—Overrasket over hvor god tilgang vi får

Per Miljeteig, tidligere styreleder i HivNorge, er valgt inn i det sentrale brukerutvalget ved Oslo Universitetssykehus. —Jeg var spørrende i begynnelsen, men opplevde raskt at sykehusledelsen tar brukerutvalget på alvor, sier han.

scheduleOppdatert: 28.11.2020

createForfatter: Caroline Pisani

labelEmner:

Brukermedvirkning er lovfestet både i pasient- og brukerettighetsloven og i helseforetaksloven. Det betyr at pasienter, deres pårørende og organisasjoner som jobber på vegne av ulike pasientgrupper skal bli hørt og ha muligheten til å medvirke i beslutningsprosesser som affekterer pasienter på alle nivåer av spesialisthelsetjenesten. Hvordan dette har vært gjennomført i praksis har variert mellom og innad i de ulike helseforetakene. Derfor instruerte Regjeringen helseforetakene allerede i 2015 om å enes om en felles praksis for den praktiske gjennomføringen av brukermedvirkning. Felles retningslinjer for «Brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak» – ble vedtatt av helseforetakene i 2017.

Ble valgt etter en liten audition

Det sentrale brukerutvalget på Ullevål er et rådgivende organ for styret og administrasjonen. Utvalget består utelukkende av svært faglig dyktige personer som dekker en stor bredde av pasientgrupper. De 15 medlemmene oppnevnes av styret i Oslo Universitetssykehus. I dette vervet er min egen organisasjonsbakgrunn og mitt tidligere politiske arbeid er vel så nyttig kompetanse som min erfaring som kroniker sier Per. -For at brukermedvirkningen skal fungere i praksis er det viktig å ha en forståelse av hvordan systemene i helseforetakene virker. Vi møtes ordinært en gang i måneden til et lengre møte der sykehusdirektøren deltar og orienterer om aktuelle saker. I den siste tiden har vi i stedet hatt hyppigere, men kortere møter digitalt. Leder eller nestleder i brukerutvalget har fast plass i sykehusets styremøter. Vi får innblikk i saker om alt fra planutredingen av nytt sykehus til hvilke tiltak som har blitt iverksatt på avdelingene under koronaepidemien. Vi inviteres også inn i enkeltsaker på avdelings- og klinikknivå, med innspill til utfordringer av mer praktisk art. Vi er med når informasjonspakker og nye strategier utarbeides. Selvfølgelig kan vi også ta opp saker og gjøre innspill på fritt grunnlag.

Jeg er ikke her kun for å snakke om hiv.

Det er viktig med en god rolleforståelse i møte med en så stor institusjon. Som brukerrepresentant bidrar jeg til å bedre spesialisthelsetjenestene på vegne av alle pasientgrupper og pårørende. Mulighetene til å bidra inn i ulike prosjekter på universitetssykehuset begrenses kun av hvor mye tid jeg setter av til å delta. Jeg orienterer meg i retning av prosjekter jeg synes er interessant og ønsker særlig å bidra inn i problemstillinger som fokuserer på mennesker som lever med kronisk sykdom og komorbiditet, altså mennesker som har flere diagnoser som kan påvirke hverandre.

Brukermedvirkning er ikke symbolpolitikk.

-Det er svært gledelig å høre at Oslo Universitetssykehus tar brukermedvirkning på alvor. For HivNorge har det hele veien vært viktig at kronikergruppers innspill blir hørt når beslutninger fattes på deres vegne sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad. Vi har tidligere erfart episoder der brukerrepresentanten ekskluderes eller byttes ut når denne ikke føyer seg i rekken. Brukermedvirkning er nøkkelen til å lage systemer som tar hensyn til hva det faktisk betyr å være pasient og skal ikke være for syns skyld. Vi håper at dette blir den nye normen, og at helseinstitusjoner lar seg inspirere til å sikre reell brukermedvirkning der dette ennå ikke er skikkelig etablert.

Per er også brukerrepresentant for medisinsk avdeling, og vil inngå i ressursgruppen for det nasjonale kvalitetsregisteret. HivNorge er i dialog med Sykehusinnkjøp og forventer at Per også blir hentet inn som brukerrepresentant i Sykehusinnkjøps spesialistgruppe dersom det blir et nytt anbud på hivlegemidler.  Du kan lese mer ombrukerutvalgetpå hjemmesiden til Oslo Universitetssykehus.

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.