vedtok vi våre hivprinsipper som sier noe om hva LLH faktisk tar mål av seg til å gjøre for å beskytte hivpositives rettigheter og forebygge spredning av hiv. Noen grunnleggende grep er likemannsprinsippet og et desentralisert arbeid på begge disse hovedområdene.

Lederen i LLH innrømmer at det kanskje ikke har skjedd veldig mye, men at organisasjonen har fått til et veldig godt arbeid i Trondheim med Raid-gruppen som blant annet går rundt på utesteder og møtesteder og deler ut kondomer og snakker med folk om hva de selv kan gjøre for å beskytte seg mot smitte. –Raidgruppen har også fått til et samarbeid med St. Olavs hospital om testing av mennesker som har vært i risikosituasjoner. – Tanken er at det er bedre for alle parter og for det forebyggende arbeidet å vite enn ikke å vite om egen hivstatus, sier Nylund.

LLH har dessuten fått 300.000 kroner til å jobbe med forebygging. De skal brukes til en kunnskapsheving blant organisasjonens ledere og tillitsvalgte.

Troverdighet og diskriminering– Det er dessuten helt avgjørende, både for vår egen troverdighet og for det hivpolitiske arbeidet at vi klarer å skolere våre egne tillitsvalgte og ledere på dette området. Vår virksomhet handler blant annet om at en av de gruppene som har vært hardest rammet av hiv her i landet, menn som har sex med menn, skal ha steder å møtes. Vi må tilrettelegge for at denne gruppen virkelig skal ta hiv på alvor! Da må våre folk ha kunnskap om hiv, forebygging og rettigheter, slår han fast.

Troverdighet og diskriminering

Han innser at LLH har en jobb å gjøre for å forebygge den diskrimineringen av hivpositive som forekommer også i homofile miljøer, og mener bevisstheten om dette er for dårlig. Dette setter han imidlertid i sammenheng med mangelen på synlige hivpositive i homofile miljøer. Denne mangelen på synlighet gjør diskrimineringen enda verre og er en av årsakene til at flere og flere hivpositive velger å bli i skapet. – Men også helsemyndighetenes mangel på engasjement bidrar til usynliggjøringen og dermed diskrimineringen, mener han og legger til: – Det er på tide å ta et krafttak for å bekjempe denne. LLH skal derfor også helt naturlig være en organisasjon som jobber mot diskriminering og mot kriminalisering av hivsmitte!

Partner med HivNorgeHivNorge blir derfor en viktig og naturlig samarbeidspartner for LLH. Selv om Nylund mener det er helt naturlig at de to organisasjonene vil ha ulikt fokus og være opptatt av forskjellige ting, ja, til tider være rykende uenige, så er det viktig med en god dialog og at de to organisasjonene holder hverandre orientert om sine planer, prosjekter og ideer.

Partner med HivNorge

– Det er naturlig for oss å invitere andre aktører med på våre prosjekter når vi føler de skal og bør bidra. Dette gjelder også Helseutvalget, sier han, men legger til at han føler at de kanskje bør gjøre seg noen grundige refleksjoner i forhold til hva de skal og bør holde på med.

– Men vi er for få på dette feltet til at vi skal krangle om småting, legger Nylund forsonende til. – Det det står om nå er å skape ny bevissthet rundt hiv og de belastningene en positiv status fører med seg slik at vi unngår en ny stor epidemi i dette landet. Like viktig er det å bekjempe diskriminering og utestenging av de som allerede er smittet.

– Ikke minst derfor er HivNorge en viktig partner for oss.

Les også

schedule25.07.2024

→ Hvor går vitenskapen om hiv? 

På AIDS2024 møttes tre svært fremstående hivforskere for å snakke om fremtiden i hivforskningen. Dr. Françoise Barré-Sinoussi,  dr. Jeannie Marrazzo og dr. Reena Rajasuriar er i hver sin generasjon blant de aller fremste forskerne på hiv. Og hvor går hivforskningen? 

schedule25.07.2024

→ 100% effektiv hivforebygging

Resultater fra studien PURPOSE 1 viser at den hivforebyggende behandlingen Lenacapavir som injeksjon to ganger i året, er 100% effektiv. Blant deltakerne i studien, var det ingen som var blitt smittet med hiv.