Dyrt, dumt eller refundert

Jeg er på fjerde året med medisiner. Jeg har bivirkninger av medisinene, særlig ille i perioder blir det når nattesvette og diaré setter inn, samt at kosttilskudd koster meg nokså mye etter hvert også. Er det noen mulighet for meg for å få tilbake eller søke disse utgiftene dekket gjennom det offentlige?

Svar:
Mange har disse problemene og lurer på det samme. Svaret er ja, muligheter for å få økonomisk støtte til slike utgifter i forbindelse med sykdom finnes. Og problemstillingene du reiser kan gå innunder en ordning som heter grunnstønad. En grunnstønad skal dekke ekstrautgifter grunnet sykdom. Men for å få stønaden må du oppfylle noen vilkår. At du har en sykdom er én, og som hivpositiv møter du det vilkåret. Ekstrautgiftene du søker dekket må være relatert til sykdommen, altså må det være en direkte årsakssammenheng. Og utgiften må være nødvendig, for at du skal få den dekket.

Det gis bare stønad til enkelte, navngitte, klart definerte behov: For hivpositive er det to stønadsformål som har særlig betydning. Det ene er "fordyret kosthold ved diett" og det andre er utgifter "som følge av slitasje på klær og sengetøy". Siste vilkåret for å kunne få grunnstønad er at ekstrautgiften skal overstige et minimumsbeløp, som i dag er på kr. 562 i måneden (kr 6 744 per år).
Skal man fylle kriteriet om nødvendighet, innebærer det at man også må kunne dokumentere behovet. Gjelder søknaden "slitasje på klær og sengetøy" på grunn av for eksempel nattesvette og diaré, vil en legeerklæring være tilstrekkelig for å dokumentere behovet for grunnstønad.

Når det gjelder "fordyret kosthold og diett", er det mer innviklet å dokumentere at du fyller kriteriet om nødvendig utgifter. Kriteriene for å få grunnstønad reguleres av Folketrygdloven*. Her står det at "Nødvendigheten av spesialdiett for den aktuelle diagnosen må være vitenskapelig dokumentert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis". Du kan bli bedt om å legge frem vitenskapelige resultater som viser at nødvendighetskravet er oppfylt for dine ekstrautgifter. Det er en avgjørelse fra Trygderetten som anerkjenner en hivpositiv pasients rett til grunnstønad på dette grunnlaget. Pasienten hadde imidlertid samlet inn mye dokumentasjon for å underbygge sitt behov for spesialdiett, så avgjørelsen i denne saken kan ikke uten videre benyttes i andre saker. Men det skader ikke å søke!

Det finnes imidlertid også mulighet for å få fradrag i skatten hvis man har ekstra store sykdomsutgifter. Også her gjelder vilkåret om at utgiftene må være et resultat av sykdommen, og utgiftene må dokumenteres, eller sannsynliggjøres. Man får ikke fradrag hvis ikke beløpet er større enn en viss sum. For 2005 var beløpet 9180 per år.

Hva kan man kreve fradrag for på denne bakgrunn? Du kan føre opp alle utgifter du har hatt på grunn av sykdommen. Kosttilskudd, utgifter ved legebesøk, hvis du trenger vaskehjelp grunnet sykdommen, alternativ behandling og tilsvarende. Men, det viktig å ta vare på kvitteringerne, på grunn av dokumentasjonskravet. Hvis du ikke var klar over bestemmelsen og dermed ikke har kvitteringer for disse utgiftene, kan du skrive et vedlegg til selvangivelsen hvor du spesifiserer utgiftene og forteller hvorfor de har sammenheng med sykdommen. Dette kan muligens gi deg gjennomslag for fradraget likevel. Men for kommende ligninger er det viktig å ta vare på kvitteringene!

Er det første gang du søker et slikt fradrag, så har du kanskje også i tidligere år har hatt fradragsberettigede utgifter. Da kan du forklare dette for ligningsmyndighetene i et eget vedlegg og på den måten søke om fradrag også for tidligere års ligninger. Et støtteskriv som HivNorge har laget, nevner de vanligste ekstrautgiftene hivpositive kan få. Det kan være lurt å legge ved støtteskrivet til selvangivelsen. Ta kontakt med HivNorge så får du det tilsendt i posten, eller du kan laste det ned herfra.

Fradragsordningen avvikles
Fradragsordningen for store sykdomsutgifter vil gjelde til og med skatteåret 2011. Regjeringen har foreslått i statsbudsjettet for 2012 at ordningen oppheves og at særfradraget fases ut over en periode på tre år fra og med 2012.

Her kan du lese mer om utfasingen av ordningen om særfradrag for store sykdomsutgifter.