Kunnskap må praktiseres

I en rapport om kvinners helse og kjønns betydning for helse i Norge, er hiv omtalt kun tre ganger, og da i forbindelse med salg av seksuelle tjenester og bruk av rusmidler. Det er et bredt mangfold blant mennesker som lever med hiv i Norge, og HivNorge etterlyser at kunnskap om hiv blir praktisert, også utenfor spesialisthelsetjenesten.

scheduleOppdatert: 22.01.2024

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

Det regjeringsnedsatte Kvinnehelseutvalget har levert en NOU om kvinners helse og kjønns betydning for helse. Under følger hovedpunkter fra HivNorges høringssvar. Høringssvaret kan lastes ned i sin helhet her.

Mangfold

Omtrent 4800 mennesker lever med hiv i Norge i dag, og rundt en tredjedel av alle som har blitt diagnostisert med hiv i landet vårt er kvinner. Den norske statistikken over hivdiagnoser er kun basert kjønnene mann og kvinne, og transkvinner og -menn, og andre kjønnsvarianter som lever med hiv, er derfor også innlemmet i disse tallene.

Blant kvinner som lever med hiv i Norge, er det et stort mangfold både i kjønn, sosial, kulturell og etnisk bakgrunn, alder, seksualitet og samlivsformer. Verdens flyktningsituasjon preger også den norske hivdemografien. Hiv begrenser seg ikke til personer som selger seksuelle tjenester eller bruker rusmidler, og hiv vil ha betydning for kvinners helse og møte med tilbydere av helsetjenester. HivNorge har derfor i vårt høringssvar løftet frem relevansen av hiv, og fokusere på tiltak vi mener burde være inkludert i NOUen.

Økt kunnskap om kvinner og hiv

Som i hovedtyngden av forskning generelt, er menn overrepresentert i hivrelatert forskning. Kjønnsperspektiv og ulikheter er i liten grad tatt høyde for eller inkludert. Det er behov for økt finansiering til hivrelatert forskning, med særskilt fokus på kvinner og kjønnsforskjeller, herunder også transpersoner og andre kjønnsvarianter. Slik forskning kan bidra til mer individtilpasset behandling og økt helsegevinst for personer som lever med hiv, samt tilpassing av forebyggende tiltak for personer med økt risiko for hiv. HivNorge stiller seg bak kvinnehelseutvalgets krav om økt kjønnsperspektiv i all medisinsk og helsefaglig forskning, herunder alle kjønn.

Kunnskapsbro – eksisterende kunnskap om hiv må iverksettes i praksis

Vel så viktig som økt forskning og kompetanse, er å omsette dette i kunnskapsbasert praksis. HivNorge understreker viktigheten av en god og effektiv kunnskapsbro, hvor eksisterende kunnskap og ny kunnskap faktisk praktiseres.

Selv om de fleste medisinsk sett lever et godt liv med hiv, er det andre aspekter ved hiv som kan føre til dårligere levekår. Til tross for at vi på mange områder har god kunnskap om hiv, har ikke en betydelig andel av helsepersonell og andre som møter mennesker som lever med hiv denne kompetansen. Mangel på kunnskap fører til at mange opplever å bli møtt med irrasjonell smittefrykt og overdrevne smitteverntiltak, men også mangelfull helserelatert oppfølging.

HivNorge erfarer at manglende kunnskap om hiv og komorbiditeter, økt risiko for andre sykdommer og livsstilssykdommer, interaksjoner med andre medisiner og behandlinger, tidligere overgangsalder og juridiske rettigheter, gjør at flere opplever å bli en kasteball mellom ulike helseinstanser og fastleger. Tilbakemeldinger fra pasientene må tas på alvor, og ikke avfeies eller sendes videre.

Økt bevissthet rundt betydningen av og forebygging av stigma

Manglende kunnskap utenfor spesialisthelsetjenesten gjør at de av oss som lever med hiv kan bli møtt med stigma, diskriminering, smittefrykt og overdrevne tiltak, noe som kan gå hardt utover livskvaliteten.

HivNorge understreker viktigheten av at helsepersonell har kompetanse rundt betydningen av egen rolle i relasjoner og samhandlinger, samt en bevissthet rundt egne holdninger, hvordan gjenkjenne dem og hvordan disse påvirker en relasjon og dialog. I tillegg til en respekt for eventuell manglende kunnskap, og vilje og evne til å avdekke denne og innhente nødvendig kompetanse.

Stigma kan bli en barriere for ivaretakelse av egen helse og seksuelle helse, for forebyggende tiltak, hivtesting, hivbehandling og ivaretakelse for personer som lever med hiv, samt å oppsøke helsetilbud og tilbud fra andre organisasjoner og aktører. Å leve med det stresset stigma kan medføre, kan ha konsekvenser for psykisk og fysisk helse, og det er nødvendig med økt bevissthet rundt betydningen stigma har for helse, i alle ledd innen helsetilbudene.

Sikre fokus på og ivaretakelse av seksuell helse

Seksuell helse og seksualitet følger kvinner livet gjennom, og er et aktuelt tema for kvinner i alle aldre, situasjoner og livsfaser. I NOUen redegjøres det for viktigheten av dialog med kvinner om seksuell helse i alle livsfaser, samt for kvinner med ulike funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer, men dette temaet reflekteres ikke i utvalgets anbefalte tiltak. Fokus på seksuell helse for personer i alle livsfaser, både unge, voksne og eldre, ulike kjønnsuttrykk og ved funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer/diagnoser, må inkluderes i kvinnehelsearbeidet for å sikre et godt forhold til egen seksualitet og god seksuell helse gjennom hele livet.

HivNorge etterlyser tiltak mot voksne og eldre kvinners seksuelle helse, og for kvinner med funksjonsnedsettelser eller kroniske diagnoser, for å sikre en god og positiv seksuell helse, og for å ivareta eventuelle utfordringer eller barrierer.

Sikre god oppfølging for gravide og fødende med hiv

Mennesker som lever med hiv og andre som lever med diagnoser og tilstander som ofte å bli møtt med fordommer, stigma og diskriminering, kan som følge av det oppleve redusert livskvalitet og minoritetsstress. Dette, sammen med direkte og indirekte brudd på taushetsplikt, kan bidra til usikkerhet og ekstra sårbarhet under en graviditet, fødsel og i en barselperiode.

God kunnskap om hva det vil si å leve med en stigmatisert sykdom, diagnose eller tilstand er viktig for å kunne bistå den gravide, fødende og barn på en trygg og respektfull måte, som bidrar til å skape trygghet i det som kan oppleves som en sårbar og stressende situasjon. HivNorge mener det er viktig å sikre god oppfølging for gravide og fødende med hiv, og særskilt for personer med migrantbakgrunn og for personer som faller utenfor heteronormen, for eksempel ved kjønns- og seksualitetsmangfold, for å kunne tilby likeverdig og trygg oppfølging for disse gruppene.

Høringssvaret kan leses i sin helhet her.

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.