Skeptisk til PrEP?

HivNorge oppsummerer hvordan prosessen med å få PrEP til Norge har vært og hvorfor vi mener det er et viktig verktøy i forebyggingsarbeidet.

scheduleOppdatert: 16.12.2022

createForfatter: HivNorge

labelEmner:

For å starte helt fra begynnelsen må vi tilbake til legemiddelet som i dag brukes som PrEP (pre-eksponeringsprofylakse). PrEP er hivmedisin hivnegative kan ta for at de ikke skal bli smittet med hiv. Den kan tas hver dag, eller ved behov, ut fra hvilken risiko for hiv man har i sitt sexliv.

Legemiddelet som benyttes er Truvada og består at Emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproksilfumarat tilsvarende tenofovirdisoproksil 245 mg, og har vært tilgjengelig for hivbehandling siden 2004. Det ble startet forsøk med Truvada som PrEP så tidlig som i 2007. I 2012 ble den godkjent for å brukes som PrEP i USA av FDA (Food and Drug Administration). Vi har dermed 13 år med bruk av dette legemiddelet å se tilbake på som hivbehandling og 10 år som PrEP for å avgjøre hvor sikkert det er i forhold til brukernes helse.  Konklusjonen er vel som med de fleste andre legemidler som har vært så lenge på markedet, det er sikkert og veier man bivirkninger, som noen får, opp mot den gode effekten legemidlet har hatt i hivbehandling eller som PrEP, så det tydelig at Truvada som legemiddel har vært vellykket.

Det er altså få overraskelser igjen når det kommer til Truvada. De studiene som finnes over tid viser at det ikke er mange eller alvorlige bivirkninger av legemidlet (Felleskatalogen.no). Det vil selvfølgelig ikke si at de ikke finnes, men alle legemidler kan ha bivirkninger for noen. Det er det ingen som nekter for, men de overskygger ikke de positive sidene ved Truvada.

Et samlet hivfelt med forskere, leger og organisasjoner som FRI og Helseutvalget har etter mange og lange diskusjoner konkludert med at PrEP er et verktøy i forebyggingsarbeidet globalt, og lokalt, der man har god kjennskap til hvem som er i risiko for å bli smittet med hiv. Nye Pluss og HivNorge var de første som tok tak i PrEP i Norge. Vi har fulgt utviklingen med prøveprosjekter i Europa og hva utviklingen har vært på blant forskerne på feltet. HivNorge tok også sammen med andre initiativ til å arrangerte møter for å opplyse om PrEP og startet en debatt for å få innspill fra homomiljøet. Det ble også startet et arbeid i Helsedirektoratet samtidig, med å hente inn kunnskap og dokumentasjon om PrEP for å kunne gi helse- og omsorgsminister Bent Høie en anbefaling om hva han burde gjøre i forhold til PrEP.  I denne prosessen ble alle organisasjoner og instanser som jobber med hivforebygging i Norge invitert til å si sin mening. Mange har vært skeptiske og gitt utrykk for det, men har blitt overbevist av den kunnskapen og dokumentasjonen som finnes rundt PrEP.  Dette er ikke noe man har hoppet på som en gimmick eller som en mirakelkur, det er noe man nøye har vurdert og analysert seg fram til og blitt overbevist om at vil fungere på bakgrunn av hva man har sett i forsøk etter forsøk. Derfor vil de blant annet innføre PrEP for alle unge kvinner i Sør-Afrika.

I Norge har vi hatt høye hivsmittetall blant homser og msm (menn som har sex med menn), og det har sett ut til at det tradisjonelle forebyggingsarbeidet ikke har demmet opp for at stadig flere har fått hiv. For mange er hivdiagnosen noe som gjør deler av livet utfordrende og det vil på sikt ha implikasjoner for helsen, da man har en kronisk diagnose for livet. Heldigvis har hivbehandlingen utviklet seg i svært positiv retning, deriblant med Truvada som en del av mange behandlinger, noe som gjør at mennesker med hiv i dag lever like lenge som resten av befolkningen. Med Truvada som PrEP kan man nå unngå mange nye hivdiagnoser hvert år i en gruppe (msm) der det bare har blitt større og større smittepress. Resultater fra større byer over hele verden der de har satset på PrEP viser en nedgang på 50 % eller mer i nydiagnostiseringer blant homser og msm. Det er også sagt at de får testet flere for seksuelt overførbare infeksjoner og når de avdekkes tidlig minsker smittepresset i gruppen for disse også. Dette er fantastisk og en glede for alle.

I Norge fikk vi fri og gratis tilgang til PrEP i januar 2017. Helsedirektoratet hadde da jobbet fram en rapport som gjennomgikk kunnskapen om PrEP og konkluderte med at PrEP var noe man ønsket som en del av den forebyggende strategien i Norge. Hivfeltet hadde siden 2012-2013 diskutert og analysert seg fram til at PrEP var noe vi måtte få tilgang til. Det var viktig å få retningslinjer for hvordan PrEP skulle håndteres i Norge. HivNorge hadde snakket med omtrent 50 PrEP-brukere før helseminister Bent Høie gikk inn for PrEP høsten 2016. Ikke alle disse fikk den oppfølgingen de skulle og mange hadde også fått Truvada gjennom andre kanaler enn via en lege. Vi ønsket at det skulle være tett oppfølging av PrEP-brukere og følgeforskning for å avdekke andre behov rundt PrEP. 5. januar 2017 åpnet Olafiaklinikken i Oslo dørene for PrEP-brukere med oppfølging hver 3.mnd, samt at de gjennomfører en følgeforskning.

