Laveste antall hivtilfeller på 20 år – tidlig behandlingsstart og PrEP virker 

Folkehelseinstituttets (FHI) årsrapport for hiv-infeksjon, gonoré og syfilis rapporterer at det er registrert bare 102 nye hivdiagnoser i Norge i 2021. 67 av disse har opplyst at de var smittet før de kom til Norge. Det betyr at det bare var 35 personer som ble smittet av hiv i Norge i 2021. Dette viser at nedgangen i nye hivtilfeller fra de siste årene fortsetter. Vi har nå full kontroll på hiv-epidemien i Norge.

scheduleOppdatert: 15.03.2022

createForfatter: Kristin Holland

labelEmner:

FHIs årsrapport for hiv-infeksjon, gonoré og syfilis baseres på tall meldt inn til meldingssystemet for smittsomme sykdommer, MSIS. Det er totalt meldt om 6880 hivdiagnoser til MSIS siden registreringen startet i 1985, hvorav 4649 er menn og 2231 er kvinner. Dette inkluderer alle som i mellomtiden er døde eller utflyttet fra Norge, og antas det at det lever om lag 4500 mennesker med hiv i Norge i dag.

Antall meldte hivtilfeller i Norge. Foto: Tabell fra FHIs årsrapport 2021

Størst nedgang blant MSM 

Gruppen med størst nedgang i nye hivtilfeller er menn som har sex med menn (MSM). I 2020 ble det registrert 63 nye tilfeller av hiv blant denne gruppen, men tallet har i 2021 sunket til 36. 14 av disse ble smittet i Norge, mot 20 i 2020. Av de øvrige oppga ni at de var smittet i Europa, ni i Asia, tre i Sør- og Mellom-Amerika og en i Afrika. 

FHI nevner tidlig behandlingsstart og tilgang på PrEP som de to tiltakene som har bidratt mest til denne nedgangen. Etter at PrEP ble innført i 2017 har man sett en tydelig nedgang blant nye hivtilfeller hos menn som har sex med menn. FHI skriver at de om lag 2000 personene som bruker PrEP i Norge følges opp og testes regelmessig for hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner. Det betyr at personer som har økt risiko testes jevnlig.  

– Vi har nå kontroll på hivepidemien i Norge, og mye av dette skyldes innføringen av PrEP og tidlig behandlingsstart. De som får behandling mot hiv-viruset kan ikke smitte andre. Vi kan nå jobbe med å spisse smittevernarbeidet mot de gruppene som særlig er i risiko for å bli smittet av hiv i Norge, sier generalsekretær i HivNorge, Anne-Karin Kolstad.   

Anne-Karin Kolstad. Foto: HivNorge

Heteroseksuell smitte 

Ifølge rapporten er 75% av personene som er smittet heteroseksuelt av utenlandsk opprinnelse.Mange av disse var smittet før de kom til Norge. De fleste som var smittet før de kom til Norge kommer som asylsøkere eller gjennom familiegjenforening. For 2021 er det meldt om 42 tilfeller av personer som er heteroseksuelt smittet før ankomst til Norge, av disse kom 29 fra Afrika, som kjent det kontinentet som er hardest rammet av hiv-epidemien.  

Av de 16 heterofilt smittede som er smittet mens de var bosatt i Norge rapporterer FHI om at alle er smittet i utlandet. Av disse 16 er 14 menn og to kvinner. Blant mennene er Asia største smittested, og spesielt rapporteres det om smitte i Thailand, der fem av de 15 mennene er smittet. De øvrige ble smittet i andre land i Asia, Europa og Afrika.  

Øvrige smittemåter 

FHI rapporterer også om smitte i andre grupper, blant annet ble det meldt om fire tilfeller av personer som er smittet gjennom injiserende rusbruk. Tre disse var smittet før ankomst til Norge, mens ett tilfelle er rapportert fra Oslo. Det er og oppgitt fire tilfeller av smitte fra mor til barn smitte, alle tilfellene gjaldt smitte i Afrika før ankomst til Norge.  

Stor nedgang i Oslo  

I Oslo meldes det om en betydelig nedgang av registrerte nye hivdiagnoser, med en halvering fra 50 i 2020 til 25 i 2021. Viken har 26 nye tilfeller og ligger dermed øverst på listen over antall nye hivdiagnoser.  FHI skriver at denne nedgangen i Oslo i hovedsak skyldes nedgangen i smitte blant MSM, og at tallene i de øvrige fylkene påvirkes av antall nyankomne asylsøkere og familiegjenforente samt mottakssituasjonen i fylkene. Siden det har vært svært liten innvandring til Norge under koronapandemien, kan noe av nedgangen i antall hivtilfeller blant nyankomne migranter i 2020 og 2021 sammenlignet med tidligere år forklares med den generelle nedgangen i innvandring. 

Forebygging blant risikoutsatte grupper 

Av de 102 nye hivtilfellene meldt i 2021 oppgir kun 15 at de ble smittet i Norge, som ifølge FHI er en nedgang på om lag 70 % i løpet av de siste 10 år. Dette tyder på at det er få aktive smittekilder i Norge, og at god smittesporing. Lavterskel testtilbud og tidlig behandlingsstart bidrar til å holde disse lave. FHI melder og om at nedgangen i smitte kan skyldes koronapandemien og endring i reiseaktiviteten til nordmenn, og at spesielt tilfeller av importsmitte igjen kan øke nå som reiserestriksjonene er lettet.

HivNorge mener man kan møte dette ved å tilby målgrupperettede forebygging for utsatte grupper. –  HivNorge ønsker at forebyggende PrEP-behandling skal bli tilgjengelig for mennesker som reiser til områder med høy forekomst av hiv, for eksempel Thailand. Nå håper vi også at PrEP som injeksjon blir godkjent i Norge etter at det er i bruk i USA og således har vi et nytt og viktig verktøy i forebyggingen, sier Anne-Karin Kolstad.  

Lavterskel testtilbud for de som ikke ønsker teste seg i den ordinære helsetjenesten og målgrupperettede tiltak for personer med innvandrerbakgrunn løftes av FHI som andre viktige faktorer i forebyggingsarbeidet. Spesielt for personer med innvandrerbakgrunn må man jobbe målrettet med å overkomme språklige og kulturelle barrierer og sikre god tilgang på informasjon om hiv og forebygging.  

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.