Både og!

På verdens aidsdag lanserte HivNorge en kampanje. Den har skapt reaksjoner og det er bra!

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av generalsekretær i HivNorge, Evy-Aina Røe

labelEmner:

Holdningskampanjer alene har begrenset virkning hvis målet er atferdsendring. Men de bidrar til og er nødvendige for å sette temaet på dagsorden. Hvis temaet ikke står på dagsorden og det ikke finnes en allmenn forståelse av at noe (i dette tilfettet hiv) er viktig, virker heller ikke målrettet arbeid med sikte på atferdsendring. Som et ledd i et bredt arbeid for å forebygge hiv og endre negative holdninger mot hivpositive, lanserte derfor HivNorge kampanjen for å sette hiv på dagsorden.

Det må jobbes langs to akser samtidig. Målrettede forebyggende tiltak er viktig. Det er også avgjørende med kunnskapsøkning i befolkningen for å gi muligheter for åpenhet for hivpositive. Mange hivpositive har gode erfaringer med åpenhet, men dessverre opplever mange å bli møtt med avvisning og irrasjonell atferd, noe som grunner i lavt kunnskapsnivå om smitterisiko og hva det vil si å leve med hiv. Fafos kunnskaps- og holdningsundersøkelse fra 2008 viser at det er en sammenheng mellom kunnskap og holdninger.

Å sette hiv på den offentlige dagsorden har to viktige funksjoner. Åpenhet om hiv kan, som vist ovenfor, bidra til bedre levekår for hivpositive. Det kan også indirekte fungere forebyggende fordi åpenhet om temaet er en forutsetning for å nå fram med informasjon. Hele befolkningen har rett til og behov for kunnskap.

Forekomsten av hiv er høyere i noen grupper i befolkningen. Det er derfor viktig både å arbeide forebyggende og ivareta interessene til og legge grunnlaget for åpenhet for hivpositive som opplever tilhørighet til disse gruppene. Men det rettferdiggjør ikke at man ikke skal arbeide for interessene til hivpositive som ikke føler tilhørighet til disse gruppene. Det betyr heller ikke at man ikke skal arbeide forebyggende i resten av befolkningen.

Det er utfordrende å finne effektive metoder i kampen mot hiv i Norge. Til tross for arbeidet som er forsøkt gjort blant grupper med høy forekomst av hiv, er det er et høyt antall av nye tilfeller hvert år. Og selv om informasjon om hiv for så vidt er tilgjengelig for befolkningen generelt, ser vi at den ikke aktivt innhentes. Kunnskapsnivået om hiv i allmennheten er svært lavt. Det får konsekvenser både i et forebyggingsperspektiv og for hivpositives muligheter for åpenhet. For å få til endring må hiv settes på dagsorden. Det må la seg gjøre å ha flere tanker i hodet samtidig!

Evy-Aina Røe, generalsekretær i HivNorge

Innlegget sto på trykk i Dagbladet 29. desember 2010.

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.