Bli medlem

English

Kontakt oss

HivNorge mener

schedule07.02.2018

→ På vei mot slutten?

I over tyve år har vi hivpositive hatt tilgang til de nyeste og beste hivmedisinene, noe som har gjort at vi har holdt oss friske og ikke har vært smittsomme for andre.

schedule24.11.2017

→ Vil gode hivmedisiner fortsatt være like tilgjengelig?

Så kom det første statsbudsjettet som viser hva regjeringen og Stortinget mener med prioritering av mennesker som lever med hiv. Det har vært tydelig etter at den såkalte Prioriteringsmeldingen (Stortingsmelding 34 (2015–2016) Verdier i pasientens helsetjeneste – Melding om prioritering) kom at det ville bli forandringer i finanseringen av hivmedisiner og myndighetene vil foreta en kost-/nyttevurdering av alle hivmedisiner.

schedule24.11.2017

→ Sommer, seksuell helse og supergonoré

I begynnelsen av juli i år slo Verdens helseorganisasjon (WHO) alarm om at det var registrert tre tilfeller av gonoré i Japan, Spania og Frankrike, en type gonoré som ikke kunne behandles. Dette blir gjentatte ganger nevnt som «super bug» i intervjuer.

schedule02.06.2017

→ Levende og politisk

Det er ingen andre organisasjoner i landet enn HivNorge som jobber daglig med interessepolitikk for mennesker som lever med hiv. I løpet av det siste året har flere saker som direkte påvirker min og din hverdag med hivdiagnosen vært til behandling i Stortinget.

schedule01.03.2017

→ Hivpositive på behandling smitter ikke!

Hivstatistikken for 2016 ble i dag offentliggjort fra Folkehelseinsittuttet (fhi.no).  Det gledelige er at vi har en nedgang totalt til 220 nydiagnostiserte i Norge i 2016. Nedgangen er kun på én hivdiagnose, men bak det tallet ser man at kurven nå er nedadgående, og viser det seg at det gjøres mye bra forebyggende arbeid, samt at det vil gi resultater i årene framover.

schedule09.02.2017

→ Skeptisk til PrEP?

HivNorge oppsummerer hvordan prosessen med å få PrEP til Norge har vært og hvorfor vi mener det er et viktig verktøy i forebyggingsarbeidet.

schedule24.11.2016

→ Påvirkningsarbeid virker

Etter denne høsten kan vi i HivNorge velfortjent feire at vi har fått gjennomslag for to viktige politiske saker. Begge påvirker mennesker som lever med hiv i stor grad og kommer til å bli stående i fremtiden som milepæler i arbeidet rundt mennesker som lever med hiv sine interesser og rettigheter. Begge to handler om smittevern, men på to helt ulike måter.

schedule20.09.2016

→ Prioriteringer som rammer de svakeste

Regjeringen har lagt fram forslag til innstramminger i Legemiddelmeldingen og Prioriteringsmeldingen som skal gjennom Stortinget denne høsten. HivNorge ser med bekymring på disse to stortingsmeldingene som vi mener vil svekke behandlingsalternativene til mennesker som lever med hiv og vil også true smittevernet i Norge.

schedule16.06.2016

→ Vellykket behandling og PrEP

Mennesker som lever med hiv og er på vellykket behandling, er smittefrie. Det vil si at vi tar medisinene våre fast og får et virusnivå som ikke er målbart. Studier (PartnerStudy) viser at i par der én er hivnegativ og én lever med hiv og er på vellykket behandling, så overføres ikke hiv.

schedule15.04.2016

→ Samarbeid og samordning

2016 blir starten for det mange på hivfeltet har ventet på lenge: samarbeid. HivNorge, Nye Pluss, Aksept og Kirkens Bymisjon Leve med hiv i Bergen og Aksept og mestring i Trondheim har sammen søkt på midler fra Helsedirektoratet for helhetlig ivaretakelse av mennesker som lever med hiv de neste tre årene.

schedule16.03.2016

→ UNGASS innspill

UNGASS 2016 skal vedta et sluttdokument om status for verdens narkotikaproblemer og gjenstående utfordringer fram mot 2019 da det skal framforhandles ny handlingsplan. HivNorge har gitt innspill.

schedule09.02.2016

→ Ja, vi må snakke om sex

Frank Rossavik roper et kraftig varsko om økningen av hivsmitte blant menn som har sex med menn. Og, det er bra. Vi trenger å snakke mer om hiv og seksuell helse

schedule04.01.2016

→ Ny tilskuddsordning, nye muligheter

Hivfeltet i Norge kommer til å oppleve store forandringer i tiden framover. Hiv skal inn som en del av en ny nasjonal seksuell helsestrategi, og modellen for tildeling av offentlig støtte til hiv skal endres.

schedule10.09.2015

→ Ready for a PrEP talk

HivNorge var representert under den store internasjonale aidskonferansen IAS2015 i Vancouver, Canada i juli. Her møttes over 6 000 fagfolk fra hele verden. Det ble svært nyttige dager der vi fikk høre flere av verdens fremste forskere og medisinere legge frem nyere forskning, studier og fremtidige utfordringer og muligheter.

schedule05.06.2015

→ Be PrEPared!

Helt siden hivmedisinenene som vi kjenner dem kom, har det vært en visshet om at når virusnivået blir lavt eller umålbart, så er hivpositive ikke lenger smitteførende. De siste årene har flere og flere forskere og leger sagt at hivpositive på vellykket behandling i praksis ikke kan overføre hiv. Samtidig er det gjennomført flere store partnerstudier som viser dette.

schedule25.03.2015

→ Vi trenger PrEP nå!

PrEP (forebyggende medisinering) er enda et verktøy for å forebygge hiv.  PrEP er sikkert og effektivt i å forebygge nye hivinfeksjoner.  HivNorge mener at PrEP må godkjennes for bruk slik at leger som har pasienter med behov for PrEP kan forskrive denne behandlingen.

schedule23.03.2015

→ Bruk de faglige retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv!

Norsk forening for infeksjonsmedisin har laget norske faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv, som i stor grad bygger på European AIDS Clinical Society(EACS) europeiske retningslinjer.

schedule25.02.2015

→ Bedre helhetlig behandling

Det er gjennomført et fagutviklingsprosjekt i regi av spesialrådgiver Berge-Andreas Steinsvåg, ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus Ullevål (OUS). Studien viser at blant de rundt 1600 hivpositive pasientene ved OUS, kan det være omlag 200 som har utfordringer knyttet til rus og/eller psykisk helse.

schedule18.11.2014

→ Økt forebygging

Under høringene om hivforebygging i Stortinget i slutten av oktober ba HivNorge om en økning på fem millioner kroner til hele det hivforebyggende feltet. Myndighetene mener tiltakene må spisses og rettes mot gruppene menn som har sex med menn og innvandrere og asylsøkere. Det er vi enige i.

schedule06.10.2014

→ Utdatert straffelov

Det pågår nå en viktig og etterlengtet debatt om straffelovens bestemmelser knyttet til smittsomme sykdommer, som blant andre har blitt benyttet på hiv. I stor grad har den så langt vist til to alternativer der det kan virke som det er stor uenighet.

Scroll Up