Lovende resultater for langtidsvirkende hivbehandling

En pågående studie om behandling av personer som lever med multiresistent hivvirus, viser lovende resultater. 26 uker ut i studien har behandlingen gitt både lavere virusnivå og høyere CD4-tall blant deltakerne.

scheduleOppdatert: 21.07.2021

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

Behandlingen innebærer en injeksjon under huden i mageregionen med den langtidsvirkende behandlingen Lenacapavir, to ganger årlig. I studien gis behandlingen til personer som lever med hiv, som har tung behandlingserfaring og som lever med hivvirus som er resistent mot det meste eller alt av tilgjengelig hivbehandling, det vil si at behandlingen ikke fungerer slik den skal. Deltakerne oppnår dermed ikke virussupprimering (ikke målbart virus) med nåværende behandling.  

Under CROI-konferansen tidligere i år, presenterte professor Jean-Michel Molina, fra Saint-Louis sykehuset i Paris resultatene etter 14 uker av denne studien, kalt Capellastudien, og under IAS konferansen la Molina frem de siste resultatene. 

Studien hadde 72 deltakere, 25 prosent var kvinner, median alder 52 år og median CD4-tall lå på 150. Alle deltakerne hadde virus med høy resistens mot de fleste eller alle typer av hivbehandling. Deltakerne ble underveis delt i to grupper, med to ulike behandlingsforløp, og resultatene som ble representert vedrørende behandlingens effektivitet etter 26 uker gjelder den ene gruppen, da ikke alle deltakerne i den andre gruppen har nådd 26 uker med behandling. 

Ny behandlingsmetode 

Lenacapavir forstyrrer flere stadier av livssyklusen til hivviruset på en annen måte enn eksisterende hivbehandling, og behandlingen er derfor aktiv mot virus som har utviklet resistens mot annen antiretroviral behandling. Lenacapavir har i studien blitt gitt i kombinasjon med en kombinasjon av annen behandling tilpasset deres resistensprofil, et såkalt optimalisert bakgrunnsregime. 

De lovende resultatene etter 26 uker viser at 79% av deltakerne ikke lenger har målbart virusnivå, det vil si har færre enn 50 viruskopier per ml. blod. Median CD4-nivå hadde økt med 84 celler. Behandlingen har vært godt tolerert, uten alvorlige bivirkninger. Noen har opplevd milde eller moderate bivirkninger, som har vært behandlingsbare. De mest vanlige var hevelse og utslett ved stikkstedet, som forsvant etter kort tid. 

Disse resultatene støtter, ifølge Molina, den pågående evalueringen av Lenacapavir som behandling og forebygging av hiv. Den lange halveringstiden til Lenacapavir gir den potensiale til å være en komponent i en langtidsvirkende hivbehandling tatt hver sjette måned eller å bli brukt alene som langtidsvirkende PrEP. 

Les også

schedule19.10.2021

→ Personvern i nye digitale løsninger

HivNorge har sendt inn høringssvar på "Høring: Nasjonal digital samhandling til beste for pasienter og brukere - endringer i pasientjournalloven mv.". HivNorge påpeker i vårt høringssvar viktigheten av at personer med behov og hjemmel for innsyn i en journal, kun ser de opplysningene de har behov for å se. 

schedule19.10.2021

→ Fem år siden PrEP-ja

Det er i dag fem år siden daværende Helse- og omsorgsminister Bent Høie kontaktet styreleder Leif-Ove Hansen og generalsekretær i HivNorge og ba oss komme opp til hans kontor. Der ble vi møtt av TV2 og snart ble det klart at statsråden ville annonsere at regjeringen sa ja til å innføre den forebyggende hivmedisinen PrEP.