HivNorges innspill til statsbudsjettet

Økt støtte til UNAIDS og krav om bedre brukermedvirkning er blant noen av innspillene HivNorge gir i sine høringsnotat til Statsbudsjettet, til henholdsvis Utenriks- og forsvarskomiteen og Helse- og omsorgskomiteen.

scheduleOppdatert: 02.11.2021

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

For noen få år siden kuttet regjeringen støtten til FNs organ for en helhetlig og global innsats mot hiv og aids, UNAIDS, begrunnet i dårlig forvaltning. Ledelsen i UNAIDS har foretatt solide grep, og regnes nå for å være velfungerende. I tillegg har UNAIDS vært en viktig bidragsyter i den pågående koronapandemien. Hiv- og aidsepidemien globalt har fått et alvorlig tilbakeslag av pandemien, og likevel har ikke regjeringen holdt sitt opprinnelige løfte om å heve støtten til opprinnelig nivå når UNAIDS hadde ryddet opp. I vårt høringsnotat ber HivNorge regjeringen og Stortinget om å gi en merkbar opptrapping i støtten til UNAIDS.

HivNorge fremmer også at Oslo bør bli en del av Fast-Track City initiativet, med målsetting om å bidra med kompetanseoverføring gjennom å synliggjøre våre strategier og samtidig sikre at vi opprettholder vårt nivå i dagens hiv- og aidsarbeid nasjonalt.

Her kan du laste ned HivNorges høringsnotat til Utenriks- og forsvarskomiteen.

Manglende brukermedvirkning

— Det er manglende og utilfredsstillende brukermedvirkning i viktige prosesser når Sykehusinnkjøp gjennomfører anbud på legemidler, sier HivNorge i høringsnotatet til Helse- og omsorgskomiteen. — Her fattes beslutninger som har store konsekvenser for store og små kronikergrupper. Pasientens stemme er avgjørende i disse prosessene.

I tillegg varsles det i forslaget til statsbudsjett for 2022 et kutt i trygden til personer som mottar uføretrygd og som tar oppdrag som brukermedvirkere. — Om personer som mottar uføretrygd ikke kan bidra som brukermedvirkere mister vi omfattende kompetanse og erfaring i disse prosessene, påpeker HivNorge i høringsnotatet og ber den kommende regjering må reversere og sikre at uføretrygdede kan motta slik godtgjørelse uten avkortning i uføretrygden.

PrEP tilbake til fastlegene

Som en utilsiktet konsekvens, ble foreskrivingsretten av den hivforebyggende behandlingen PrEP overført til spesialisthelsetjenesten, da det økonomiske ansvaret for hivbehandling ble flyttet til helseforetakene. Dette har ført til lange køer for å få PrEP. — Forebygging hører ikke hjemme hos spesialisthelstetjenesten, understreker HivNorge, og mener at fastleger og klinikker innenfor seksuell helse må få retten til å foreskrive behandlingen.

Gratis morsmelkerstatning

De medisinskfaglige miljøene og de faglige retningslinjene for hivbehandling i Norge anbefaler at kvinner som lever med hiv ikke ammer barnet da det kan være en risiko for at barnet blir smittet med hiv. Samtidig dekkes ikke morsmelkerstatningen av folketrygden. HivNorge ber regjeringen sikre at hivpositive kvinner som føder barn får støtte til morsmelkerstatning.

Gjennomgang av tilskuddsordningene for hivfeltet 

For neste års budsjett er det varslet en gjennomgang av feltet for hiv og seksuell helse. Det samme har Oslo kommune varslet. HivNorge mener at tilskuddordningene og satsingen på hivfeltet må nå tilpasses hvor langt vi har kommet når det gjelder hiv i Norge.

HivNorge sier i høringsnotatet at vi gjerne bidrar inn i disse prosessene og i ansvarsfordelingen mellom stat, kommune og sivilsamfunn. – Det må finnes en riktig fordeling av oppgaver og finansiering mellom staten og kommunene som sikrer best mulig smittevern, god helsehjelp og gode tiltak for de av oss som lever med hiv.

Her kan du laste ned HivNorges høringsnotat til Helse- og omsorgskomiteen.

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.