michelsidibe_bred

Ny kommisjon for hiv og jus

FNs utviklingsprogram UNDP, i samarbeid med Unaids, lanserte 24. juni at man vil opprette en kommisjon for hiv og jus. Kommisjonen vil se på hvordan lover og jus kan bidra til å forebygge hiv.

lawcommission
Michel Sidibé, leder av Unaids og Helen Clark, administrator i UNDP, lanserer kommisjonen. Foto: Unaids

Formålet med kommisjonen er å øke forståelsen av betydningen lov og jus har for nasjonale hivstrategier. Kommisjonens fokus vil være på hvordan lover og håndhevelsen av disse bedre kan støtte hivstrategier istedenfor å hindre dem.

Kommisjonen vil kartlegge i hvilken grad lover og håndhevelsen av disse påvirker hivpositive og utsatte grupper. Michel Sidibé, leder av Unaids, understreker viktigheten av å innhente erfaringer fra mennesker som selv lever med hiv. , Med bakgrunn i dette vil kommisjonen komme med anbefalinger om hvordan lover kan bidra til økt forebygging, og gi bedre behandling og oppfølging.

Det finnes flere eksempler på hvordan lover som kriminaliserer smitteoverføring av hiv bidrar til at mange vegrer seg fra å teste seg for hiv. I tillegg gjør lover som kriminaliserer for eksempel menn som har sex med menn, transpersoner, rusbrukere og sexarbeidere det vanskelig å forebygge videre spredning av hiv og tilby tilstrekkelig behandling innenfor disse gruppene.

Samtidig finnes det lover som har positiv effekt på forebyggingsarbeidet. Lover som gir rett til behandling og som hindrer diskriminering av hivpositive i arbeidslivet, på skoler og i militæret bidrar til bedre levekår for hivpositive og bidrar til å redusere videre spredning av hiv.

Kommisjonen vil arbeide over en 18 måneders periode, og etter hva HivNorge kjenner til vil deltakerne i kommisjonen gjøres kjent på konferansen i Wien, AIDS2010. Resultatene og anbefalingene fra kommisjonen vil presenteres i desember 2011.