kimfangen_bred

Ny, landsomfattende brukerkonferanse

Hivpositives erfaringer og hjelpeapparatets og fagfolkenes kunnskap skal settes i stevne i Tromsø fra 18. til 21. september på HIV14-konferansen, en nasjonal pasient- og brukerkonferanse for hivpositive og helsepersonell. Konferansen er en oppfølging og videreføring av et tilsvarende evenement i fjor i Kristiansand.

Konferansen er et samarbeid mellom Nye Pluss og Universitetssykehuset i Nord-Norge. – Det handler om å få tatt opp saker vi er opptatt av, og få satt dem på dagsordenen, sier Kim Fangen, styreleder i Nye Pluss og en av initiativtakerne til konferansen. Han kan fortelle at konferansen i Kristiansand i 2013 var en stor suksess.

– Det var 90 deltakere, og av disse var 60 hivpositive, 30 av disse tilhørte minoritetsgrupper og 15 var kvinner, forteller han. – Det er frigjørende og helsebringende å møtes på denne måten og lære av hverandre og rett og slett bare være sammen, sier Fangen videre.

kimfangen_2014
Kim Fangen ønsker velkommen til ny brukerkonferanse.

Hovedmålsettingen er som det heter å «promovere og styrke samhandlingen innad i pasientgruppen og mellom pasientgruppen, helsepersonell og andre aktører på feltet.» Utlagt vil det si at pasientgruppen blant annet skal kunne bygge nettverk med hverandre og på den måten få en bedre hverdag. Et annet viktig poeng ved konferansen er å styrke brukermedvirkningen i behandlingsapparatet. – Altså at våre erfaringer som brukere skal kunne tilføres systemet og anvendes av helsepersonellet. Dette vil gjøre at behandlingen blir bedre og mer effektiv både totalt sett og for hver enkelt pasient, forklarer Fangen og viser til den utviklingen som har vært ved Kristiansand sykehus hvor man nettopp har fått til en slik kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom brukerne og støtteapparatet.

 Les HivNorges reportasje fra Kristiansand her.

– Erfaringene fra Kristiansand er erfaringer vi vil bygge videre på, sier Fangen, men legger til at konferansen i september også vil føre ting videre: -- Denne gangen har deltagerne fått være med å sette dagsordenen gjennom direkte bestillinger til programinnholdet, forklarer han. – Et eksempel er den kvinnelige deltageren som vil at vi skal ta tak i skammen hiv fører med seg for mange og hvordan vi kan utfordre den, som hivpositive og som helsepersonell. Og vi snakker om skammen både på individuelt og kollektivt plan, legger Fangen til. -- For forslagsstilleren er det å bekjempe skammen det viktigste vi kan gjøre for bedre livskvalitet. Gjennom slike «bestillinger» får vi også kontakt med det som rører seg blant medlemmene våre på en veldig konstruktiv måte.

Et annet tema som vil dukke opp og hvor brukere og helsepersonell kan utfylle hverandre, er hvordan man skal snakke om seksualitet. Helsepersonell er ofte litt fryktsomme når de skal ta opp temaet seksualitet. Hva er ok, hva går over en grense.

– Her kan hivpositive hjelpe dem til en bedre forståelse, fortsetter styrelederen i Nye Pluss.

– Det er borget for en rekke magisk øyeblikk når vi ser at enkelte hivpositive bryter ut av isolasjonen og føler seg som en del av et felleskap, et fellesskap som løfter sammen for å bedre både folks helse og sosiale liv.

Konferansen foregår altså i Tromsø, 18 – 21. september i år. Konferansen er gratis og hivpositive kan søke om midler til reise og opphold.

Programmet er ennå ikke ferdigstilt, og for den som ønsker flere opplysninger kan disse hentes her.