Bedre helhetlig behandling

Det er gjennomført et fagutviklingsprosjekt i regi av spesialrådgiver Berge-Andreas Steinsvåg, ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus Ullevål (OUS). Studien viser at blant de rundt 1600 hivpositive pasientene ved OUS, kan det være omlag 200 som har utfordringer knyttet til rus og/eller psykisk helse.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Anne-Karin Kolstad, generalsekretær

labelEmner:

Under prosjektet kom det frem at flere i denne gruppen også kan ha utfordringer med å følge anbefalt medisinering. Prosjektet har blitt gjennomført på Infeksjonsmedisinsk poliklinikk og har hatt som mål å se på ”psykososial bistand til pasienter med hivdiagnose”.

Noen av pasientene har alvorlige sosiale utfordringer som for eksempel med å skaffe seg permanent bolig, på arbeidsmarkedet, med sosialt nettverk og økonomi.  I tillegg har mange i gruppen helseutfordringer relatert til rusavhengighet og/eller psykisk helse. Disse kan ha stor nytte av særskilt psykososial oppfølging.

Det er viktig å få til et samarbeid internt på sykehusene mellom avdelinger slik at denne pasientgruppen får den oppfølgingen og helhetlige behandlingen de trenger – og har krav på. HivNorge mener helseforetakene må styrke oppfølgingen og behandlingen av hivpositive pasienter med utfordringer knyttet til rus og/eller psykisk helse. Helseforetakene må sørge for at samarbeidet mellom avdelingene setter disse pasientene i sentrum for oppfølgingen de får, uansett om det er hiv, rus eller psykiatri. Sykehusene, frivillig sektor og kommunene må også utvikle og styrke sine tilbud. 

Tilbud om oppfølging utover den medisinske er også viktig. For å sikre dette arbeidet er det avgjørende at frivillige aktører og brukerorganisasjoner med kompetanse på området kommer inn i oppfølgingsarbeidet. HivNorge er i dialog med ulike aktører for å se på muligheten for å utvikle og iverksette slike tiltak. Vi ser for oss at flere aktører og brukerorganisasjoner innenfor både hivfeltet og rusfeltet vil ha en sentral rolle her.

HivNorge er i dialog med Oslo universitetssykehus, Klinikk psykisk helse og avhengighet og Infeksjonsmedisinsk poliklinikk for å se på mulig modell for å starte en helhetlig behandling og oppfølging av hivpositive pasienter som kan ha nytte av et slikt tilbud. Dette vil igjen kunne være aktuelt for alle større sykehus.

For å sikre en modell som kan settes ut i praksis, er det behov for ytterligere utredninger og mer kunnskap om behovet, metodikk og modeller for oppfølging. For eksempel har prosjekter som Rop Tøyen og andre ambulante team hatt gode erfaringer med å utvide de tradisjonelle behandlingsarenaene ved at helsepersonell reiser ut til pasientene og møter dem der hvor de er, som blant annet på kafeer, hjemme, på turer, treningssentre osv. Dette viser at det kan være hensiktsmessig å utfordre og utvide grensene for ordinær sykehusbehandling og styrke samarbeidet mellom sykehus, kommune, bydeler og frivillige/ideelle organisasjoner.

Prosjektets målsetting er at hivpositive som har utfordringer innen rus eller psykisk helse ,skal få en bedre helhetlig behandling og ivaretakelse. Dette bør utredes ytterligere, og en prosjektskisse for utvikling av et slikt tilbud ved Oslo universitetssykehus Ullevål (OUS) og oppfølging utenfor sykehuset er utviklet i samarbeid med ansatte på Klinikk psykisk helse og avhengighet ved OUS.  HivNorge har søkt midler fra Helsedirektoratet for å kunne komme i gang med dette viktige arbeidet snarest mulig. Dette avklares i løpet av våren 2015.

Les også

schedule13.05.2024

→ Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

schedule08.05.2024

→ HivNorge søker ny rådgiver

Vi søker nå etter en rådgiver i 100% stilling til å bli en del av laget. I dag er vi 7 personer som jobber både selvstendig og i team, vi har en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretær. Vi lover spennende utfordringer og muligheten til å gjøre en forskjell.