Rett på gratis morsmelkerstatning

Spedbarn født av mødre med hiv har rett på gratis morsmelkerstatning det første leveåret. Denne rettigheten er et forebyggende smitteverntiltak, og ble offentliggjort av helse- og omsorgsdepartementet i mars 2023.

scheduleOppdatert: 23.10.2023

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

I de faglige retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv står det: «I tråd med internasjonale retningslinjer anbefaler vi at kvinner med hiv i Norge ikke ammer. Dersom mor er fullt virussupprimert er risikoen for smitte ved amming svært liten, men den er ikke helt utvisket».Videre sies det at morsmelkerstatning til spedbarn født av mødre med hiv, sees som forebyggende medisinsk behandling som er nødvendig av hensyn til smittevernet, og anses derfor som nødvendig smittevernhjelp. Med hjemmel i smittevernloven § 6-1 har spedbarn av mødre som lever med hiv rett til gratis morsmelkerstatning.

Kommunenes ansvar

Det er kommunene som har plikt til å sikre å ha ordninger som gjør gratis morsmelkerstatning enkelt tilgjengelig for alle spedbarn født av mødre med hiv og som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Kommunen skal dekke kostanden for morsmelkerstatningen i 12 måneder, samt nødvendig utstyr (10 flasker og 10 smokker).

Det er opp til den enkelte kommune å bestemme hvordan de vil sikre at spedbarna får ivaretatt retten til gratis morsmelkerstatning og nødvendig utstyr. Dette kan føre til variasjon i hvordan ordningen blir praktisert fra kommune til kommune. Helsedirektoratet oppfordrer alle kommuner til å legge til rette for en lett tilgjengelig ordning, som vil sikre at alle i målgruppen får oppfylt retten til gratis morsmelkerstatning.

Helsedirektoratet påpeker at hiv fortsatt er en sensitiv og stigmatiserende diagnose, og derfor er det viktig at kommunene organiserer tilbudet slik at det ivaretar den enkeltes behov for diskresjon rundt hivdiagnosen.

De anbefaler videre at:

  • Kommunen benytter seg av kvalifiserte tolker ved behov
  • Etablerer rutiner i svangerskapsomsorgen fra jordmortjenesten og fra fastleger, om å informere gravide pasienter med hiv om retten til gratis morsmelkerstatning
  • Det i samarbeid med den gravide legges en plan i forkant av fødsel, for hvordan rettigheten praktisk skal gjennomføres
  • Kommunen etablerer rutiner for å sikre rettigheten for alle som bor i/kommer til kommunen, inkl. asylsøkere og papirløse
  • Kommunen etablere rutiner for dialog med spesialisthelsetjenesten for å sikre tilgang til gratis morsmelkerstatning også de første dagene etter fødsel

Les hele presiseringen fra Helsedirektoratet her.

Les også

schedule25.07.2024

→ Hvor går vitenskapen om hiv? 

På AIDS2024 møttes tre svært fremstående hivforskere for å snakke om fremtiden i hivforskningen. Dr. Françoise Barré-Sinoussi,  dr. Jeannie Marrazzo og dr. Reena Rajasuriar er i hver sin generasjon blant de aller fremste forskerne på hiv. Og hvor går hivforskningen? 

schedule25.07.2024

→ 100% effektiv hivforebygging

Resultater fra studien PURPOSE 1 viser at den hivforebyggende behandlingen Lenacapavir som injeksjon to ganger i året, er 100% effektiv. Blant deltakerne i studien, var det ingen som var blitt smittet med hiv.