Oppdaterte retningslinjer for hivbehandling

De nasjonale retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv er oppdaterte og inneholder noen endringer fra 2023-utgaven. Injeksjonsbehandling, koinfeksjon med hepatitt B og vaksinering mot lungebetennelse er blant endringene som løftes frem.

scheduleOppdatert: 16.02.2024

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

De faglige retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv i Norge, er utviklet av Norsk forening for infeksjonsmedisin (NFIM). De norske retningslinjene baserer seg i stor grad på de europeiske retningslinjene, med noen justeringer til norske forhold. Vurderingene gjøres ut fra faglige vurderinger, og ikke strategiske eller økonomiske.

Vaksinering mot lungebetennelse (pneumokokk)

Blant endringer i årets utgave, er at det har kommet en avklaring fra Folkehelseinstituttet rundt pneumokokkvaksinering. Alle personer som lever med hiv bør tilbys denne vaksinen uavhengig av CD4-nivå. Kostnadene til denne vaksineringen dekkes av det offentlige.

Økt oppmerksomhet ved immunsvikt

Videre er det tilføyet et nytt avsnitt i retningslinjene, som omhandler immunsvikt. Dersom man har CD4-tall vedvarende under 350-400, så vil det defineres som hiv med immunsvikt. Retningslinjene anbefaler litt økt oppmerksomhet på denne gruppen på grunn av en viss økt risiko for komorbiditet.

Koinfeksjon hiv og hepatitt B

Ifølge retningslinjene, kan personer med både hepatitt B og hiv, kunne ha en raskere utvikling av hepatitt-assosiert leversykdom. Retningslinjene inkluderer nå en mer utdypende kommentar rundt behandlingregimer for personer som lever med hiv og som også har hepatitt B.

Endring i hivbehandlingstilbudet

Retningslinjene orienterer som HivNorge tidligere skrevet om, at hivpreparatet Genvoya utgår fra den norske hivbehandlingen, da mangelsituasjonen på dette medikamentet, antas å være varig. Pasienter som bruker Genvoya, oppfordres til å ta kontakt med sin infeksjonslege i god tid for å sikre kontinuitet i den daglige behandlingen.

Behandlingene Atazanavir er fjernet fra tabell, da det er en lite brukt proteasehemmer, og Abacavir/lamivudin flyttes fra førstevalg NRTI til alternativ.

Injeksjonsbehandling

Retningslinjene omtaler injeksjonsbehandling med kabotegravir og rilpivirin, som kan være et alternativ for personer som har utfordringer rundt tablettinntak. Slike utfordringer kan være svelgebesvær, psykiatrisk sykdom, kognitiv svikt, rus, stigma, utenlandsreiser, interaksjoner o.l. Injeksjonen settes hver andre måned, og det er viktig å følge disse tidsintervallene for å unngå resistensutvikling.

Hivbehandling for barn

Behandling av barn har nå kommet som et eget kapittel i de europeiske retningslinjene, og nevnes derfor også særskilt i de norske. Retningslinjene understreker at behandlere må være oppmerksomme på at barnedosering av Biktarvy® og Triumeq® gir risiko for å skrive resept på for lav dose til voksne.

De nasjonale retningslinjene for hivbehandling publiseres på hivfag.no og kan også lastes ned og leses i sin helhet her.

Les også

schedule25.07.2024

→ Hvor går vitenskapen om hiv? 

På AIDS2024 møttes tre svært fremstående hivforskere for å snakke om fremtiden i hivforskningen. Dr. Françoise Barré-Sinoussi,  dr. Jeannie Marrazzo og dr. Reena Rajasuriar er i hver sin generasjon blant de aller fremste forskerne på hiv. Og hvor går hivforskningen? 

schedule25.07.2024

→ 100% effektiv hivforebygging

Resultater fra studien PURPOSE 1 viser at den hivforebyggende behandlingen Lenacapavir som injeksjon to ganger i året, er 100% effektiv. Blant deltakerne i studien, var det ingen som var blitt smittet med hiv.