Utvalg

HivNorges deltagelse i utvalg vil være variert. Dette skyldes at vi som oftest deltar i utvalg som er nedsatt for å arbeide med et spesielt og tidsbegrenset tema.

Vi vil her til enhver tid gi en kort informasjon om hvilke utvalg vi deltar i og hva utvalgts mandat/oppdrag er. I dag er vi medlem av:

Diskrimineringslovutvalget I dag er diskriminering på grunnlag av personlige egenskaper eller oppfatninger spredt på ulike lover. Regjeringen har nedsatt et utvalg til å utrede og komme med forslag til en samlet og mer helhetlig diskrimineringslovgivning. Regjeringen har nedsatt en referansegruppe som kontinuerlig skal komme med innspill og kommentarer til utvalgets arbeid. HivNorge er medlem av denne referansegruppen.

Det nasjonale hiv- og aidsrådet er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Utenriksdepartementet. Rådet ble opprettet på Verdens aidsdag i 2006 og skal samle diskusjonen om det nasjonale og internasjonale hiv- og aidsarbeidet. Rådet skal bidra til å skape åpenhet og motvirke diskriminering, samordne de nasjonale tiltakene med den internasjonale helsepolitikken og bidra til informasjonsutveksling.

HivNorge er også representert i arbeidsgruppen for prioriteringsveiledere i spesialisthelsetjenesten, i gruppen for infeksjonssykdommer.