HivNorge mener at man må være tydeligere på hva man snakker om når man svarer på spørsmål og sammenhenger rundt kondombruk, økende soi-tall (seksuelt overførbare infeksjoner) og PrEP. Hvis man ser på nedadgående kondombruk i sammenheng med introduksjon av hivmedisiner, så kan ikke vi finne dokumentasjon for at det er hold i en slik påstand. Menes det da at homser og msm gambler med kondombruk, fordi de har kunnskap om hva hiv er og hvordan medisiner i dag fungerer og derfor tar en større risiko for å bli smittet med hiv? I vår kontakt med hivpositive er det ikke samsvarende med det de opplever i møte med hivnegative sexpartnere. Hvordan forklares i så fall den generelle nedgangen i kondombruk blant heterofile som «aldri» har tenkt på dette? Hivmedisiner har gjort hiv til en sykdom som ikke er synlig og ikke snakkes mye om, men at det er eneste årsak til nedgang av kondombruk er en forenkling av virkeligheten.

I diskusjon rundt PrEP så kommer det ofte opp bekymring for at sex uten kondom vil gjøre at vi får en økning av andre seksuelt overførbare infeksjoner. Ja det kan hende, men hvordan forklares da den økningen som alt har skjedd før PrEP var tilgjengelig? Er det en generell endring av hvordan folk har sex? Dette burde vi få data på. Så må det presiseres at kondomer er bra for sikrere sex, men ingenting er 100% sikkert, da må man avstå fra sex. For at kondomet skal være optimalt sikkert må det også brukes riktig (noe ikke alle kan), samt at hvis du kliner, suger, rimmer eller gjør annet der det er slimhinnekontakt, så kan du også smittes av seksuelt overførbare infeksjoner.

På statistikken over syfilis og gonoré ser vi at hivpositive msm er overrepresentert i forhold til hvor stor del av msm-gruppen de faktisk utgjør. Det er for tidlig å vite noe om at PrEP-brukere kan ha en påvirkning på denne statistikken og statistikken vil nok også ha noen svakheter med tanke på at den teller antall diagnoser. Hvor mange personer vi snakker om og hvem de er, det vet vi faktisk ikke. Hvordan økningen av syfilis og gonore blant andre grupper enn homser og msm forklares, vet vi også lite om. Er det kanskje en generell økning i antall sexpartnere i befolkningen? Er det flere som tester seg? Er det blitt bedre tester? Dette vet vi faktisk ikke. Det er mange årsaker som kan fører til at smittetallene går opp, men mange er raske til å peke fingeren mot det de vil skal være årsaken. Kanskje det er bedre å stikke fingeren i jorda, og se at her er det mange blanke felt og at årsakene kan være annerledes enn de vi ønsker og tror. Det vi har fra tidligere erfaring med forebygging er at frykt, skam og latterliggjøring av hvordan folk bruker sin kropp og seksualitet ikke fungerer forebyggende for hverken hiv, soier eller endring av seksualadferd.

Det er for tiden stort fokus på kostnad/nytte i helsevesenet. Argumenter som at PrEP er en utgift det offentlige har for at homser skal få pule uten kondom er de verste. HivNorge vil avblåse disse diskusjonene med en gang, vi forholder oss til behandlingslinjen som er for hiv. Den skal være gratis for brukerne. Og smittevernet er for hele samfunnet, og PrEP er en del av dette i et forebyggende perspektiv. En tilnærming om at noen er verdige pasienter og andre er det ikke, er en farlig vei å gå, der små eller marginaliserte grupper som er mest trengende alltid vil tape.

PrEP er et legemiddel som har bivirkninger som alle andre legemidler. Dette er noe legene informerer om, snakker med og tester pasienten sin for.

Hva slags ulemper og fordeler PrEP har må være opp til brukeren å avveie uten skremsel og udokumenterte historier som kan være av helt andre årsaker enn Truvada.

PrEP er et fantastisk forebyggende verktøy for hiv. Det gjør at mange endeling kan ta ansvar for egen seksuell helse og beskytte sine sexpartnere på en helt ny måte. Det andre som skjer er at mange nå kan ha sex uten frykt for hiv, de er altså ikke redde mer. Det har utrolig mye å si for enkeltmennesket, men det endrer også mye for homser som lever med hiv. Nå er det PrEP-brukere og hivpositive på vellykket behandling som er de sikreste valgene for sex. Dette burde homser og msm feire hvert år at vi har fått gratis tilgang til! Og det skal skje uten at noen skal si at du da er uansvarlig, blir full av seksuelt overføre infeksjoner og at det er så mye fæle bivirkninger. Det er en måte å kalle folk dumme på som er utrolig lite raust. De som har vurdert seg fram til at de trenger PrEP er kanskje de mest rasjonelle, de ser at de ikke er så flinke til å bruke kondom og skjønner at de har en risiko for hiv, da er det utrolig bra at de tar ansvar! Dette skjønner folk, ikke vær nedlatende!

Det må være mer rom og raushet når vi snakker om nære ting som sex og seksualitet blant homser og msm. Vi er ikke en homogen masse, men vi tilhører uansett den samme seksuelle minoriteten, og det burde være rom for inkludering istedenfor utstøting. Det er mange utenfra som har en mening om hvordan våre liv og seksualitet bør være, så la oss iallfall støtte hverandre i de valgene vi tar.

Her er PrEP i kjernen av det som er viktigst, det sørger for at færre av de du vil ha sex med får hiv, det tar ikke fra deg noe hvis andre går på PrEP! Du kan fortsatt bruke kondom så mye du vil, også med folk som tar PrEP.

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.