Skeiv ungdom

- Vi vet at medianalderen blant de som blir smittet i gruppen menn som har sex med menn har gått noe ned, sier Espen Evjenth i Skeiv Ungdom. - Det betyr at de som blir smittet nå er yngre enn før.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum (tekst og foto)

labelEmner:

Rent statistisk har hiv aldri fått fotfeste blant ungdom. Hittil har også homoseksuelle menn vært forskånet for smitte blant de helt unge. – Nå kan vi imidlertid ikke lenger føle oss helt trygge, sier den nyvalgte lederen for Skeiv Ungdom. – Det trengs forebyggende tiltak blant ungdom, spesielt gutter som har sex med gutter.

En hovedutfordring blir derfor å sørge for at mer informasjon går ut til unge homofile menn og gutter om hvordan hiv smitter og ikke smitter og at de oppfordres til å ta vare på seg selv og bruke kondom. Evjenth mener at hivhistorien burde lære oss at informasjon er viktig for å få til atferdsending og at dette er noe som må gjentas for stadig nye generasjoner. Han understreker også at det ikke holder bare å snakke om seksualitet. – Man må snakke til hele mennesket, se sex i sammenheng med følelser, opplevelse av egenverd og trygghet og at både en organisasjon som Skeiv Ungdom og skoleverket kan og bør bidra på dette området.

– For selv om det har skjedd en positiv utvikling i forhold til det skolen forteller om unge skeives situasjon og muligheter for et godt liv, står det mye igjen, mener Evjenth. – Det er nemlig viktig at skolen bidrar til å skape like gode fremtidsbilder for alle ungdommer, sier han. – Det er klart at skolen kan påvirke og styrke homofile ungdommers følelse av egenverd. Og vi vet, blant annet fra hivhistorien at styrket selvtillit og en sterk opplevelse av egenverd har en forebyggende effekt i forhold til hiv.

– En ungdom som har en opplevelse av at han selv er verdt noe blir også mer opptatt av å ta vare på seg selv, mener han.

Naturligvis trengs også informasjon om sikrere sex og hvordan man ellers skal beskytte seg. En hovedutfordring blir å sørge for opplysning som ikke underkommuniserer vanskelighetene med å leve med hiv og samtidig se til at man ikke stigmatiserer hivpositive ytterligere. Samtidig understreker han at man trenger miljøer for hivpositive som fungerer positivt og som ivaretar denne gruppens psykososiale behov.

Evjenth mener det er viktig at dette ikke blir et ansvar som bare overlates til hivpositive og homofile miljøer, men at myndighetene også kommer på banen. Hivpositive må trekkes med som en ressurs i dette arbeidet, mener han.

– For vår del skal vi jobbe aktivt på de arenaene det er naturlig for oss å jobbe på, sier han. Det innebærer blant annet samarbeid med en rekke organisasjoner.

– Litt av strategien vår er å ansvarliggjøre medlemsmassen vår slik at de tar tak i disse (og andre) problemer og jobber med dem på ulike nivåer i organisasjonen. Vi skal gjøre vårt for å være med på å forebygge hiv blant annet gjennom å satse på kunnskapsøkning og å oppfordre til kondombruk, sier Evjenth, men vi trenger støtte fra helsemyndighetene.

Han er bekymret dersom systemet med helsesøstre på skolene nå reduseres. Helsesøstrene er en av de institusjonene som har best kontakt med ungdom og som ungdom bruker aktivt, ikke minst i forhold til spørsmål om seksuell helse, inkludert hiv og aids. – Vi ser med bekymring på en økende trend for at helsesøstre skal jobbe mer strukturelt i stedet for å snakke mest mulig, sier Evjenth, som mener denne institusjonen heller bør styrkes enn svekkes slik det nå skjer mange steder i landet.

Les også:

Kunnskap om hiv og sånn

Les også

schedule16.02.2024

→ Oppdaterte retningslinjer for hivbehandling

De nasjonale retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv er oppdaterte og inneholder noen endringer fra 2023-utgaven. Injeksjonsbehandling, koinfeksjon med hepatitt B og vaksinering mot lungebetennelse er blant endringene som løftes frem.

schedule02.02.2024

→ Å bli eldre med hiv

—Det er fint at vi diskuterer temaet å bli eldre med hiv, da det sier noe om hvordan det medisinske bildet på hiv har endret seg. Nå retter vi fokus mot å leve lengre med livskvalitet, og ikke bare å overleve, slo overlege Birgitte Stiksrud fast under HivNorges temamøte om å bli eldre med hiv.