Utdatert straffelov

Det pågår nå en viktig og etterlengtet debatt om straffelovens bestemmelser knyttet til smittsomme sykdommer, som blant andre har blitt benyttet på hiv. I stor grad har den så langt vist til to alternativer der det kan virke som det er stor uenighet.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Anne-Karin Kolstad, generalsekretær

labelEmner:

HivNorge er uenig i Syseutvalgets flertallskonklusjon om at det å utsette noen for smitterisiko skal kunne medføre straff. 

Så lenge det ikke har vært overført noe virus er det etter vårt syn heller ikke grunnlag for straff.  I lys av norsk strafferettspleie der det ikke er tradisjon for å instruere påtalemyndighet og domstoler, ser vi fordelen av å ha en egen bestemmelse om smitteoverføring mellom mennesker slik utvalgets flertall går inn for. Det er derfor en fordel å ha en bestemmelse som gir en så god veiledning som mulig på hva som er og hva som ikke er ment å ramme av handlinger, samt hvilke strafferammer som skal gjelde, noe som etter forslaget fra Syseutvalget vil bety lavere strafferammer enn de generelle reglene om legemsbeskadigelse.

Det er viktig å ha for seg at med den utforming utvalget har av reglen, fristilles den fra smittevernlovens begrep allmennfarlig smittsom sykdom og erstatter dette med utrykket ”smittsom sykdom som medfører betydelig skade på kropp og helse”. Allerede her er bestemmelsen, slik vi ser det, utformet på en slik måte at det er den medisinske utviklingen som avgjør hvorvidt en sykdom, kjent eller ukjent, faller inn under bestemmelsen.

Med det vi i dag vet om behandlingens virkningsfulle effekt på hiv, og at hivpositive under behandling ikke utgjør noen reell smitterisiko, ser vi ikke at hivpositive i utgangspunktet faller inn under det foreslåtte straffebudet, men det er ikke nok.

HivNorge mener, i likhet med FNs aidsprogram (UNAIDS), at det kun er i åpenbart klanderverdige tilfeller der smitte faktisk er overført at bestemmelsen skal kunne brukes.

Vi er klare på at der det er brukt kondom og vellykket behandling skal det ikke kunne anvendes straff. HivNorge mener at det er behov for en egen bestemmelse om smitteoverføring som medfører særlig skade på kropp og helse.

Vi mener at den medisinske utviklingen tilsier at hiv ikke lenger er en slik sykdom ettersom hivpositive på behandling med lav eller ingen virus mengde ikke kan sies å ha en slik skade og at risikoen for smitte i prinsippet ikke er til stede.

HivNorge mener at det bare er når smitte er overført og dette er gjort grovt uaktsomt eller forsettelig at straff kan komme til anvendelse. Samtykke til ubeskyttet sex mener vi skal frita for straffeansvar. I dag kan man i realiteten straffe par som får hivnegative barn hvor den ene part er hivpositiv.

Bioteknologirådet har poengtert dette og oppfordret lovgiver til å vurdere dagens straffebestemmelser på nytt i lys av nyere medisinsk kunnskap om smitte og smitteoverføring i forbindelse med sin behandling av sædvask som metode.

Anne-Karin Kolstadgeneralsekretær HivNorge

Anne-Karin Kolstad

Les også

schedule16.02.2024

→ Oppdaterte retningslinjer for hivbehandling

De nasjonale retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv er oppdaterte og inneholder noen endringer fra 2023-utgaven. Injeksjonsbehandling, koinfeksjon med hepatitt B og vaksinering mot lungebetennelse er blant endringene som løftes frem.

schedule02.02.2024

→ Å bli eldre med hiv

—Det er fint at vi diskuterer temaet å bli eldre med hiv, da det sier noe om hvordan det medisinske bildet på hiv har endret seg. Nå retter vi fokus mot å leve lengre med livskvalitet, og ikke bare å overleve, slo overlege Birgitte Stiksrud fast under HivNorges temamøte om å bli eldre med hiv.