Helse bør innlemmes i Oslos handlingsplan Stolt og fri

HivNorge ber om at helse, og da særlig seksuell helse for skeive minoriteter får plass i den reviderte handlingsplanen for kjønn-, kjønnsuttrykk- og seksualitetsmangfold når byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS) inviterer til innspillmøte.

scheduleOppdatert: 21.12.2022

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Innspill til Oslo Kommunes handlingsplan Stolt og fri 

HivNorge takker for muligheten til å inngi innspill til Oslo kommunes handlingsplan Stolt og Fri. HivNorge er den eneste pasient- og brukerorganisasjonen for mennesker som lever med hiv og vi engasjerer oss både i hivforebygging, bistand til mennesker som lever med hiv og politisk påvirkningsarbeid.   

Menn som har sex med menn, enten de identifiserer seg som homofile, bifile, heterofile eller annet utgjør en viktig gruppe av de av oss som lever med hiv i Norge i dag. Heldigvis går smittetallene nedover, og det er i dag få som blir smittet mens de er bosatt i Norge, og de aller fleste som utgjør nye diagnoser i statistikken er smittet før de kom til Norge, og kjente til at de levde med hiv før de kom til Norge.  

Omtrent halvparten av de som lever med hiv i Norge i dag mottar sin behandling ved de tre store sykehusene som betjener Oslo, Ullevål, Rikshospitalet og AHUS. Vi antar derfor at omtrent halvparten av de som lever med hiv i Norge lever i Oslo.  

Vi savner at Stolt og fri har med seg helse, og særlig seksuell helse for menn som har sex med menn. Vi er kjent med at Oslo kommune også har en handlingsplan for seksuell og reproduktiv helse. Det er imidlertid en del særlige utfordringer som rammer skeive, som også, etter vårt syn, bør inntas i Stolt og Fri.  

Selv om nysmitte av hiv i Norge er begrenset savner vi at hiv og seksuell helse omtales i Stolt og Fri. Menn som har sex med menn er fortsatt overrepresentert i hivstatistikken og i statistikken når det gjelder andre seksuelt overførbare sykdommer. Vi ser også at innvandrermenn som har sex med menn, som oftere ikke identifiserer seg som homofile, er særlig overrepresentert på statistikken over nye hivdiagnoser for mennesker bosatt i Norge. 

Vi tror et viktig tiltak for menn som har sex med menn er å forenkle tilgangen til den hivforebyggende medisinen PrEP. På grunn av anbudssystemet må dette skrives ut av spesialisthelsetjenesten, men ellers har ikke disse mennene slike helseproblemer som hører hjemme der. Det bør derfor legges til rette for samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og andre om foreskriving og oppfølging av PrEP, slik at PrEP kan fås hos Sex og Samfunn, Helsestasjon for kjønn og seksualitet, interesserte fastleger og andre.  

Vi ser også at i Oslo er det økende omfang av “chemsex”, som særlig gjelder menn som har sex med menn. Dette har tilknytning både til rus og til seksuell helse, og er grupper som i liten grad passer inn i den vanlige rusomsorgen. De som deltar i chemsex kan ha sammensatte behov for oppfølging, enten for skadereduksjon, eller hjelp om handlingsmønsteret eller rusbruken utgjør et problem for dem og de ønsker bistand til å slutte med denne adferden.  

Vi skulle slik gjerne se at seksuell helse blant skeive får en plass i Oslo kommunes handlingsplan.  

Videre er det en relativt stor gruppe eldre, først og fremst menn som har sex med menn, som ble smittet med hiv på nittitallet og har både somatiske og psykiske helseplager knyttet til hivdiagnosen, enten senvirkninger av hiv/aids før de gode medisinene kom rundt år 2000, eller bivirkninger av tidligere hivlegemidler. Disse kommer nå stadig hyppigere i kontakt med kommunehelsetjenesten og mottar tjenester, hjemmebasert eller på institusjon.  

De er slik utsatt for trippelt stigma, både som homofile, som hivpositive og som eldre med psykiske og somatiske helseproblemer. Vi savner at Oslo kommune i sin handlingsplan Stolt og fri har tiltak for å sikre at de får likeverdig pleie når de kommer i kontakt med kommunale tjenester. Vi ser at dette til dels er dekket i nåværende handlingsplan, strategi 1, tiltak 1, om opplæring av ansatte i de kommunale helsetjenestene, men kunne ønske oss et tydeligere fokus på de særlig utsatte gruppene.  

Med vennlig hilsen  

Halvor Frihagen 
Juridisk rådgiver  

Les også

schedule23.05.2023

→ Apekopper blir mpox

Siden november i fjor, har mpox vært det offisielle navnet internasjonalt på det som tidligere ble kalt monkeypox. Nå vil også Norge følge rådene til verdens helseorganisasjon (WHO) og endre navnet på sykdommen apekopper til mpox.

schedule11.05.2023

→ HivNorge fyller 35 år

Samtidig som det er 40 år siden den første personen fikk diagnosen aids her i landet, er det også 35 år siden pasientorganisasjonen Pluss ble stiftet. Pluss heter i dag HivNorge. Senere i høst er det også 35 år siden Henki-dommen falt i Høyesterett.